Index: Greek New Testament

 

Luke 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

11:1 kai egeneto en tô einai auton en topô tini proseuchomenon ôs epausato eipen tis tôn mathêtôn autou pros auton kurie didaxon êmas proseuchesthai kathôs kai iôannês edidaxen tous mathêtas autou

11:2 eipen de autois otan proseuchêsthe legete pater tsb=êmôn tsb=o tsb=en tsb=tois tsb=ouranois agiasthêtô to onoma sou elthetô ê basileia sou tsb=genêthêtô tsb=to tsb=thelêma tsb=sou tsb=ôs tsb=en tsb=ouranô tsb=kai tsb=epi tsb=tês tsb=gês

11:3 ton arton êmôn ton epiousion didou êmin to kath êmeran

11:4 kai aphes êmin tas amartias êmôn kai gar autoi a=aphiomen tsb=aphiemen panti opheilonti êmin kai mê eisenegkês êmas eis peirasmon tsb=alla tsb=rusai tsb=êmas tsb=apo tsb=tou tsb=ponêrou

11:5 kai eipen pros autous tis ex umôn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipê autô phile chrêson moi treis artous

11:6 epeidê philos ats=mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echô o parathêsô autô

11:7 kakeinos esôthen apokritheis eipê mê moi kopous pareche êdê ê thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tên koitên eisin ou dunamai anastas dounai soi

11:8 legô umin ei kai ou dôsei autô anastas dia to einai tsb=autou philon a=autou dia ge tên anaideian autou egertheis dôsei autô b=oson ats=osôn chrêzei

11:9 kagô umin legô aiteite kai dothêsetai umin zêteite kai eurêsete krouete kai anoigêsetai umin

11:10 pas gar o aitôn lambanei kai o zêtôn euriskei kai tô krouonti a= tsb=anoigêsetai

11:11 tina de a=ex umôn ton patera aitêsei o uios tsb=arton tsb=mê tsb=lithon tsb=epidôsei tsb=autô b=ê ts=ei tsb=kai ichthun a=kai tsb=mê anti ichthuos ophin tsb=epidôsei autô a=epidôsei

11:12 ê kai a=aitêsei tsb=ean tsb=aitêsê ôon tsb=mê epidôsei autô skorpion

11:13 ei oun umeis ponêroi uparchontes oidate ts=agatha domata ab=agatha didonai tois teknois umôn posô mallon o patêr a=[o] tsb=o ex ouranou dôsei pneuma agion tois aitousin auton

11:14 kai ên ekballôn daimonion a=[kai tsb=kai auto a=ên] tsb=ên kôphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalêsen o kôphos kai ethaumasan oi ochloi

11:15 tines de ex autôn eipon en beelzeboul a=tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia

11:16 eteroi de peirazontes sêmeion tsb=par tsb=autou tsb=ezêtoun ex ouranou a=ezêtoun a=par a=autou

11:17 autos de eidôs autôn ta dianoêmata eipen autois pasa basileia eph eautên diameristheisa erêmoutai kai oikos epi oikon piptei

11:18 ei de kai o satanas eph eauton diemeristhê pôs stathêsetai ê basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

11:19 ei de egô en beelzeboul ekballô ta daimonia oi uioi umôn en tini ekballousin dia touto tsb=kritai tsb=umôn autoi a=umôn a=kritai esontai

11:20 ei de en daktulô theou a=[egô] ekballô ta daimonia ara ephthasen eph umas ê basileia tou theou

11:21 otan o ischuros kathôplismenos phulassê tên eautou aulên en eirênê estin ta uparchonta autou

11:22 epan de tsb=o ischuroteros autou epelthôn nikêsê auton tên panoplian autou airei eph ê epepoithei kai ta skula autou diadidôsin

11:23 o mê ôn met emou kat emou estin kai o mê sunagôn met emou skorpizei

11:24 otan to akatharton pneuma exelthê apo tou anthrôpou dierchetai di anudrôn topôn zêtoun anapausin kai mê euriskon a=[tote] legei upostrepsô eis ton oikon mou othen exêlthon

11:25 kai elthon euriskei sesarômenon kai kekosmêmenon

11:26 tote poreuetai kai paralambanei tsb=epta etera pneumata ponêrotera eautou a=epta kai b=elthonta ats=eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrôpou ekeinou cheirona tôn prôtôn

11:27 egeneto de en tô legein auton tauta eparasa tis tsb=gunê phônên a=gunê ek tou ochlou eipen autô makaria ê koilia ê bastasasa se kai mastoi ous ethêlasas

11:28 autos de eipen a=menoun tsb=menounge makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes tsb=auton

11:29 tôn de ochlôn epathroizomenôn êrxato legein ê genea autê a=genea ponêra estin sêmeion a=zêtei tsb=epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei mê to sêmeion iôna tsb=tou tsb=prophêtou

11:30 kathôs gar egeneto iônas tsb=sêmeion tois nineuitais a=sêmeion outôs estai kai o uios tou anthrôpou tê genea tautê

11:31 basilissa notou egerthêsetai en tê krisei meta tôn andrôn tês geneas tautês kai katakrinei autous oti êlthen ek tôn peratôn tês gês akousai tên sophian ab=solomônos ts=solomôntos kai idou pleion ab=solomônos ts=solomôntos ôde

11:32 andres a=nineuitai tsb=nineui anastêsontai en tê krisei meta tês geneas tautês kai katakrinousin autên oti metenoêsan eis to kêrugma iôna kai idou pleion iôna ôde

11:33 oudeis tsb=de luchnon apsas eis ab=kruptên ts=krupton tithêsin a=[oude tsb=oude upo ton a=modion] tsb=modion all epi tên luchnian ina oi eisporeuomenoi to a=phôs tsb=pheggos blepôsin

11:34 o luchnos tou sômatos estin o ophthalmos a=sou otan tsb=oun o ophthalmos sou aplous ê kai olon to sôma sou phôteinon estin epan de ponêros ê kai to sôma sou skoteinon

11:35 skopei oun mê to phôs to en soi skotos estin

11:36 ei oun to sôma sou olon phôteinon mê echon tsb=ti meros a=ti skoteinon estai phôteinon olon ôs otan o luchnos tê astrapê phôtizê se

11:37 en de tô lalêsai a=erôta tsb=êrôta auton pharisaios tsb=tis opôs aristêsê par autô eiselthôn de anepesen

11:38 o de pharisaios idôn ethaumasen oti ou prôton ebaptisthê pro tou aristou

11:39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi to exôthen tou potêriou kai tou pinakos katharizete to de esôthen umôn gemei arpagês kai ponêrias

11:40 aphrones ouch o poiêsas to exôthen kai to esôthen epoiêsen

11:41 plên ta enonta dote eleêmosunên kai idou panta kathara umin estin

11:42 a=alla tsb=all ouai umin tois pharisaiois oti apodekatoute to êduosmon kai to pêganon kai pan lachanon kai parerchesthe tên krisin kai tên agapên tou theou tauta a=de edei poiêsai kakeina mê a=pareinai tsb=aphienai

11:43 ouai umin tois pharisaiois oti agapate tên prôtokathedrian en tais sunagôgais kai tous aspasmous en tais agorais

11:44 ouai umin tsb=grammateis tsb=kai tsb=pharisaioi tsb=upokritai oti este ôs ta mnêmeia ta adêla kai oi anthrôpoi a=[oi] ts=oi peripatountes epanô ouk oidasin

11:45 apokritheis de tis tôn nomikôn legei autô didaskale tauta legôn kai êmas ubrizeis

11:46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti phortizete tous anthrôpous phortia dusbastakta kai autoi eni tôn daktulôn umôn ou prospsauete tois phortiois

11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mnêmeia tôn prophêtôn oi de pateres umôn apekteinan autous

11:48 ara a=martures a=este tsb=martureite kai suneudokeite tois ergois tôn paterôn umôn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite tsb=autôn tsb=ta tsb=mnêmeia

11:49 dia touto kai ê sophia tou theou eipen apostelô eis autous prophêtas kai apostolous kai ex autôn apoktenousin kai a=diôxousin tsb=ekdiôxousin

11:50 ina ekzêtêthê to aima pantôn tôn prophêtôn to a=ekkechumenon tsb=ekchunomenon apo katabolês kosmou apo tês geneas tautês

11:51 apo tsb=tou aimatos abel eôs tsb=tou aimatos zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastêriou kai tou oikou nai legô umin ekzêtêthêsetai apo tês geneas tautês

11:52 ouai umin tois nomikois oti êrate tên kleida tês gnôseôs autoi ouk a=eisêlthate tsb=eisêlthete kai tous eiserchomenous ekôlusate

11:53 a=kakeithen tsb=legontos a=exelthontos tsb=de autou tsb=tauta tsb=pros tsb=autous êrxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinôs enechein kai apostomatizein auton peri pleionôn

11:54 enedreuontes auton ts=kai tsb=zêtountes thêreusai ti ek tou stomatos tsb=autou tsb=ina tsb=katêgorêsôsin autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase