Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

24:1 bymyv jlh nbkdn`&r mlk bbl vyhy-lv yhvyqym jbd sls snym vysb vymrd-bv.

24:2 vyslx yhvh bv `t-gdvdy ksdym v`t-gdvdy `rm v`t gdvdy mv`b v`t gdvdy bny-jmvn vyslxm byhvdh lh`bydv kdbr yhvh `sr dbr byd jbdyv hnby`ym.

24:3 `k jl-py yhvh hyth byhvdh lh$yr mjl pnyv bx+`t mnsh kkl `sr jsh.

24:4 vgm dm-hnqy `sr spk vyml` `t-yrvslm dm nqy vl`-`bh yhvh l$lx.

24:5 vytr dbry yhvyqym vkl-`sr jsh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

24:6 vyskb yhvyqym jm-`btyv vymlk yhvykyn bnv txtyv.

24:7 vl`-h$yp jvd mlk m&rym l&`t m`r&v ky-lqx mlk bbl mnxl m&rym jd-nhr-prt kl `sr hyth lmlk m&rym.

24:8 bn-smnh jsrh snh yhvykyn bmlkv vslsh xdsym mlk byrvslm vsm `mv nxst` bt-`lntn myrvslm.

24:9 vyjs hrj bjyny yhvh kkl `sr-jsh `byv.

24:10 bjt hhy` jlh jbdy nbkdn`&r mlk-bbl yrvslm vtb` hjyr bm&vr.

24:11 vyb` nbvkdn`&r mlk-bbl jl-hjyr vjbdyv &rym jlyh.

24:12 vy&` yhvykyn mlk-yhvdh jl-mlk bbl hv` v`mv vjbdyv vsryv v$ry$yv vyqx `tv mlk bbl bsnt smnh lmlkv.

24:13 vyv&` msm `t-kl-`v&rvt byt yhvh v`v&rvt byt hmlk vyq&& `t-kl- kly hzhb `sr jsh slmh mlk-ysr`l bhykl yhvh k`sr dbr yhvh.

24:14 vhglh `t-kl-yrvslm v`t-kl-hsrym v`t kl-gbvry hxyl jsrh `lpym gvlh vkl-hxrs vhm$gr l` ns`r zvlt dlt jm-h`r&.

24:15 vygl `t-yhvykyn bblh v`t-`m hmlk v`t-nsy hmlk v`t-$ry$yv v`t `vly h`r& hvlyk gvlh myrvslm bblh.

24:16 v`t kl-`nsy hxyl sbjt `lpym vhxrs vhm$gr `lp hkl gbvrym jsy mlxmh vyby`m mlk-bbl gvlh bblh.

24:17 vymlk mlk-bbl `t-mtnyh ddv txtyv vy$b `t-smv &dqyhv.

24:18 bn-jsrym v`xt snh &dqyhv bmlkv v`xt jsrh snh mlk byrvslm vsm `mv xmy+l bt-yrmyhv mlbnh.

24:19 vyjs hrj bjyny yhvh kkl `sr-jsh yhvyqym.

24:20 ky jl-`p yhvh hyth byrvslm vbyhvdh jd-hslkv `tm mjl pnyv vymrd &dqyhv bmlk bbl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase