Index: Greek New Testament

 

Mark 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

4:1 kai palin Írxato didaskein para tÍn thalassan kai a=sunagetai tsb=sunÍchthÍ pros auton ochlos a=pleistos tsb=polus Űste auton tsb=embanta eis tsb=to ploion a=embanta kathÍsthai en tÍ thalassÍ kai pas o ochlos pros tÍn thalassan epi tÍs gÍs a=Ísan tsb=Ín

4:2 kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en tÍ didachÍ autou

4:3 akouete idou exÍlthen o speirŰn tsb=tou speirai

4:4 kai egeneto en tŰ speirein o men epesen para tÍn odon kai Ílthen ta peteina ts=tou ts=ouranou kai katephagen auto

4:5 a=kai allo tsb=de epesen epi to petrŰdes opou ouk eichen gÍn pollÍn kai a=euthus tsb=eutheŰs exaneteilen dia to mÍ echein bathos gÍs

4:6 a=kai a=ote a=aneteilen a=o a=Ílios tsb=Íliou tsb=de tsb=anateilantos ekaumatisthÍ kai dia to mÍ echein rizan exÍranthÍ

4:7 kai allo epesen eis tas akanthas kai anebÍsan ai akanthai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edŰken

4:8 kai a=alla tsb=allo epesen eis tÍn gÍn tÍn kalÍn kai edidou karpon anabainonta kai a=auxanomena tsb=auxanonta kai epheren en triakonta kai en exÍkonta kai en ekaton

4:9 kai elegen a=os a=echei ts=autois tsb=o tsb=echŰn Űta akouein akouetŰ

4:10 a=kai ote tsb=de egeneto katamonas a=ÍrŰtŰn tsb=ÍrŰtÍsan auton oi peri auton sun tois dŰdeka a=tas tsb=tÍn a=parabolas tsb=parabolÍn

4:11 kai elegen autois umin tsb=dedotai tsb=gnŰnai to mustÍrion a=dedotai tÍs basileias tou theou ekeinois de tois exŰ en parabolais ta panta ginetai

4:12 ina blepontes blepŰsin kai mÍ idŰsin kai akouontes akouŰsin kai mÍ suniŰsin mÍpote epistrepsŰsin kai aphethÍ autois tsb=ta tsb=amartÍmata

4:13 kai legei autois ouk oidate tÍn parabolÍn tautÍn kai pŰs pasas tas parabolas gnŰsesthe

4:14 o speirŰn ton logon speirei

4:15 outoi de eisin oi para tÍn odon opou speiretai o logos kai otan akousŰsin a=euthus tsb=eutheŰs erchetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon a=eis a=autous tsb=en tsb=tais tsb=kardiais tsb=autŰn

4:16 kai outoi eisin tsb=omoiŰs oi epi ta petrŰdÍ speiromenoi oi otan akousŰsin ton logon a=euthus tsb=eutheŰs meta charas lambanousin auton

4:17 kai ouk echousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomenÍs thlipseŰs Í diŰgmou dia ton logon a=euthus tsb=eutheŰs skandalizontai

4:18 kai a=alloi tsb=outoi eisin oi eis tas akanthas speiromenoi at=outoi at=eisin oi ton logon a=akousantes tsb=akouontes

4:19 kai ai merimnai tou aiŰnos tsb=toutou kai Í apatÍ tou ploutou kai ai peri ta loipa epithumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai

4:20 kai a=ekeinoi tsb=outoi eisin oi epi tÍn gÍn tÍn kalÍn sparentes oitines akouousin ton logon kai paradechontai kai karpophorousin en triakonta kai en exÍkonta kai en ekaton

4:21 kai elegen autois mÍti a=erchetai o luchnos tsb=erchetai ina upo ton modion tethÍ Í upo tÍn klinÍn ouch ina epi tÍn luchnian a=tethÍ tsb=epitethÍ

4:22 ou gar estin tsb=ti krupton tsb=o ean mÍ a=ina phanerŰthÍ oude egeneto apokruphon all ina a=elthÍ eis phaneron tsb=elthÍ

4:23 ei tis echei Űta akouein akouetŰ

4:24 kai elegen autois blepete ti akouete en Ű metrŰ metreite metrÍthÍsetai umin kai prostethÍsetai umin tsb=tois tsb=akouousin

4:25 os gar a=echei tsb=an tsb=echÍ dothÍsetai autŰ kai os ouk echei kai o echei arthÍsetai ap autou

4:26 kai elegen outŰs estin Í basileia tou theou Űs tsb=ean anthrŰpos balÍ ton sporon epi tÍs gÍs

4:27 kai katheudÍ kai egeirÍtai nukta kai Ímeran kai o sporos a=blasta tsb=blastanÍ kai mÍkunÍtai Űs ouk oiden autos

4:28 automatÍ tsb=gar Í gÍ karpophorei prŰton chorton eita stachun eita a= tsb=plÍrÍ siton en tŰ stachui

4:29 otan de a=paradoi tsb=paradŰ o karpos a=euthus tsb=eutheŰs apostellei to drepanon oti parestÍken o therismos

4:30 kai elegen a=pŰs tsb=tini omoiŰsŰmen tÍn basileian tou theou Í en a=tini tsb=poia tsb=parabolÍ tsb=parabalŰmen autÍn a=parabolÍ a=thŰmen

4:31 Űs b=kokkon ats=kokkŰ sinapeŰs os otan sparÍ epi tÍs gÍs a=mikroteron a=on tsb=mikroteros pantŰn tŰn spermatŰn tsb=estin tŰn epi tÍs gÍs

4:32 kai otan sparÍ anabainei kai ginetai a=meizon pantŰn tŰn lachanŰn tsb=meizŰn kai poiei kladous megalous Űste dunasthai upo tÍn skian autou ta peteina tou ouranou kataskÍnoun

4:33 kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kathŰs b=edunanto ats=Ídunanto akouein

4:34 chŰris de parabolÍs ouk elalei autois kat idian de tois a=idiois mathÍtais tsb=autou epeluen panta

4:35 kai legei autois en ekeinÍ tÍ Ímera opsias genomenÍs dielthŰmen eis to peran

4:36 kai aphentes ton ochlon paralambanousin auton Űs Ín en tŰ ploiŰ kai alla a=ploia tsb=de tsb=ploiaria Ín met autou

4:37 kai ginetai lailaps tsb=anemou megalÍ a=anemou a=kai ta tsb=de kumata epeballen eis to ploion Űste tsb=auto ÍdÍ gemizesthai a=to a=ploion

4:38 kai tsb=Ín autos a=Ín a=en tsb=epi tÍ prumnÍ epi to proskephalaion katheudŰn kai a=egeirousin tsb=diegeirousin auton kai legousin autŰ didaskale ou melei soi oti apollumetha

4:39 kai diegertheis epetimÍsen tŰ anemŰ kai eipen tÍ thalassÍ siŰpa pephimŰso kai ekopasen o anemos kai egeneto galÍnÍ megalÍ

4:40 kai eipen autois ti deiloi este a=oupŰ tsb=outŰs tsb=pŰs tsb=ouk echete pistin

4:41 kai ephobÍthÍsan phobon megan kai elegon pros allÍlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai Í thalassa a=upakouei tsb=upakouousin autŰ

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase