Index: Greek New Testament

 

Mark 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

15:1 kai a=euthus tsb=eutheôs tsb=epi tsb=to prôi sumboulion poiêsantes oi archiereis meta tôn presbuterôn kai grammateôn kai olon to sunedrion dêsantes ton iêsoun apênegkan kai paredôkan tsb=tô pilatô

15:2 kai epêrôtêsen auton o pilatos su ei o basileus tôn ioudaiôn o de apokritheis tsb=eipen autô a=legei su legeis

15:3 kai katêgoroun autou oi archiereis polla s=autos s=de s=ouden s=apekrinato

15:4 o de pilatos palin a=epêrôta tsb=epêrôtêsen auton legôn ouk apokrinê ouden ide posa sou a=katêgorousin tsb=katamarturousin

15:5 o de iêsous ouketi ouden apekrithê ôste thaumazein ton pilaton

15:6 kata de eortên apeluen autois ena desmion a=on tsb=onper a=parêtounto tsb=êtounto

15:7 ên de o legomenos barabbas meta tôn a=stasiastôn tsb=sustasiastôn dedemenos oitines en tê stasei phonon pepoiêkeisan

15:8 kai a=anabas tsb=anaboêsas o ochlos êrxato aiteisthai kathôs tsb=aei epoiei autois

15:9 o de pilatos apekrithê autois legôn thelete apolusô umin ton basilea tôn ioudaiôn

15:10 eginôsken gar oti dia phthonon paradedôkeisan auton oi archiereis

15:11 oi de archiereis aneseisan ton ochlon ina mallon ton barabban apolusê autois

15:12 o de pilatos tsb=apokritheis palin a=apokritheis a=elegen tsb=eipen autois ti oun a=[thelete] tsb=thelete poiêsô a=[on a=legete] a=ton tsb=on tsb=legete basilea tôn ioudaiôn

15:13 oi de palin ekraxan staurôson auton

15:14 o de pilatos elegen autois ti gar tsb=kakon epoiêsen a=kakon oi de a=perissôs tsb=perissoterôs ekraxan staurôson auton

15:15 o de pilatos boulomenos tô ochlô to ikanon poiêsai apelusen autois ton barabban kai paredôken ton iêsoun phragellôsas ina staurôthê

15:16 oi de stratiôtai apêgagon auton esô tês aulês o estin praitôrion kai sugkalousin olên tên speiran

15:17 kai a=endiduskousin tsb=enduousin auton porphuran kai perititheasin autô plexantes akanthinon stephanon

15:18 kai êrxanto aspazesthai auton chaire b=o b=basileus ats=basileu tôn ioudaiôn

15:19 kai etupton autou tên kephalên kalamô kai eneptuon autô kai tithentes ta gonata prosekunoun autô

15:20 kai ote enepaixan autô exedusan auton tên porphuran kai enedusan auton ta imatia a=autou tsb=ta tsb=idia kai exagousin auton ina staurôsôsin auton

15:21 kai aggareuousin paragonta tina simôna kurênaion erchomenon ap agrou ton patera alexandrou kai rouphou ina arê ton stauron autou

15:22 kai pherousin auton epi a=ton a=golgothan tsb=golgotha topon o estin methermêneuomenon kraniou topos

15:23 kai edidoun autô tsb=piein esmurnismenon oinon a=os tsb=o de ouk elaben

15:24 kai a=staurousin tsb=staurôsantes auton a=kai ab=diamerizontai ts=diemerizon ta imatia autou ballontes klêron ep auta tis ti arê

15:25 ên de ôra tritê kai estaurôsan auton

15:26 kai ên ê epigraphê tês aitias autou epigegrammenê o basileus tôn ioudaiôn

15:27 kai sun autô staurousin duo lêstas ena ek dexiôn kai ena ex euônumôn autou

15:28 tsb=kai tsb=eplêrôthê tsb=ê tsb=graphê tsb=ê tsb=legousa tsb=kai tsb=meta tsb=anomôn tsb=elogisthê

15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasphêmoun auton kinountes tas kephalas autôn kai legontes oua o kataluôn ton naon kai a=oikodomôn en trisin êmerais tsb=oikodomôn

15:30 sôson seauton a=katabas tsb=kai tsb=kataba apo tou staurou

15:31 omoiôs ts=de kai oi archiereis empaizontes pros allêlous meta tôn grammateôn elegon allous esôsen eauton ou dunatai sôsai

15:32 o christos o basileus tsb=tou israêl katabatô nun apo tou staurou ina idômen kai pisteusômen b=[autô] kai oi sunestaurômenoi a=sun autô ôneidizon auton

15:33 a=kai genomenês tsb=de ôras ektês skotos egeneto eph olên tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

15:34 kai tê a=enatê ôra tsb=tê b=enatê ts=ennatê eboêsen o iêsous phônê megalê tsb=legôn elôi elôi a=lema b=lima ts=lamma sabachthani o estin methermêneuomenon o theos mou o theos mou eis ti tsb=me egkatelipes a=me

15:35 kai tines tôn parestêkotôn akousantes elegon a=ide tsb=idou êlian phônei

15:36 dramôn de a=tis tsb=eis a=[kai] tsb=kai gemisas spoggon oxous peritheis tsb=te kalamô epotizen auton legôn aphete idômen ei erchetai êlias kathelein auton

15:37 o de iêsous apheis phônên megalên exepneusen

15:38 kai to katapetasma tou naou eschisthê eis duo a=ap tsb=apo anôthen eôs katô

15:39 idôn de o kenturiôn o parestêkôs ex enantias autou oti outôs tsb=kraxas exepneusen eipen alêthôs tsb=o tsb=anthrôpos outos a=o a=anthrôpos uios tsb=ên theou a=ên

15:40 êsan de kai gunaikes apo makrothen theôrousai en ais tsb=ên kai maria ê magdalênê kai maria ê tsb=tou iakôbou tou mikrou kai a=iôsêtos tsb=iôsê mêtêr kai salômê

15:41 ai tsb=kai ote ên en tê galilaia êkolouthoun autô kai diêkonoun autô kai allai pollai ai sunanabasai autô eis ierosoluma

15:42 kai êdê opsias genomenês epei ên paraskeuê o estin prosabbaton

15:43 a=elthôn tsb=êlthen iôsêph a=[o] tsb=o apo arimathaias euschêmôn bouleutês os kai autos ên prosdechomenos tên basileian tou theou tolmêsas eisêlthen pros a=ton pilaton kai êtêsato to sôma tou iêsou

15:44 o de pilatos ethaumasen ei êdê tethnêken kai proskalesamenos ton kenturiôna epêrôtêsen auton ei palai apethanen

15:45 kai gnous apo tou kenturiônos edôrêsato to a=ptôma tsb=sôma tô iôsêph

15:46 kai agorasas sindona tsb=kai kathelôn auton eneilêsen tê sindoni kai a=ethêken tsb=katethêken auton en mnêmeiô o ên lelatomêmenon ek petras kai prosekulisen lithon epi tên thuran tou mnêmeiou

15:47 ê de maria ê magdalênê kai maria a=ê a=iôsêtos tsb=iôsê etheôroun pou a=tetheitai tsb=tithetai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase