Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

19:1 vyhy ksmj hmlk xzqyhv vyqrj `t-bgdyv vytk$ bsq vyb` byt yhvh.

19:2 vyslx `t-`lyqym `sr-jl-hbyt vsbn` h$pr v`t zqny hkhnym mtk$ym bsqym `l-ysjyhv hnby` bn-`mv&.

19:3 vy`mrv `lyv kh `mr xzqyhv yvm-&rh vtvkxh vn`&h hyvm hzh ky b`v bnym jd-msbr vkx `yn lldh.

19:4 `vly ysmj yhvh `lhyk `t kl-dbry rb-sqh `sr slxv mlk-`svr `dnyv lxrp `lhym xy vhvkyx bdbrym `sr smj yhvh `lhyk vns`t tplh bjd hs`ryt hnm&`h.

19:5 vyb`v jbdy hmlk xzqyhv `l-ysjyhv.

19:6 vy`mr lhm ysjyhv kh t`mrvn `l-`dnykm kh `mr yhvh `l-tyr` mpny hdbrym `sr smjt `sr gdpv njry mlk-`svr `ty.

19:7 hnny ntn bv rvx vsmj smvjh vsb l`r&v vhpltyv bxrb b`r&v.

19:8 vysb rb-sqh vym&` `t-mlk `svr nlxm jl-lbnh ky smj ky n$j mlkys.

19:9 vysmj `l-trhqh mlk-kvs l`mr hnh y&` lhlxm `tk vysb vyslx ml`kym `l-xzqyhv l`mr.

19:10 kh t`mrvn `l-xzqyhv mlk-yhvdh l`mr `l-ys`k `lhyk `sr `th b+x bv l`mr l` tntn yrvslm byd mlk `svr.

19:11 hnh `th smjt `t `sr jsv mlky `svr lkl-h`r&vt lhxrymm v`th tn&l.

19:12 hh&ylv `tm `lhy hgvym `sr sxtv `bvty `t-gvzn v`t-xrn vr&p vbny-jdn `sr btl`sr.

19:13 `yv mlk-xmt vmlk `rpd vmlk ljyr $prvym hnj vjvh.

19:14 vyqx xzqyhv `t-h$prym myd hml`kym vyqr`m vyjl byt yhvh vyprshv xzqyhv lpny yhvh.

19:15 vytpll xzqyhv lpny yhvh vy`mr yhvh `lhy ysr`l ysb hkrbym `th- hv` h`lhym lbdk lkl mmlkvt h`r& `th jsyt `t-hsmym v`t-h`r&.

19:16 h+h yhvh `znk vsmj pqx yhvh jynyk vr`h vsmj `t dbry $nxryb `sr slxv lxrp `lhym xy.

19:17 `mnm yhvh hxrybv mlky `svr `t-hgvym v`t-`r&m.

19:18 vntnv `t-`lhyhm b`s ky l` `lhym hmh ky `m-mjsh ydy-`dm j& v`bn vy`bdvm.

19:19 vjth yhvh `lhynv hvsyjnv n` mydv vydjv kl-mmlkvt h`r& ky `th yhvh `lhym lbdk.

19:20 vyslx ysjyhv bn-`mv& `l-xzqyhv l`mr kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `sr htpllt `ly `l-$nxrb mlk-`svr smjty.

19:21 zh hdbr `sr-dbr yhvh jlyv bzh lk ljgh lk btvlt bt-&yvn `xryk r`s hnyjh bt yrvslm.

19:22 `t-my xrpt vgdpt vjl-my hrymvt qvl vts` mrvm jynyk jl-qdvs ysr`l.

19:23 byd ml`kyk xrpt `dny vt`mr brkb rkby `ny jlyty mrvm hrym yrkty lbnvn v`krt qvmt `rzyv mbxvr brsyv v`bv`h mlvn q&h yjr krmlv.

19:24 `ny qrty vstyty mym zrym v`xrb bkp-pjmy kl y`ry m&vr.

19:25 hl`-smjt lmrxvq `th jsyty lmymy qdm vy&rtyh jth hby`tyh vthy lhsvt glym n&ym jrym b&rvt.

19:26 vysbyhn q&ry-yd xtv vybsv hyv jsb sdh vyrq ds` x&yr ggvt vsdph lpny qmh.

19:27 vsbtk v&`tk vb`k ydjty v`t htrgzk `ly.

19:28 yjn htrgzk `ly vs`nnk jlh b`zny vsmty xxy b`pk vmtgy bsptyk vhsbtyk bdrk `sr-b`t bh.

19:29 vzh-lk h`vt `kvl hsnh $pyx vbsnh hsnyt $xys vbsnh hslysyt zrjv vq&rv vn+jv krmym v`klv prym.

19:30 vy$ph ply+t byt-yhvdh hns`rh srs lm+h vjsh pry lmjlh.

19:31 ky myrvslm t&` s`ryt vply+h mhr &yvn qn`t yhvh tjsh-z`t.

19:32 lkn kh-`mr yhvh `l-mlk `svr l` yb` `l-hjyr hz`t vl`-yvrh sm x& vl`-yqdmnh mgn vl`-yspk jlyh $llh.

19:33 bdrk `sr-yb` bh ysvb v`l-hjyr hz`t l` yb` n`m-yhvh.

19:34 vgnvty `l-hjyr hz`t lhvsyjh lmjny vlmjn dvd jbdy.

19:35 vyhy blylh hhv` vy&` ml`k yhvh vyk bmxnh `svr m`h smvnym vxmsh `lp vyskymv bbqr vhnh klm pgrym mtym.

19:36 vy$j vylk vysb $nxryb mlk-`svr vysb bnynvh.

19:37 vyhy hv` mstxvh byt n$rk `lhyv v`drmlk vsr`&r hkhv bxrb vhmh nml+v `r& `rr+ vymlk `$r-xdn bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase