Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

4:1 v`sh `xt mnsy bny-hnby`ym &jqh `l-`lysj l`mr jbdk `ysy mt v`th ydjt ky jbdk hyh yr` `t-yhvh vhnsh b` lqxt `t-sny yldy lv ljbdym.

4:2 vy`mr `lyh `lysj mh `jsh-lk hgydy ly mh-ys-lky bbyt vt`mr `yn lspxtk kl bbyt ky `m-`$vk smn.

4:3 vy`mr lky s`ly-lk klym mn-hxv& m`t kl-sknky klym rqym `l- tmjy+y.

4:4 vb`t v$grt hdlt bjdk vbjd-bnyk vy&qt jl kl-hklym h`lh vhml` t$yjy.

4:5 vtlk m`tv vt$gr hdlt bjdh vbjd bnyh hm mgsym `lyh vhy` my&qt.

4:6 vyhy kml`t hklym vt`mr `l-bnh hgysh `ly jvd kly vy`mr `lyh `yn jvd kly vyjmd hsmn.

4:7 vtb` vtgd l`ys h`lhym vy`mr lky mkry `t-hsmn vslmy `t-nsyky v`t bnyky txyy bnvtr.

4:8 vyhy hyvm vyjbr `lysj `l-svnm vsm `sh gdvlh vtxzq-bv l`kl-lxm vyhy mdy jbrv y$r smh l`kl-lxm.

4:9 vt`mr `l-`ysh hnh-n` ydjty ky `ys `lhym qdvs hv` jbr jlynv tmyd.

4:10 njsh-n` jlyt-qyr q+nh vnsym lv sm m+h vslxn vk$` vmnvrh vhyh bb`v `lynv y$vr smh.

4:11 vyhy hyvm vyb` smh vy$r `l-hjlyh vyskb-smh.

4:12 vy`mr `l-gxzy njrv qr` lsvnmyt hz`t vyqr`-lh vtjmd lpnyv.

4:13 vy`mr lv `mr-n` `lyh hnh xrdt `lynv `t-kl-hxrdh hz`t mh ljsvt lk hys ldbr-lk `l-hmlk `v `l-sr h&b` vt`mr btvk jmy `nky ysbt.

4:14 vy`mr vmh ljsvt lh vy`mr gyxzy `bl bn `yn-lh v`ysh zqn.

4:15 vy`mr qr`-lh vyqr`-lh vtjmd bptx.

4:16 vy`mr lmvjd hzh kjt xyh `ty xbqt bn vt`mr `l-`dny `ys h`lhym `l-tkzb bspxtk.

4:17 vthr h`sh vtld bn lmvjd hzh kjt xyh `sr-dbr `lyh `lysj.

4:18 vygdl hyld vyhy hyvm vy&` `l-`byv `l-hq&rym.

4:19 vy`mr `l-`byv r`sy r`sy vy`mr `l-hnjr s`hv `l-`mv.

4:20 vys`hv vyby`hv `l-`mv vysb jl-brkyh jd-h&hrym vymt.

4:21 vtjl vtskbhv jl-m+t `ys h`lhym vt$gr bjdv vt&`.

4:22 vtqr` `l-`ysh vt`mr slxh n` ly `xd mn-hnjrym v`xt h`tnvt v`rv&h jd-`ys h`lhym v`svbh.

4:23 vy`mr mdvj `ty hlkty `lyv hyvm l`-xds vl` sbt vt`mr slvm.

4:24 vtxbs h`tvn vt`mr `l-njrh nhg vlk `l-tj&r-ly lrkb ky `m- `mrty lk.

4:25 vtlk vtbv` `l-`ys h`lhym `l-hr hkrml vyhy kr`vt `ys-h`lhym `th mngd vy`mr `l-gyxzy njrv hnh hsvnmyt hlz.

4:26 jth rv&-n` lqr`th v`mr-lh hslvm lk hslvm l`ysk hslvm lyld vt`mr slvm.

4:27 vtb` `l-`ys h`lhym `l-hhr vtxzq brglyv vygs gyxzy lhdph vy`mr `ys h`lhym hrph-lh ky-npsh mrh-lh vyhvh hjlym mmny vl` hgyd ly.

4:28 vt`mr hs`lty bn m`t `dny hl` `mrty l` tslh `ty.

4:29 vy`mr lgyxzy xgr mtnyk vqx msjnty bydk vlk ky-tm&` `ys l` tbrknv vky-ybrkk `ys l` tjnnv vsmt msjnty jl-pny hnjr.

4:30 vt`mr `m hnjr xy-yhvh vxy-npsk `m-`jzbk vyqm vylk `xryh.

4:31 vgxzy jbr lpnyhm vysm `t-hmsjnt jl-pny hnjr v`yn qvl v`yn qsb vysb lqr`tv vygd-lv l`mr l` hqy& hnjr.

4:32 vyb` `lysj hbyth vhnh hnjr mt mskb jl-m+tv.

4:33 vyb` vy$gr hdlt bjd snyhm vytpll `l-yhvh.

4:34 vyjl vyskb jl-hyld vysm pyv jl-pyv vjynyv jl-jynyv vkpyv jl- kpv vyghr jlyv vyxm bsr hyld.

4:35 vysb vylk bbyt `xt hnh v`xt hnh vyjl vyghr jlyv vyzvrr hnjr jd-sbj pjmym vypqx hnjr `t-jynyv.

4:36 vyqr` `l-gyxzy vy`mr qr` `l-hsnmyt hz`t vyqr`h vtbv` `lyv vy`mr s`y bnk.

4:37 vtb` vtpl jl-rglyv vtstxv `r&h vts` `t-bnh vt&`.

4:38 v`lysj sb hglglh vhrjb b`r& vbny hnby`ym ysbym lpnyv vy`mr lnjrv spt h$yr hgdvlh vbsl nzyd lbny hnby`ym.

4:39 vy&` `xd `l-hsdh llq+ `rt vym&` gpn sdh vylq+ mmnv pqjt sdh ml` bgdv vyb` vyplx `l-$yr hnzyd ky-l` ydjv.

4:40 vy&qv l`nsym l`kvl vyhy k`klm mhnzyd vhmh &jqv vy`mrv mvt b$yr `ys h`lhym vl` yklv l`kl.

4:41 vy`mr vqxv-qmx vyslk `l-h$yr vy`mr &q ljm vy`klv vl` hyh dbr rj b$yr.

4:42 v`ys b` mbjl slsh vyb` l`ys h`lhym lxm bkvrym jsrym-lxm sjrym vkrml b&qlnv vy`mr tn ljm vy`klv.

4:43 vy`mr msrtv mh `tn zh lpny m`h `ys vy`mr tn ljm vy`klv ky kh `mr yhvh `kl vhvtr.

4:44 vytn lpnyhm vy`klv vyvtrv kdbr yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase