Index: Greek New Testament

 

John 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

13:1 pro de tês eortês tou pascha eidôs o iêsous oti a=êlthen tsb=elêluthen autou ê ôra ina metabê ek tou kosmou toutou pros ton patera agapêsas tous idious tous en tô kosmô eis telos êgapêsen autous

13:2 kai deipnou a=ginomenou tsb=genomenou tou diabolou êdê beblêkotos eis tên kardian a=ina a=paradoi a=auton a=ioudas tsb=iouda simônos iskariôtou tsb=ina tsb=auton tsb=paradô

13:3 eidôs tsb=o tsb=iêsous oti panta a=edôken tsb=dedôken autô o patêr eis tas cheiras kai oti apo theou exêlthen kai pros ton theon upagei

13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tithêsin ta imatia kai labôn lention diezôsen eauton

13:5 eita ballei udôr eis ton niptêra kai êrxato niptein tous podas tôn mathêtôn kai ekmassein tô lentiô ô ên diezôsmenos

13:6 erchetai oun pros simôna petron tsb=kai legei autô tsb=ekeinos kurie su mou nipteis tous podas

13:7 apekrithê iêsous kai eipen autô o egô poiô su ouk oidas arti gnôsê de meta tauta

13:8 legei autô petros ou mê nipsês a=mou tous podas tsb=mou eis ton aiôna apekrithê tsb=autô tsb=o iêsous a=autô ean mê nipsô se ouk echeis meros met emou

13:9 legei autô simôn petros kurie mê tous podas mou monon alla kai tas cheiras kai tên kephalên

13:10 legei autô o iêsous o leloumenos a=ouk tsb=ou tsb=chreian echei a=chreian a=ei a=mê tsb=ê tous podas nipsasthai all estin katharos olos kai umeis katharoi este all ouchi pantes

13:11 êdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen a=oti ouchi pantes katharoi este

13:12 ote oun enipsen tous podas autôn a=[kai] tsb=kai elaben ta imatia autou a=kai a=anepesen tsb=anapesôn palin eipen autois ginôskete ti pepoiêka umin

13:13 umeis phôneite me o didaskalos kai o kurios kai kalôs legete eimi gar

13:14 ei oun egô enipsa umôn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis opheilete allêlôn niptein tous podas

13:15 upodeigma gar edôka umin ina kathôs egô epoiêsa umin kai umeis poiête

13:16 amên amên legô umin ouk estin doulos meizôn tou kuriou autou oude apostolos meizôn tou pempsantos auton

13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poiête auta

13:18 ou peri pantôn umôn legô egô oida a=tinas tsb=ous exelexamên all ina ê graphê plêrôthê o trôgôn a=mou tsb=met tsb=emou ton arton epêren ep eme tên pternan autou

13:19 ap arti legô umin pro tou genesthai ina a=pisteusête otan genêtai tsb=pisteusête oti egô eimi

13:20 amên amên legô umin o lambanôn a=an tsb=ean tina pempsô eme lambanei o de eme lambanôn lambanei ton pempsanta me

13:21 tauta eipôn a=[o] tsb=o iêsous etarachthê tô pneumati kai emarturêsen kai eipen amên amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me

13:22 eblepon tsb=oun eis allêlous oi mathêtai aporoumenoi peri tinos legei

13:23 ên tsb=de anakeimenos eis a=ek tôn mathêtôn autou en tô kolpô tou iêsou on êgapa o iêsous

13:24 neuei oun toutô simôn petros puthesthai tis an eiê peri ou legei

13:25 a=anapesôn tsb=epipesôn a=oun tsb=de ekeinos ab=outôs epi to stêthos tou iêsou legei autô kurie tis estin

13:26 apokrinetai a=[o] tsb=o iêsous ekeinos estin ô egô a=bapsô tsb=bapsas to psômion tsb=epidôsô kai a=dôsô a=autô a=bapsas a=oun tsb=embapsas to psômion a=[lambanei a=kai] didôsin iouda simônos a=iskariôtou tsb=iskariôtê

13:27 kai meta to psômion tote eisêlthen eis ekeinon o satanas legei oun autô o iêsous o poieis poiêson tachion

13:28 touto a=[de] tsb=de oudeis egnô tôn anakeimenôn pros ti eipen autô

13:29 tines gar edokoun epei to glôssokomon eichen tsb=o ioudas oti legei autô a=[o] tsb=o iêsous agorason ôn chreian echomen eis tên eortên ê tois ptôchois ina ti dô

13:30 labôn oun to psômion ekeinos tsb=eutheôs exêlthen a=euthus ên de nux

13:31 ote as=oun exêlthen legei tsb=o iêsous nun edoxasthê o uios tou anthrôpou kai o theos edoxasthê en autô

13:32 a=[ei tsb=ei o theos edoxasthê en a=autô] tsb=autô kai o theos doxasei auton en a=autô tsb=eautô kai euthus doxasei auton

13:33 teknia eti mikron meth umôn eimi zêtêsete me kai kathôs eipon tois ioudaiois oti opou tsb=upagô egô a=upagô umeis ou dunasthe elthein kai umin legô arti

13:34 entolên kainên didômi umin ina agapate allêlous kathôs êgapêsa umas ina kai umeis agapate allêlous

13:35 en toutô gnôsontai pantes oti emoi mathêtai este ean agapên echête en allêlois

13:36 legei autô simôn petros kurie pou upageis apekrithê a=[autô] tsb=autô tsb=o iêsous opou upagô ou dunasai moi nun akolouthêsai tsb=usteron tsb=de akolouthêseis a=de a=usteron tsb=moi

13:37 legei autô ats=o petros kurie ab=dia ab=ti ts=diati ou dunamai soi akolouthêsai arti tên psuchên mou uper sou thêsô

13:38 a=apokrinetai tsb=apekrithê tsb=autô tsb=o iêsous tên psuchên sou uper emou thêseis amên amên legô soi ou mê alektôr ab=phônêsê ts=phônêsei eôs ou a=arnêsê tsb=aparnêsê me tris

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase