Index: Greek New Testament

 

Mark 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

14:1 ên de to pascha kai ta azuma meta duo êmeras kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis pôs auton en dolô kratêsantes apokteinôsin

14:2 elegon a=gar tsb=de mê en tê eortê mêpote tsb=thorubos estai a=thorubos tou laou

14:3 kai ontos autou en bêthania en tê oikia simônos tou leprou katakeimenou autou êlthen gunê echousa alabastron murou nardou pistikês polutelous tsb=kai suntripsasa a=tên tsb=to alabastron katecheen autou tsb=kata tês kephalês

14:4 êsan de tines aganaktountes pros eautous tsb=kai tsb=legontes eis ti ê apôleia autê tou murou gegonen

14:5 êdunato gar touto a=to a=muron prathênai epanô tsb=triakosiôn dênariôn a=triakosiôn kai dothênai tois ptôchois kai enebrimônto autê

14:6 o de iêsous eipen aphete autên ti autê kopous parechete kalon ergon a=êrgasato tsb=eirgasato ab=en ts=eis ab=emoi ts=eme

14:7 pantote gar tous ptôchous echete meth eautôn kai otan thelête dunasthe a=autois tsb=autous eu poiêsai eme de ou pantote echete

14:8 o ab=eschen ts=eichen tsb=autê epoiêsen proelaben murisai tsb=mou to sôma a=mou eis ton entaphiasmon

14:9 amên a=de b=[de] legô umin opou ab=ean ts=an kêruchthê to euaggelion tsb=touto eis olon ton kosmon kai o epoiêsen autê lalêthêsetai eis mnêmosunon autês

14:10 kai tsb=o ioudas a=iskariôth o tsb=iskariôtês eis tôn dôdeka apêlthen pros tous archiereis ina tsb=paradô auton a=paradoi autois

14:11 oi de akousantes echarêsan kai epêggeilanto autô argurion dounai kai ezêtei pôs tsb=eukairôs auton a=eukairôs a=paradoi tsb=paradô

14:12 kai tê prôtê êmera tôn azumôn ote to pascha ethuon legousin autô oi mathêtai autou pou theleis apelthontes etoimasômen ina phagês to pascha

14:13 kai apostellei duo tôn mathêtôn autou kai legei autois upagete eis tên polin kai apantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô

14:14 kai opou ean eiselthê eipate tô oikodespotê oti o didaskalos legei pou estin to kataluma a=mou opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô

14:15 kai autos umin deixei a=anagaion tsb=anôgeon mega estrômenon etoimon a=kai ekei etoimasate êmin

14:16 kai exêlthon oi mathêtai tsb=autou kai êlthon eis tên polin kai euron kathôs eipen autois kai êtoimasan to pascha

14:17 kai opsias genomenês erchetai meta tôn dôdeka

14:18 kai anakeimenôn autôn kai esthiontôn tsb=eipen o iêsous a=eipen amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me o esthiôn met emou

14:19 tsb=oi tsb=de êrxanto lupeisthai kai legein autô eis a=kata tsb=kath eis tsb=mêti tsb=egô tsb=kai tsb=allos mêti egô

14:20 o de tsb=apokritheis eipen autois eis tsb=ek tôn dôdeka o embaptomenos met emou eis to trublion

14:21 a=oti o men uios tou anthrôpou upagei kathôs gegraptai peri autou ouai de tô anthrôpô ekeinô di ou o uios tou anthrôpou paradidotai kalon tsb=ên autô ei ouk egennêthê o anthrôpos ekeinos

14:22 kai esthiontôn autôn labôn tsb=o tsb=iêsous arton eulogêsas eklasen kai edôken autois kai eipen labete tsb=phagete touto estin to sôma mou

14:23 kai labôn tsb=to potêrion eucharistêsas edôken autois kai epion ex autou pantes

14:24 kai eipen autois touto estin to aima mou tsb=to tês tsb=kainês diathêkês to a=ekchunnomenon a=uper tsb=peri pollôn tsb=ekchunomenon

14:25 amên legô umin oti ouketi ou mê piô ek tou ab=genêmatos ts=gennêmatos tês ampelou eôs tês êmeras ekeinês otan auto pinô kainon en tê basileia tou theou

14:26 kai umnêsantes exêlthon eis to oros tôn elaiôn

14:27 kai legei autois o iêsous oti pantes skandalisthêsesthe tsb=en tsb=emoi tsb=en tsb=tê tsb=nukti tsb=tautê oti gegraptai pataxô ton poimena kai tsb=diaskorpisthêsetai ta probata a=diaskorpisthêsontai

14:28 alla meta to egerthênai me proaxô umas eis tên galilaian

14:29 o de petros ephê autô tsb=kai ei a=kai pantes skandalisthêsontai all ouk egô

14:30 kai legei autô o iêsous amên legô soi oti ab=su sêmeron a=tautê tsb=en tê nukti tsb=tautê prin ê dis alektora phônêsai tris tsb=aparnêsê me a=aparnêsê

14:31 o de a=ekperissôs a=elalei tsb=ek tsb=perissou tsb=elegen tsb=mallon ean tsb=me deê a=me sunapothanein soi ou mê se b=aparnêsômai ats=aparnêsomai ôsautôs de kai pantes elegon

14:32 kai erchontai eis chôrion ou to onoma a=gethsêmani tsb=gethsêmanê kai legei tois mathêtais autou kathisate ôde eôs proseuxômai

14:33 kai paralambanei ton petron kai a=[ton] ts=ton iakôbon kai a=[ton] iôannên a=met tsb=meth a=autou tsb=eautou kai êrxato ekthambeisthai kai adêmonein

14:34 kai legei autois perilupos estin ê psuchê mou eôs thanatou meinate ôde kai grêgoreite

14:35 kai b=proselthôn ats=proelthôn mikron a=epipten tsb=epesen epi tês gês kai prosêucheto ina ei dunaton estin parelthê ap autou ê ôra

14:36 kai elegen abba o patêr panta dunata soi parenegke to potêrion a=touto ap emou tsb=touto all ou ti egô thelô alla ti su

14:37 kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei tô petrô simôn katheudeis ouk ischusas mian ôran grêgorêsai

14:38 grêgoreite kai proseuchesthe ina mê a=elthête tsb=eiselthête eis peirasmon to men pneuma prothumon ê de sarx asthenês

14:39 kai palin apelthôn prosêuxato ton auton logon eipôn

14:40 kai a=palin a=elthôn tsb=upostrepsas euren autous tsb=palin katheudontas êsan gar a=autôn oi ophthalmoi a=katabarunomenoi tsb=autôn tsb=bebarêmenoi kai ouk êdeisan ti tsb=autô apokrithôsin a=autô

14:41 kai erchetai to triton kai legei autois katheudete ats=to loipon kai anapauesthe apechei êlthen ê ôra idou paradidotai o uios tou anthrôpou eis tas cheiras tôn amartôlôn

14:42 egeiresthe agômen idou o paradidous me êggiken

14:43 kai a=euthus tsb=eutheôs eti autou lalountos paraginetai ioudas eis tsb=ôn tôn dôdeka kai met autou ochlos tsb=polus meta machairôn kai xulôn para tôn archiereôn kai tôn grammateôn kai tôn presbuterôn

14:44 dedôkei de o paradidous auton sussêmon autois legôn on an philêsô autos estin kratêsate auton kai a=apagete tsb=apagagete asphalôs

14:45 kai elthôn a=euthus tsb=eutheôs proselthôn autô legei b=autô tsb=rabbi rabbi kai katephilêsen auton

14:46 oi de epebalon tsb=ep tsb=auton tas cheiras a=autô tsb=autôn kai ekratêsan auton

14:47 eis de a=[tis] tsb=tis tôn parestêkotôn spasamenos tên machairan epaisen ton doulon tou archiereôs kai apheilen autou to a=ôtarion tsb=ôtion

14:48 kai apokritheis o iêsous eipen autois ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exêlthete meta machairôn kai xulôn sullabein me

14:49 kath êmeran êmên pros umas en tô ierô didaskôn kai ouk ekratêsate me all ina plêrôthôsin ai graphai

14:50 kai aphentes auton tsb=pantes ephugon a=pantes

14:51 kai tsb=eis tsb=tis neaniskos a=tis b=êkolouthêsen a=sunêkolouthei ts=êkolouthei autô peribeblêmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton tsb=oi tsb=neaniskoi

14:52 o de katalipôn tên sindona gumnos ephugen tsb=ap tsb=autôn

14:53 kai apêgagon ton iêsoun pros ton archierea kai sunerchontai tsb=autô pantes oi archiereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis

14:54 kai o petros apo makrothen êkolouthêsen autô eôs esô eis tên aulên tou archiereôs kai ên sugkathêmenos meta tôn upêretôn kai thermainomenos pros to phôs

14:55 oi de archiereis kai olon to sunedrion ezêtoun kata tou iêsou marturian eis to thanatôsai auton kai ouch a=êuriskon tsb=euriskon

14:56 polloi gar epseudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk êsan

14:57 kai tines anastantes epseudomarturoun kat autou legontes

14:58 oti êmeis êkousamen autou legontos oti egô katalusô ton naon touton ton cheiropoiêton kai dia triôn êmerôn allon acheiropoiêton oikodomêsô

14:59 kai oude outôs isê ên ê marturia autôn

14:60 kai anastas o archiereus eis ts=to meson epêrôtêsen ton iêsoun legôn ouk apokrinê ouden ti outoi sou katamarturousin

14:61 o de esiôpa kai a=ouk tsb=ouden apekrinato a=ouden palin o archiereus epêrôta auton kai legei autô su ei o christos o uios tou eulogêtou

14:62 o de iêsous eipen egô eimi kai opsesthe ton uion tou anthrôpou ts=kathêmenon ek dexiôn ab=kathêmenon tês dunameôs kai erchomenon meta tôn nephelôn tou ouranou

14:63 o de archiereus diarrêxas tous chitônas autou legei ti eti chreian echomen marturôn

14:64 êkousate tês blasphêmias ti umin phainetai oi de pantes katekrinan auton tsb=einai enochon a=einai thanatou

14:65 kai êrxanto tines emptuein autô kai perikaluptein a=autou to prosôpon tsb=autou kai kolaphizein auton kai legein autô prophêteuson kai oi upêretai rapismasin auton a=elabon tsb=eballon

14:66 kai ontos tou petrou a=katô en tê aulê tsb=katô erchetai mia tôn paidiskôn tou archiereôs

14:67 kai idousa ton petron thermainomenon emblepsasa autô legei kai su meta tou nazarênou tsb=iêsou êstha a=tou a=iêsou

14:68 o de êrnêsato legôn a=oute tsb=ouk oida a=oute tsb=oude epistamai tsb=ti su a=ti legeis kai exêlthen exô eis to proaulion a=[kai tsb=kai alektôr a=ephônêsen] tsb=ephônêsen

14:69 kai ê paidiskê idousa auton tsb=palin êrxato a=palin legein tois a=parestôsin tsb=parestêkosin oti outos ex autôn estin

14:70 o de palin êrneito kai meta mikron palin oi parestôtes elegon tô petrô alêthôs ex autôn ei kai gar galilaios ei tsb=kai tsb=ê tsb=lalia tsb=sou tsb=omoiazei

14:71 o de êrxato anathematizein kai ab=omnunai ts=omnuein oti ouk oida ton anthrôpon touton on legete

14:72 kai a=euthus ek deuterou alektôr ephônêsen kai anemnêsthê o petros ab=to ts=tou ab=rêma ts=rêmatos a=ôs b=o ts=ou eipen autô o iêsous oti prin alektora phônêsai dis tsb=aparnêsê tsb=me tris a=me a=aparnêsê kai epibalôn eklaien

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase