Index: Greek New Testament

 

Mark 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

9:1 kai elegen autois amÍn legŰ umin oti eisin tines tsb=tŰn Űde a=tŰn estÍkotŰn oitines ou mÍ geusŰntai thanatou eŰs an idŰsin tÍn basileian tou theou elÍluthuian en dunamei

9:2 kai a=meta tsb=meth Ímeras ex paralambanei o iÍsous ton petron kai ton iakŰbon kai b=[ton] ats=ton iŰannÍn kai anapherei autous eis oros upsÍlon kat idian monous kai metemorphŰthÍ emprosthen autŰn

9:3 kai ta imatia autou b=egenonto ats=egeneto stilbonta leuka lian tsb=Űs tsb=chiŰn oia gnapheus epi tÍs gÍs ou dunatai a=outŰs leukanai

9:4 kai ŰphthÍ autois Ílias sun a=mŰusei tsb=mŰsei kai Ísan sullalountes tŰ iÍsou

9:5 kai apokritheis o petros legei tŰ iÍsou rabbi kalon estin Ímas Űde einai kai poiÍsŰmen tsb=skÍnas treis a=skÍnas soi mian kai a=mŰusei tsb=mŰsei mian kai Ília mian

9:6 ou gar Ídei ti a=apokrithÍ b=lalÍsei ts=lalÍsÍ tsb=Ísan tsb=gar ekphoboi a=gar a=egenonto

9:7 kai egeneto nephelÍ episkiazousa autois kai a=egeneto tsb=Ílthen phŰnÍ ek tÍs nephelÍs ts=legousa outos estin o uios mou o agapÍtos tsb=autou akouete a=autou

9:8 kai exapina periblepsamenoi ouketi oudena eidon alla ton iÍsoun monon meth eautŰn

9:9 a=kai katabainontŰn tsb=de autŰn a=ek tsb=apo tou orous diesteilato autois ina mÍdeni tsb=diÍgÍsŰntai a eidon a=diÍgÍsŰntai ei mÍ otan o uios tou anthrŰpou ek nekrŰn anastÍ

9:10 kai ton logon ekratÍsan pros eautous suzÍtountes ti estin to ek nekrŰn anastÍnai

9:11 kai epÍrŰtŰn auton legontes oti legousin oi grammateis oti Ílian dei elthein prŰton

9:12 o de a=ephÍ tsb=apokritheis tsb=eipen autois Ílias men elthŰn prŰton a=apokathistanei tsb=apokathista panta kai pŰs gegraptai epi ton uion tou anthrŰpou ina polla pathÍ kai a=exoudenÍthÍ tsb=exoudenŰthÍ

9:13 alla legŰ umin oti kai Ílias elÍluthen kai epoiÍsan autŰ osa a=Íthelon tsb=ÍthelÍsan kathŰs gegraptai ep auton

9:14 kai a=elthontes tsb=elthŰn pros tous mathÍtas a=eidon tsb=eiden ochlon polun peri autous kai grammateis suzÍtountas a=pros a=autous tsb=autois

9:15 kai a=euthus tsb=eutheŰs pas o ochlos a=idontes tsb=idŰn auton a=exethambÍthÍsan tsb=exethambÍthÍ kai prostrechontes Íspazonto auton

9:16 kai epÍrŰtÍsen a=autous tsb=tous tsb=grammateis ti suzÍteite pros autous

9:17 kai a=apekrithÍ a=autŰ tsb=apokritheis eis ek tou ochlou tsb=eipen didaskale Ínegka ton uion mou pros se echonta pneuma alalon

9:18 kai opou a=ean tsb=an auton katalabÍ rÍssei auton kai aphrizei kai trizei tous odontas tsb=autou kai xÍrainetai kai a=eipa tsb=eipon tois mathÍtais sou ina auto ekbalŰsin kai ouk ischusan

9:19 o de apokritheis a=autois tsb=autŰ legei Ű genea apistos eŰs pote pros umas esomai eŰs pote anexomai umŰn pherete auton pros me

9:20 kai Ínegkan auton pros auton kai idŰn auton tsb=eutheŰs to pneuma a=euthus a=sunesparaxen tsb=esparaxen auton kai pesŰn epi tÍs gÍs ekulieto aphrizŰn

9:21 kai epÍrŰtÍsen ton patera autou posos chronos estin Űs touto gegonen autŰ o de eipen a=ek paidiothen

9:22 kai pollakis tsb=auton kai eis b=to pur a=auton ebalen kai eis udata ina apolesÍ auton all ei ti a=dunÍ tsb=dunasai boÍthÍson Ímin splagchnistheis eph Ímas

9:23 o de iÍsous eipen autŰ to ei a=dunÍ tsb=dunasai tsb=pisteusai panta dunata tŰ pisteuonti

9:24 a=euthus tsb=kai tsb=eutheŰs kraxas o patÍr tou paidiou tsb=meta tsb=dakruŰn elegen pisteuŰ tsb=kurie boÍthei mou tÍ apistia

9:25 idŰn de o iÍsous oti episuntrechei ochlos epetimÍsen tŰ pneumati tŰ akathartŰ legŰn autŰ to tsb=pneuma tsb=to alalon kai kŰphon a=pneuma egŰ tsb=soi epitassŰ a=soi exelthe ex autou kai mÍketi eiselthÍs eis auton

9:26 kai a=kraxas tsb=kraxan kai polla a=sparaxas tsb=sparaxan tsb=auton exÍlthen kai egeneto Űsei nekros Űste a=tous pollous legein oti apethanen

9:27 o de iÍsous kratÍsas tsb=auton tÍs cheiros a=autou Ígeiren auton kai anestÍ

9:28 kai a=eiselthontos tsb=eiselthonta a=autou tsb=auton eis oikon oi mathÍtai autou tsb=epÍrŰtŰn tsb=auton kat idian a=epÍrŰtŰn a=auton oti Ímeis ouk ÍdunÍthÍmen ekbalein auto

9:29 kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelthein ei mÍ en proseuchÍ tsb=kai tsb=nÍsteia

9:30 a=kakeithen tsb=kai tsb=ekeithen exelthontes pareporeuonto dia tÍs galilaias kai ouk Íthelen ina tis a=gnoi tsb=gnŰ

9:31 edidasken gar tous mathÍtas autou kai elegen autois oti o uios tou anthrŰpou paradidotai eis cheiras anthrŰpŰn kai apoktenousin auton kai apoktantheis a=meta tsb=tÍ a=treis tsb=tritÍ a=Ímeras tsb=Ímera anastÍsetai

9:32 oi de Ígnooun to rÍma kai ephobounto auton eperŰtÍsai

9:33 kai a=Ílthon tsb=Ílthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai en tÍ oikia genomenos epÍrŰta autous ti en tÍ odŰ tsb=pros tsb=eautous dielogizesthe

9:34 oi de esiŰpŰn pros allÍlous gar dielechthÍsan en tÍ odŰ tis meizŰn

9:35 kai kathisas ephŰnÍsen tous dŰdeka kai legei autois ei tis thelei prŰtos einai estai pantŰn eschatos kai pantŰn diakonos

9:36 kai labŰn paidion estÍsen auto en mesŰ autŰn kai enagkalisamenos auto eipen autois

9:37 os a=an tsb=ean en tŰn toioutŰn paidiŰn dexÍtai epi tŰ onomati mou eme dechetai kai os a=an tsb=ean eme a=dechÍtai tsb=dexÍtai ouk eme dechetai alla ton aposteilanta me

9:38 a=ephÍ tsb=apekrithÍ tsb=de autŰ b=[o] ats=o iŰannÍs tsb=legŰn didaskale eidomen tina as=en tŰ onomati sou ekballonta daimonia tsb=os tsb=ouk tsb=akolouthei tsb=Ímin kai a=ekŰluomen tsb=ekŰlusamen auton oti ouk a=Íkolouthei tsb=akolouthei Ímin

9:39 o de iÍsous eipen mÍ kŰluete auton oudeis gar estin os poiÍsei dunamin epi tŰ onomati mou kai dunÍsetai tachu kakologÍsai me

9:40 os gar ouk estin kath as=ÍmŰn bt=umŰn uper as=ÍmŰn bt=umŰn estin

9:41 os gar an potisÍ umas potÍrion udatos en ts=tŰ onomati tsb=mou oti christou este amÍn legŰ umin a=oti ou mÍ apolesÍ ton misthon autou

9:42 kai os b=ean ats=an skandalisÍ ena tŰn mikrŰn as=toutŰn tŰn pisteuontŰn a=[eis tsb=eis a=eme] tsb=eme kalon estin autŰ mallon ei perikeitai a=mulos tsb=lithos a=onikos tsb=mulikos peri ton trachÍlon autou kai beblÍtai eis tÍn thalassan

9:43 kai ean skandalizÍ se Í cheir sou apokopson autÍn kalon tsb=soi estin a=se kullon a=eiselthein eis tÍn zŰÍn tsb=eiselthein Í tas duo cheiras echonta apelthein eis tÍn geennan eis to pur to asbeston

9:44 tsb=opou tsb=o tsb=skŰlÍx tsb=autŰn tsb=ou tsb=teleuta tsb=kai tsb=to tsb=pur tsb=ou tsb=sbennutai

9:45 kai ean o pous sou skandalizÍ se apokopson auton kalon estin a=se tsb=soi eiselthein eis tÍn zŰÍn chŰlon Í tous duo podas echonta blÍthÍnai eis tÍn geennan tsb=eis tsb=to tsb=pur tsb=to tsb=asbeston

9:46 tsb=opou tsb=o tsb=skŰlÍx tsb=autŰn tsb=ou tsb=teleuta tsb=kai tsb=to tsb=pur tsb=ou tsb=sbennutai

9:47 kai ean o ophthalmos sou skandalizÍ se ekbale auton kalon a=se tsb=soi estin monophthalmon eiselthein eis tÍn basileian tou theou Í duo ophthalmous echonta blÍthÍnai eis tÍn geennan tsb=tou tsb=puros

9:48 opou o skŰlÍx autŰn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:49 pas gar puri tsb=alisthÍsetai tsb=kai tsb=pasa tsb=thusia tsb=ali alisthÍsetai

9:50 kalon to alas ean de to alas analon genÍtai en tini auto artusete echete en eautois a=ala tsb=alas kai eirÍneuete en allÍlois

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase