Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

15:1 bsnt jsrym vsbj snh lyrbjm mlk ysr`l mlk jzryh bn-`m&yh mlk yhvdh.

15:2 bn-ss jsrh snh hyh bmlkv vxmsym vstym snh mlk byrvslm vsm `mv yklyhv myrvslm.

15:3 vyjs hysr bjyny yhvh kkl `sr-jsh `m&yhv `byv.

15:4 rq hbmvt l`-$rv jvd hjm mzbxym vmq+rym bbmvt.

15:5 vyngj yhvh `t-hmlk vyhy m&rj jd-yvm mtv vysb bbyt hxpsyt vyvtm bn-hmlk jl-hbyt sp+ `t-jm h`r&.

15:6 vytr dbry jzryhv vkl-`sr jsh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

15:7 vyskb jzryh jm-`btyv vyqbrv `tv jm-`btyv bjyr dvd vymlk yvtm bnv txtyv.

15:8 bsnt slsym vsmnh snh ljzryhv mlk yhvdh mlk zkryhv bn-yrbjm jl- ysr`l bsmrvn ssh xdsym.

15:9 vyjs hrj bjyny yhvh k`sr jsv `btyv l` $r mx+`vt yrbjm bn-nb+ `sr hx+y` `t-ysr`l.

15:10 vyqsr jlyv slm bn-ybs vykhv qbl-jm vymythv vymlk txtyv.

15:11 vytr dbry zkryh hnm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

15:12 hv` dbr-yhvh `sr dbr `l-yhv` l`mr bny rbyjym ysbv lk jl-k$` ysr`l vyhy-kn.

15:13 slvm bn-ybys mlk bsnt slsym vtsj snh ljzyh mlk yhvdh vymlk yrx-ymym bsmrvn.

15:14 vyjl mnxm bn-gdy mtr&h vyb` smrvn vyk `t-slvm bn-ybys bsmrvn vymythv vymlk txtyv.

15:15 vytr dbry slvm vqsrv `sr qsr hnm ktbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

15:16 `z ykh-mnxm `t-tp$x v`t-kl-`sr-bh v`t-gbvlyh mtr&h ky l` ptx vyk `t kl-hhrvtyh bqj.

15:17 bsnt slsym vtsj snh ljzryh mlk yhvdh mlk mnxm bn-gdy jl- ysr`l jsr snym bsmrvn.

15:18 vyjs hrj bjyny yhvh l` $r mjl x+`vt yrbjm bn-nb+ `sr-hx+y` `t-ysr`l kl-ymyv.

15:19 b` pvl mlk-`svr jl-h`r& vytn mnxm lpvl `lp kkr-k$p lhyvt ydyv `tv lhxzyq hmmlkh bydv.

15:20 vy&` mnxm `t-hk$p jl-ysr`l jl kl-gbvry hxyl ltt lmlk `svr xmsym sqlym k$p l`ys `xd vysb mlk `svr vl`-jmd sm b`r&.

15:21 vytr dbry mnxm vkl-`sr jsh hlv`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

15:22 vyskb mnxm jm-`btyv vymlk pqxyh bnv txtyv.

15:23 bsnt xmsym snh ljzryh mlk yhvdh mlk pqxyh bn-mnxm jl-ysr`l bsmrvn sntym.

15:24 vyjs hrj bjyny yhvh l` $r mx+`vt yrbjm bn-nb+ `sr hx+y` `t- ysr`l.

15:25 vyqsr jlyv pqx bn-rmlyhv slysv vykhv bsmrvn b`rmvn byt-mlk `t-`rgb v`t-h`ryh vjmv xmsym `ys mbny gljdym vymythv vymlk txtyv.

15:26 vytr dbry pqxyh vkl-`sr jsh hnm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

15:27 bsnt xmsym vstym snh ljzryh mlk yhvdh mlk pqx bn-rmlyhv jl- ysr`l bsmrvn jsrym snh.

15:28 vyjs hrj bjyny yhvh l` $r mn-x+`vt yrbjm bn-nb+ `sr hx+y` `t- ysr`l.

15:29 bymy pqx mlk-ysr`l b` tglt pl`$r mlk `svr vyqx `t-jyvn v`t- `bl byt-mjkh v`t-ynvx v`t-qds v`t-x&vr v`t-hgljd v`t-hglylh kl `r& nptly vyglm `svrh.

15:30 vyqsr-qsr hvsj bn-`lh jl-pqx bn-rmlyhv vykhv vymythv vymlk txtyv bsnt jsrym lyvtm bn-jzyh.

15:31 vytr dbry-pqx vkl-`sr jsh hnm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

15:32 bsnt stym lpqx bn-rmlyhv mlk ysr`l mlk yvtm bn-jzyhv mlk yhvdh.

15:33 bn-jsrym vxms snh hyh bmlkv vss-jsrh snh mlk byrvslm vsm `mv yrvs` bt-&dvq.

15:34 vyjs hysr bjyny yhvh kkl `sr-jsh jzyhv `byv jsh.

15:35 rq hbmvt l` $rv jvd hjm mzbxym vmq+rym bbmvt hv` bnh `t-sjr byt-yhvh hjlyvn.

15:36 vytr dbry yvtm `sr jsh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

15:37 bymym hhm hxl yhvh lhslyx byhvdh r&yn mlk `rm v`t pqx bn- rmlyhv.

15:38 vyskb yvtm jm-`btyv vyqbr jm-`btyv bjyr dvd `byv vymlk `xz bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase