Index: Greek New Testament

 

John 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

11:1 Ín de tis asthenŰn lazaros apo bÍthanias ek tÍs kŰmÍs marias kai marthas tÍs adelphÍs autÍs

11:2 Ín de a=mariam tsb=maria Í aleipsasa ton kurion murŰ kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autÍs Ís o adelphos lazaros Ísthenei

11:3 apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide on phileis asthenei

11:4 akousas de o iÍsous eipen autÍ Í astheneia ouk estin pros thanaton all uper tÍs doxÍs tou theou ina doxasthÍ o uios tou theou di autÍs

11:5 Ígapa de o iÍsous tÍn marthan kai tÍn adelphÍn autÍs kai ton lazaron

11:6 Űs oun Íkousen oti asthenei tote men emeinen en Ű Ín topŰ duo Ímeras

11:7 epeita meta touto legei tois mathÍtais agŰmen eis tÍn ioudaian palin

11:8 legousin autŰ oi mathÍtai rabbi nun ezÍtoun se lithasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei

11:9 apekrithÍ ts=o iÍsous ouchi dŰdeka tsb=eisin Űrai a=eisin tÍs Ímeras ean tis peripatÍ en tÍ Ímera ou proskoptei oti to phŰs tou kosmou toutou blepei

11:10 ean de tis peripatÍ en tÍ nukti proskoptei oti to phŰs ouk estin en autŰ

11:11 tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o philos ÍmŰn kekoimÍtai alla poreuomai ina exupnisŰ auton

11:12 a=eipan tsb=eipon oun oi mathÍtai a=autŰ tsb=autou kurie ei kekoimÍtai sŰthÍsetai

11:13 eirÍkei de o iÍsous peri tou thanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tÍs koimÍseŰs tou upnou legei

11:14 tote oun eipen autois o iÍsous parrÍsia lazaros apethanen

11:15 kai chairŰ di umas ina pisteusÍte oti ouk ÍmÍn ekei ab=alla ts=all agŰmen pros auton

11:16 eipen oun thŰmas o legomenos didumos tois summathÍtais agŰmen kai Ímeis ina apothanŰmen met autou

11:17 elthŰn oun o iÍsous euren auton tessaras tsb=Ímeras ÍdÍ a=Ímeras echonta en tŰ mnÍmeiŰ

11:18 Ín de Í bÍthania eggus tŰn ierosolumŰn Űs apo stadiŰn dekapente

11:19 tsb=kai polloi a=de ek tŰn ioudaiŰn elÍlutheisan pros a=tÍn tsb=tas tsb=peri marthan kai a=mariam tsb=marian ina paramuthÍsŰntai autas peri tou adelphou tsb=autŰn

11:20 Í oun martha Űs Íkousen oti ts=o iÍsous erchetai upÍntÍsen autŰ a=mariam tsb=maria de en tŰ oikŰ ekathezeto

11:21 eipen oun ats=Í martha pros ton iÍsoun kurie ei Ís Űde a=ouk a=an a=apethanen o adelphos mou tsb=ouk tsb=an tsb=etethnÍkei

11:22 a=[alla] tsb=alla kai nun oida oti osa an aitÍsÍ ton theon dŰsei soi o theos

11:23 legei autÍ o iÍsous anastÍsetai o adelphos sou

11:24 legei autŰ a=Í martha oida oti anastÍsetai en tÍ anastasei en tÍ eschatÍ Ímera

11:25 eipen autÍ o iÍsous egŰ eimi Í anastasis kai Í zŰÍ o pisteuŰn eis eme kan apothanÍ zÍsetai

11:26 kai pas o zŰn kai pisteuŰn eis eme ou mÍ apothanÍ eis ton aiŰna pisteueis touto

11:27 legei autŰ nai kurie egŰ pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos

11:28 kai a=touto tsb=tauta eipousa apÍlthen kai ephŰnÍsen a=mariam tsb=marian tÍn adelphÍn autÍs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phŰnei se

11:29 ekeinÍ a=de Űs Íkousen a=ÍgerthÍ tsb=egeiretai tachu kai a=Írcheto tsb=erchetai pros auton

11:30 oupŰ de elÍluthei o iÍsous eis tÍn kŰmÍn all Ín a=eti en tŰ topŰ opou upÍntÍsen autŰ Í martha

11:31 oi oun ioudaioi oi ontes met autÍs en tÍ oikia kai paramuthoumenoi autÍn idontes tÍn a=mariam tsb=marian oti tacheŰs anestÍ kai exÍlthen ÍkolouthÍsan autÍ a=doxantes tsb=legontes oti upagei eis to mnÍmeion ina klausÍ ekei

11:32 Í oun a=mariam tsb=maria Űs Ílthen opou Ín tsb=o iÍsous idousa auton epesen ab=autou a=pros tsb=eis tous podas ts=autou legousa autŰ kurie ei Ís Űde ouk an tsb=apethanen mou a=apethanen o adelphos

11:33 iÍsous oun Űs eiden autÍn klaiousan kai tous sunelthontas autÍ ioudaious klaiontas enebrimÍsato tŰ pneumati kai etaraxen eauton

11:34 kai eipen pou tetheikate auton legousin autŰ kurie erchou kai ide

11:35 edakrusen o iÍsous

11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pŰs ephilei auton

11:37 tines de ex autŰn a=eipan tsb=eipon ouk a=edunato tsb=Ídunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiÍsai ina kai outos mÍ apothanÍ

11:38 iÍsous oun palin embrimŰmenos en eautŰ erchetai eis to mnÍmeion Ín de spÍlaion kai lithos epekeito ep autŰ

11:39 legei o iÍsous arate ton lithon legei autŰ Í adelphÍ tou a=teteleutÍkotos tsb=tethnÍkotos martha kurie ÍdÍ ozei tetartaios gar estin

11:40 legei autÍ o iÍsous ouk eipon soi oti ean pisteusÍs a=opsÍ tsb=opsei tÍn doxan tou theou

11:41 Íran oun ton lithon tsb=ou tsb=Ín tsb=o tsb=tethnÍkŰs tsb=keimenos o de iÍsous Íren tous ophthalmous anŰ kai eipen pater eucharistŰ soi oti Íkousas mou

11:42 egŰ de Ídein oti pantote mou akoueis alla dia ton ochlon ton periestŰta eipon ina pisteusŰsin oti su me apesteilas

11:43 kai tauta eipŰn phŰnÍ megalÍ ekraugasen lazare deuro exŰ

11:44 tsb=kai exÍlthen o tethnÍkŰs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai Í opsis autou soudariŰ periededeto legei autois o iÍsous lusate auton kai aphete a=auton upagein

11:45 polloi oun ek tŰn ioudaiŰn oi elthontes pros tÍn a=mariam tsb=marian kai theasamenoi a epoiÍsen tsb=o tsb=iÍsous episteusan eis auton

11:46 tines de ex autŰn apÍlthon pros tous pharisaious kai a=eipan tsb=eipon autois a epoiÍsen tsb=o iÍsous

11:47 sunÍgagon oun oi archiereis kai oi pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrŰpos polla tsb=sÍmeia poiei a=sÍmeia

11:48 ean aphŰmen auton outŰs pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rŰmaioi kai arousin ÍmŰn kai ton topon kai to ethnos

11:49 eis de tis ex autŰn kaiaphas archiereus Űn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden

11:50 oude a=logizesthe tsb=dialogizesthe oti sumpherei a=umin tsb=Ímin ina eis anthrŰpos apothanÍ uper tou laou kai mÍ olon to ethnos apolÍtai

11:51 touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus Űn tou eniautou ekeinou a=eprophÍteusen tsb=proephÍteusen oti emellen ts=o iÍsous apothnÍskein uper tou ethnous

11:52 kai ouch uper tou ethnous monon all ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagÍ eis en

11:53 ap ekeinÍs oun tÍs Ímeras a=ebouleusanto tsb=sunebouleusanto ina apokteinŰsin auton

11:54 a=o tsb=iÍsous oun a=iÍsous ab=ouketi ts=ouk ts=eti parrÍsia periepatei en tois ioudaiois alla apÍlthen ekeithen eis tÍn chŰran eggus tÍs erÍmou eis ephraim legomenÍn polin kakei a=emeinen tsb=dietriben meta tŰn mathÍtŰn tsb=autou

11:55 Ín de eggus to pascha tŰn ioudaiŰn kai anebÍsan polloi eis ierosoluma ek tÍs chŰras pro tou pascha ina agnisŰsin eautous

11:56 ezÍtoun oun ton iÍsoun kai elegon met allÍlŰn en tŰ ierŰ estÍkotes ti dokei umin oti ou mÍ elthÍ eis tÍn eortÍn

11:57 dedŰkeisan de tsb=kai oi archiereis kai oi pharisaioi a=entolas tsb=entolÍn ina ean tis gnŰ pou estin mÍnusÍ opŰs piasŰsin auton

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase