Index: Greek New Testament

 

John 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

3:1 Ín de anthrŰpos ek tŰn pharisaiŰn nikodÍmos onoma autŰ archŰn tŰn ioudaiŰn

3:2 outos Ílthen pros ab=auton ts=ton ts=iÍsoun nuktos kai eipen autŰ rabbi oidamen oti apo theou elÍluthas didaskalos oudeis gar a=dunatai tauta ta sÍmeia tsb=dunatai poiein a su poieis ean mÍ Í o theos met autou

3:3 apekrithÍ tsb=o iÍsous kai eipen autŰ amÍn amÍn legŰ soi ean mÍ tis gennÍthÍ anŰthen ou dunatai idein tÍn basileian tou theou

3:4 legei pros auton a=[o] tsb=o nikodÍmos pŰs dunatai anthrŰpos gennÍthÍnai gerŰn Űn mÍ dunatai eis tÍn koilian tÍs mÍtros autou deuteron eiselthein kai gennÍthÍnai

3:5 apekrithÍ ts=o iÍsous amÍn amÍn legŰ soi ean mÍ tis gennÍthÍ ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tÍn basileian tou theou

3:6 to gegennÍmenon ek tÍs sarkos sarx estin kai to gegennÍmenon ek tou pneumatos pneuma estin

3:7 mÍ thaumasÍs oti eipon soi dei umas gennÍthÍnai anŰthen

3:8 to pneuma opou thelei pnei kai tÍn phŰnÍn autou akoueis all ouk oidas pothen erchetai kai pou upagei outŰs estin pas o gegennÍmenos ek tou pneumatos

3:9 apekrithÍ nikodÍmos kai eipen autŰ pŰs dunatai tauta genesthai

3:10 apekrithÍ ts=o iÍsous kai eipen autŰ su ei o didaskalos tou israÍl kai tauta ou ginŰskeis

3:11 amÍn amÍn legŰ soi oti o oidamen laloumen kai o eŰrakamen marturoumen kai tÍn marturian ÍmŰn ou lambanete

3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pŰs ean eipŰ umin ta epourania pisteusete

3:13 kai oudeis anabebÍken eis ton ouranon ei mÍ o ek tou ouranou katabas o uios tou anthrŰpou tsb=o tsb=Űn tsb=en tsb=tŰ tsb=ouranŰ

3:14 kai kathŰs a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs upsŰsen ton ophin en tÍ erÍmŰ outŰs upsŰthÍnai dei ton uion tou anthrŰpou

3:15 ina pas o pisteuŰn a=en a=autŰ tsb=eis tsb=auton tsb=mÍ tsb=apolÍtai tsb=all echÍ zŰÍn aiŰnion

3:16 outŰs gar ÍgapÍsen o theos ton kosmon Űste ton uion tsb=autou ton monogenÍ edŰken ina pas o pisteuŰn eis auton mÍ apolÍtai all echÍ zŰÍn aiŰnion

3:17 ou gar apesteilen o theos ton uion tsb=autou eis ton kosmon ina krinÍ ton kosmon all ina sŰthÍ o kosmos di autou

3:18 o pisteuŰn eis auton ou krinetai o de mÍ pisteuŰn ÍdÍ kekritai oti mÍ pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou theou

3:19 autÍ de estin Í krisis oti to phŰs elÍluthen eis ton kosmon kai ÍgapÍsan oi anthrŰpoi mallon to skotos Í to phŰs Ín gar tsb=ponÍra autŰn a=ponÍra ta erga

3:20 pas gar o phaula prassŰn misei to phŰs kai ouk erchetai pros to phŰs ina mÍ elegchthÍ ta erga autou

3:21 o de poiŰn tÍn alÍtheian erchetai pros to phŰs ina phanerŰthÍ autou ta erga oti en theŰ estin eirgasmena

3:22 meta tauta Ílthen o iÍsous kai oi mathÍtai autou eis tÍn ioudaian gÍn kai ekei dietriben met autŰn kai ebaptizen

3:23 Ín de kai a=o iŰannÍs baptizŰn en ainŰn eggus tou b=salÍm ats=saleim oti udata polla Ín ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

3:24 oupŰ gar Ín beblÍmenos eis tÍn phulakÍn o iŰannÍs

3:25 egeneto oun zÍtÍsis ek tŰn mathÍtŰn iŰannou meta ab=ioudaiou ts=ioudaiŰn peri katharismou

3:26 kai Ílthon pros ton iŰannÍn kai a=eipan tsb=eipon autŰ rabbi os Ín meta sou peran tou iordanou Ű su memarturÍkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

3:27 apekrithÍ iŰannÍs kai eipen ou dunatai anthrŰpos lambanein a=oude a=en tsb=ouden ean mÍ Í dedomenon autŰ ek tou ouranou

3:28 autoi umeis ats=moi martureite oti eipon a=[oti] ouk eimi egŰ o christos all oti apestalmenos eimi emprosthen ekeinou

3:29 o echŰn tÍn numphÍn numphios estin o de philos tou numphiou o estÍkŰs kai akouŰn autou chara chairei dia tÍn phŰnÍn tou numphiou autÍ oun Í chara Í emÍ peplÍrŰtai

3:30 ekeinon dei auxanein eme de elattousthai

3:31 o anŰthen erchomenos epanŰ pantŰn estin o Űn ek tÍs gÍs ek tÍs gÍs estin kai ek tÍs gÍs lalei o ek tou ouranou erchomenos a=[epanŰ tsb=epanŰ pantŰn a=estin] tsb=estin

3:32 tsb=kai o eŰraken kai Íkousen touto marturei kai tÍn marturian autou oudeis lambanei

3:33 o labŰn autou tÍn marturian esphragisen oti o theos alÍthÍs estin

3:34 on gar apesteilen o theos ta rÍmata tou theou lalei ou gar ek metrou didŰsin tsb=o tsb=theos to pneuma

3:35 o patÍr agapa ton uion kai panta dedŰken en tÍ cheiri autou

3:36 o pisteuŰn eis ton uion echei zŰÍn aiŰnion o de apeithŰn tŰ uiŰ ouk opsetai b=[tÍn] zŰÍn all Í orgÍ tou theou menei ep auton

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase