Index: Greek New Testament

 

Mark 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

5:1 kai Ílthon eis to peran tÍs thalassÍs eis tÍn chŰran tŰn a=gerasÍnŰn tsb=gadarÍnŰn

5:2 kai a=exelthontos tsb=exelthonti a=autou tsb=autŰ ek tou ploiou a=euthus tsb=eutheŰs a=upÍntÍsen tsb=apÍntÍsen autŰ ek tŰn mnÍmeiŰn anthrŰpos en pneumati akathartŰ

5:3 os tÍn katoikÍsin eichen en tois ab=mnÍmasin ts=mnÍmeiois kai a=oude a=alusei a=ouketi tsb=oute tsb=alusesin oudeis ab=edunato ts=Ídunato auton dÍsai

5:4 dia to auton pollakis pedais kai alusesin dedesthai kai diespasthai up autou tas aluseis kai tas pedas suntetriphthai kai oudeis tsb=auton ischuen a=auton damasai

5:5 kai ab=dia ab=pantos ts=diapantos nuktos kai Ímeras en tois a=mnÍmasin tsb=oresin kai en tois a=oresin tsb=mnÍmasin Ín krazŰn kai katakoptŰn eauton lithois

5:6 a=kai idŰn tsb=de ton iÍsoun apo makrothen edramen kai prosekunÍsen autŰ

5:7 kai kraxas phŰnÍ megalÍ a=legei tsb=eipen ti emoi kai soi iÍsou uie tou theou tou upsistou orkizŰ se ton theon mÍ me basanisÍs

5:8 elegen gar autŰ exelthe to pneuma to akatharton ek tou anthrŰpou

5:9 kai epÍrŰta auton ti tsb=soi onoma a=soi kai a=legei tsb=apekrithÍ a=autŰ tsb=legŰn a=legiŰn tsb=legeŰn onoma moi oti polloi esmen

5:10 kai parekalei auton polla ina mÍ a=auta tsb=autous aposteilÍ exŰ tÍs chŰras

5:11 Ín de ekei pros ab=tŰ ts=ta ab=orei ts=orÍ agelÍ choirŰn megalÍ boskomenÍ

5:12 kai parekalesan auton tsb=pantes tsb=oi tsb=daimones legontes pempson Ímas eis tous choirous ina eis autous eiselthŰmen

5:13 kai epetrepsen autois tsb=eutheŰs tsb=o tsb=iÍsous kai exelthonta ta pneumata ta akatharta eisÍlthon eis tous choirous kai ŰrmÍsen Í agelÍ kata tou krÍmnou eis tÍn thalassan tsb=Ísan tsb=de Űs dischilioi kai epnigonto en tÍ thalassÍ

5:14 a=kai oi tsb=de boskontes a=autous tsb=tous tsb=choirous ephugon kai a=apÍggeilan tsb=anÍggeilan eis tÍn polin kai eis tous agrous kai a=Ílthon tsb=exÍlthon idein ti estin to gegonos

5:15 kai erchontai pros ton iÍsoun kai theŰrousin ton daimonizomenon kathÍmenon tsb=kai imatismenon kai sŰphronounta ton eschÍkota ton a=legiŰna tsb=legeŰna kai ephobÍthÍsan

5:16 ats=kai diÍgÍsanto b=de autois oi idontes pŰs egeneto tŰ daimonizomenŰ kai peri tŰn choirŰn

5:17 kai Írxanto parakalein auton apelthein apo tŰn oriŰn autŰn

5:18 kai a=embainontos tsb=embantos autou eis to ploion parekalei auton o daimonistheis ina tsb=Í met autou a=Í

5:19 a=kai tsb=o tsb=de tsb=iÍsous ouk aphÍken auton alla legei autŰ upage eis ton oikon sou pros tous sous kai a=apaggeilon tsb=anaggeilon autois osa tsb=soi o kurios a=soi ab=pepoiÍken ts=epoiÍsen kai ÍleÍsen se

5:20 kai apÍlthen kai Írxato kÍrussein en tÍ dekapolei osa epoiÍsen autŰ o iÍsous kai pantes ethaumazon

5:21 kai diaperasantos tou iÍsou a=[en tsb=en tŰ a=ploiŰ] tsb=ploiŰ palin eis to peran sunÍchthÍ ochlos polus ep auton kai Ín para tÍn thalassan

5:22 kai tsb=idou erchetai eis tŰn archisunagŰgŰn onomati a=iairos tsb=iaeiros kai idŰn auton piptei pros tous podas autou

5:23 kai a=parakalei tsb=parekalei auton polla legŰn oti to thugatrion mou eschatŰs echei ina elthŰn epithÍs tsb=autÍ tas cheiras a=autÍ a=ina tsb=opŰs sŰthÍ kai a=zÍsÍ tsb=zÍsetai

5:24 kai apÍlthen met autou kai Íkolouthei autŰ ochlos polus kai sunethlibon auton

5:25 kai gunÍ tsb=tis ousa en rusei aimatos tsb=etÍ dŰdeka a=etÍ

5:26 kai polla pathousa upo pollŰn iatrŰn kai dapanÍsasa ta par ab=autÍs ts=eautÍs panta kai mÍden ŰphelÍtheisa alla mallon eis to cheiron elthousa

5:27 akousasa peri tou iÍsou elthousa en tŰ ochlŰ opisthen Ípsato tou imatiou autou

5:28 elegen gar oti a=ean a=apsŰmai kan tŰn imatiŰn autou tsb=apsŰmai sŰthÍsomai

5:29 kai a=euthus tsb=eutheŰs exÍranthÍ Í pÍgÍ tou aimatos autÍs kai egnŰ tŰ sŰmati oti iatai apo tÍs mastigos

5:30 kai a=euthus tsb=eutheŰs o iÍsous epignous en eautŰ tÍn ex autou dunamin exelthousan epistrapheis en tŰ ochlŰ elegen tis mou Ípsato tŰn imatiŰn

5:31 kai elegon autŰ oi mathÍtai autou blepeis ton ochlon sunthlibonta se kai legeis tis mou Ípsato

5:32 kai perieblepeto idein tÍn touto poiÍsasan

5:33 Í de gunÍ phobÍtheisa kai tremousa eiduia o gegonen tsb=ep autÍ Ílthen kai prosepesen autŰ kai eipen autŰ pasan tÍn alÍtheian

5:34 o de eipen autÍ a=thugatÍr tsb=thugater Í pistis sou sesŰken se upage eis eirÍnÍn kai isthi ugiÍs apo tÍs mastigos sou

5:35 eti autou lalountos erchontai apo tou archisunagŰgou legontes oti Í thugatÍr sou apethanen ti eti skulleis ton didaskalon

5:36 o de iÍsous a=parakousas tsb=eutheŰs tsb=akousas ton logon laloumenon legei tŰ archisunagŰgŰ mÍ phobou monon pisteue

5:37 kai ouk aphÍken oudena a=met a=autou tsb=autŰ sunakolouthÍsai ei mÍ a=ton petron kai iakŰbon kai iŰannÍn ton adelphon iakŰbou

5:38 kai a=erchontai tsb=erchetai eis ton oikon tou archisunagŰgou kai theŰrei thorubon as=kai klaiontas kai alalazontas polla

5:39 kai eiselthŰn legei autois ti thorubeisthe kai klaiete to paidion ouk apethanen alla katheudei

5:40 kai kategelŰn autou a=autos tsb=o de ekbalŰn ab=pantas ts=apantas paralambanei ton patera tou paidiou kai tÍn mÍtera kai tous met autou kai eisporeuetai opou Ín to paidion tsb=anakeimenon

5:41 kai kratÍsas tÍs cheiros tou paidiou legei autÍ talitha a=koum tsb=koumi o estin methermÍneuomenon to korasion soi legŰ a=egeire tsb=egeirai

5:42 kai a=euthus tsb=eutheŰs anestÍ to korasion kai periepatei Ín gar etŰn dŰdeka kai exestÍsan a=[euthus] ekstasei megalÍ

5:43 kai diesteilato autois polla ina mÍdeis a=gnoi tsb=gnŰ touto kai eipen dothÍnai autÍ phagein

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase