Index: Greek New Testament

 

John 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

10:1 amên amên legô umin o mê eiserchomenos dia tês thuras eis tên aulên tôn probatôn alla anabainôn allachothen ekeinos kleptês estin kai lêstês

10:2 o de eiserchomenos dia tês thuras poimên estin tôn probatôn

10:3 toutô o thurôros anoigei kai ta probata tês phônês autou akouei kai ta idia probata a=phônei tsb=kalei kat onoma kai exagei auta

10:4 tsb=kai otan ta idia a=panta tsb=probata ekbalê emprosthen autôn poreuetai kai ta probata autô akolouthei oti oidasin tên phônên autou

10:5 allotriô de ou mê a=akolouthêsousin tsb=akolouthêsôsin alla pheuxontai ap autou oti ouk oidasin tôn allotriôn tên phônên

10:6 tautên tên paroimian eipen autois o iêsous ekeinoi de ouk egnôsan tina ên a elalei autois

10:7 eipen oun palin tsb=autois o iêsous amên amên legô umin oti egô eimi ê thura tôn probatôn

10:8 pantes osoi ts=pro ts=emou êlthon a=[pro a=emou] kleptai eisin kai lêstai all ouk êkousan autôn ta probata

10:9 egô eimi ê thura di emou ean tis eiselthê sôthêsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomên eurêsei

10:10 o kleptês ouk erchetai ei mê ina klepsê kai thusê kai apolesê egô êlthon ina zôên echôsin kai perisson echôsin

10:11 egô eimi o poimên o kalos o poimên o kalos tên psuchên autou tithêsin uper tôn probatôn

10:12 o misthôtos tsb=de kai ouk ôn poimên ou ouk a=estin tsb=eisin ta probata idia theôrei ton lukon erchomenon kai aphiêsin ta probata kai pheugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei tsb=ta tsb=probata

10:13 tsb=o tsb=de tsb=misthôtos tsb=pheugei oti misthôtos estin kai ou melei autô peri tôn probatôn

10:14 egô eimi o poimên o kalos kai ginôskô ta ema kai a=ginôskousi tsb=ginôskomai a=me tsb=upo a=ta tsb=tôn a=ema tsb=emôn

10:15 kathôs ginôskei me o patêr kagô ginôskô ton patera kai tên psuchên mou tithêmi uper tôn probatôn

10:16 kai alla probata echô a ouk estin ek tês aulês tautês kakeina tsb=me dei a=me agagein kai tês phônês mou akousousin kai a=genêsontai tsb=genêsetai mia poimnê eis poimên

10:17 dia touto a=me o patêr tsb=me agapa oti egô tithêmi tên psuchên mou ina palin labô autên

10:18 oudeis airei autên ap emou all egô tithêmi autên ap emautou exousian echô theinai autên kai exousian echô palin labein autên tautên tên entolên elabon para tou patros mou

10:19 schisma tsb=oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous

10:20 elegon de polloi ex autôn daimonion echei kai mainetai ti autou akouete

10:21 alloi elegon tauta ta rêmata ouk estin daimonizomenou mê daimonion dunatai tuphlôn ophthalmous a=anoixai tsb=anoigein

10:22 egeneto a=tote tsb=de ta egkainia en ats=tois ierosolumois tsb=kai cheimôn ên

10:23 kai periepatei o iêsous en tô ierô en tê stoa ats=tou ab=solomônos ts=solomôntos

10:24 ekuklôsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autô eôs pote tên psuchên êmôn aireis ei su ei o christos eipe êmin parrêsia

10:25 apekrithê autois o iêsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egô poiô en tô onomati tou patros mou tauta marturei peri emou

10:26 a=alla tsb=all umeis ou pisteuete a=oti tsb=ou a=ouk tsb=gar este ek tôn probatôn tôn emôn tsb=kathôs tsb=eipon tsb=umin

10:27 ta probata ta ema tês phônês mou a=akouousin tsb=akouei kagô ginôskô auta kai akolouthousin moi

10:28 kagô tsb=zôên tsb=aiônion didômi autois a=zôên a=aiônion kai ou mê apolôntai eis ton aiôna kai ouch arpasei tis auta ek tês cheiros mou

10:29 o patêr mou a=o tsb=os dedôken moi tsb=meizôn pantôn a=meizon estin kai oudeis dunatai arpazein ek tês cheiros tou patros tsb=mou

10:30 egô kai o patêr en esmen

10:31 ebastasan tsb=oun palin lithous oi ioudaioi ina lithasôsin auton

10:32 apekrithê autois o iêsous polla tsb=kala erga a=kala edeixa umin ek tou patros tsb=mou dia poion autôn ergon a=eme lithazete tsb=me

10:33 apekrithêsan autô oi ioudaioi tsb=legontes peri kalou ergou ou lithazomen se alla peri blasphêmias kai oti su anthrôpos ôn poieis seauton theon

10:34 apekrithê autois a=[o] tsb=o iêsous ouk estin gegrammenon en tô nomô umôn a=oti egô eipa theoi este

10:35 ei ekeinous eipen theous pros ous o logos tou theou egeneto kai ou dunatai luthênai ê graphê

10:36 on o patêr êgiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasphêmeis oti eipon uios tou theou eimi

10:37 ei ou poiô ta erga tou patros mou mê pisteuete moi

10:38 ei de poiô kan emoi mê pisteuête tois ergois a=pisteuete tsb=pisteusate ina gnôte kai a=ginôskête tsb=pisteusête oti en emoi o patêr kagô en a=tô a=patri tsb=autô

10:39 ezêtoun a=[oun] tsb=oun tsb=palin auton a=palin piasai kai exêlthen ek tês cheiros autôn

10:40 kai apêlthen palin peran tou iordanou eis ton topon opou ên iôannês to prôton baptizôn kai emeinen ekei

10:41 kai polloi êlthon pros auton kai elegon oti iôannês men sêmeion epoiêsen ouden panta de osa eipen iôannês peri toutou alêthê ên

10:42 kai tsb=episteusan polloi a=episteusan tsb=ekei eis auton a=ekei

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase