Index: Greek New Testament

 

John 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

2:1 kai tÍ Ímera tÍ tritÍ gamos egeneto en kana tÍs galilaias kai Ín Í mÍtÍr tou iÍsou ekei

2:2 eklÍthÍ de kai o iÍsous kai oi mathÍtai autou eis ton gamon

2:3 kai usterÍsantos oinou legei Í mÍtÍr tou iÍsou pros auton oinon ouk echousin

2:4 a=[kai] legei autÍ o iÍsous ti emoi kai soi gunai oupŰ Íkei Í Űra mou

2:5 legei Í mÍtÍr autou tois diakonois o ti an legÍ umin poiÍsate

2:6 Ísan de ekei tsb=udriai lithinai a=udriai ex tsb=keimenai kata ton katharismon tŰn ioudaiŰn a=keimenai chŰrousai ana metrÍtas duo Í treis

2:7 legei autois o iÍsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas eŰs anŰ

2:8 kai legei autois antlÍsate nun kai pherete tŰ architriklinŰ a=oi a=de tsb=kai Ínegkan

2:9 Űs de egeusato o architriklinos to udŰr oinon gegenÍmenon kai ouk Ídei pothen estin oi de diakonoi Ídeisan oi ÍntlÍkotes to udŰr phŰnei ton numphion o architriklinos

2:10 kai legei autŰ pas anthrŰpos prŰton ton kalon oinon tithÍsin kai otan methusthŰsin tsb=tote ton elassŰ su tetÍrÍkas ton kalon oinon eŰs arti

2:11 tautÍn epoiÍsen tsb=tÍn archÍn tŰn sÍmeiŰn o iÍsous en kana tÍs galilaias kai ephanerŰsen tÍn doxan autou kai episteusan eis auton oi mathÍtai autou

2:12 meta touto katebÍ eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum autos kai Í mÍtÍr autou kai oi adelphoi a=[autou] tsb=autou kai oi mathÍtai autou kai ekei emeinan ou pollas Ímeras

2:13 kai eggus Ín to pascha tŰn ioudaiŰn kai anebÍ eis ierosoluma o iÍsous

2:14 kai euren en tŰ ierŰ tous pŰlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kathÍmenous

2:15 kai poiÍsas phragellion ek schoiniŰn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai tŰn kollubistŰn execheen to kerma kai tas trapezas a=anetrepsen tsb=anestrepsen

2:16 kai tois tas peristeras pŰlousin eipen arate tauta enteuthen mÍ poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou

2:17 emnÍsthÍsan tsb=de oi mathÍtai autou oti gegrammenon estin o zÍlos tou oikou sou ab=kataphagetai ts=katephagen me

2:18 apekrithÍsan oun oi ioudaioi kai a=eipan tsb=eipon autŰ ti sÍmeion deiknueis Ímin oti tauta poieis

2:19 apekrithÍ ts=o iÍsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin Ímerais egerŰ auton

2:20 a=eipan tsb=eipon oun oi ioudaioi a=tesserakonta tsb=tessarakonta kai ex etesin a=oikodomÍthÍ tsb=ŰkodomÍthÍ o naos outos kai su en trisin Ímerais egereis auton

2:21 ekeinos de elegen peri tou naou tou sŰmatos autou

2:22 ote oun ÍgerthÍ ek nekrŰn emnÍsthÍsan oi mathÍtai autou oti touto elegen ts=autois kai episteusan tÍ graphÍ kai tŰ logŰ a=on tsb=Ű eipen o iÍsous

2:23 Űs de Ín en ab=tois ierosolumois en tŰ pascha en tÍ eortÍ polloi episteusan eis to onoma autou theŰrountes autou ta sÍmeia a epoiei

2:24 autos de tsb=o iÍsous ouk episteuen a=auton tsb=eauton autois dia to auton ginŰskein pantas

2:25 kai oti ou chreian eichen ina tis marturÍsÍ peri tou anthrŰpou autos gar eginŰsken ti Ín en tŰ anthrŰpŰ

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase