Index: Greek New Testament

 

Luke 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

24:1 tê de mia tôn sabbatôn orthrou a=batheôs tsb=batheos tsb=êlthon epi to mnêma a=êlthon pherousai a êtoimasan arômata tsb=kai tsb=tines tsb=sun tsb=autais

24:2 euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnêmeiou

24:3 tsb=kai eiselthousai a=de ouch euron to sôma tou kuriou iêsou

24:4 kai egeneto en tô a=aporeisthai tsb=diaporeisthai autas peri toutou kai idou ts=duo andres ab=duo epestêsan autais en a=esthêti tsb=esthêsesin a=astraptousê tsb=astraptousais

24:5 emphobôn de genomenôn autôn kai klinousôn a=ta tsb=to a=prosôpa tsb=prosôpon eis tên gên a=eipan tsb=eipon pros autas ti zêteite ton zônta meta tôn nekrôn

24:6 ouk estin ôde a=alla tsb=all êgerthê mnêsthête ôs elalêsen umin eti ôn en tê galilaia

24:7 legôn tsb=oti tsb=dei ton uion tou anthrôpou a=oti a=dei paradothênai eis cheiras anthrôpôn amartôlôn kai staurôthênai kai tê tritê êmera anastênai

24:8 kai emnêsthêsan tôn rêmatôn autou

24:9 kai upostrepsasai apo tou mnêmeiou apêggeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois

24:10 êsan de ê magdalênê maria kai iôanna kai maria a=ê b=[ê] iakôbou kai ai loipai sun autais tsb=ai elegon pros tous apostolous tauta

24:11 kai ephanêsan enôpion autôn ôsei lêros ta rêmata a=tauta tsb=autôn kai êpistoun autais

24:12 o de petros anastas edramen epi to mnêmeion kai parakupsas blepei ta othonia tsb=keimena mona kai apêlthen pros eauton thaumazôn to gegonos

24:13 kai idou duo ex autôn tsb=êsan tsb=poreuomenoi en autê tê êmera a=êsan a=poreuomenoi eis kômên apechousan stadious exêkonta apo ierousalêm ê onoma emmaous

24:14 kai autoi ômiloun pros allêlous peri pantôn tôn sumbebêkotôn toutôn

24:15 kai egeneto en tô omilein autous kai suzêtein kai autos tsb=o iêsous eggisas suneporeueto autois

24:16 oi de ophthalmoi autôn ekratounto tou mê epignônai auton

24:17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allêlous peripatountes kai a=estathêsan tsb=este skuthrôpoi

24:18 apokritheis de tsb=o eis a=onomati tsb=ô tsb=onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ts=en ierousalêm kai ouk egnôs ta genomena en autê en tais êmerais tautais

24:19 kai eipen autois poia oi de a=eipan tsb=eipon autô ta peri iêsou tou a=nazarênou tsb=nazôraiou os egeneto anêr prophêtês dunatos en ergô kai logô enantion tou theou kai pantos tou laou

24:20 opôs te paredôkan auton oi archiereis kai oi archontes êmôn eis krima thanatou kai estaurôsan auton

24:21 êmeis de êlpizomen oti autos estin o mellôn lutrousthai ton israêl alla ge a=kai sun pasin toutois tritên tautên êmeran agei tsb=sêmeron aph ou tauta egeneto

24:22 alla kai gunaikes tines ex êmôn exestêsan êmas genomenai a=orthrinai tsb=orthriai epi to mnêmeion

24:23 kai mê eurousai to sôma autou êlthon legousai kai optasian aggelôn eôrakenai oi legousin auton zên

24:24 kai apêlthon tines tôn sun êmin epi to mnêmeion kai euron outôs kathôs kai ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

24:25 kai autos eipen pros autous ô anoêtoi kai bradeis tê kardia tou pisteuein epi pasin ois elalêsan oi prophêtai

24:26 ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tên doxan autou

24:27 kai arxamenos apo a=môuseôs tsb=môseôs kai apo pantôn tôn prophêtôn a=diermêneusen tsb=diêrmêneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou

24:28 kai êggisan eis tên kômên ou eporeuonto kai autos a=prosepoiêsato tsb=prosepoieito a=porrôteron tsb=porrôterô poreuesthai

24:29 kai parebiasanto auton legontes meinon meth êmôn oti pros esperan estin kai kekliken a=êdê ê êmera kai eisêlthen tou meinai sun autois

24:30 kai egeneto en tô kataklithênai auton met autôn labôn ton arton eulogêsen kai klasas epedidou autois

24:31 autôn de diênoichthêsan oi ophthalmoi kai epegnôsan auton kai autos aphantos egeneto ap autôn

24:32 kai a=eipan tsb=eipon pros allêlous ouchi ê kardia êmôn kaiomenê ên a=[en tsb=en a=êmin] tsb=êmin ôs elalei êmin en tê odô tsb=kai ôs diênoigen êmin tas graphas

24:33 kai anastantes autê tê ôra upestrepsan eis ierousalêm kai euron a=êthroismenous tsb=sunêthroismenous tous endeka kai tous sun autois

24:34 legontas oti a=ontôs êgerthê o kurios tsb=ontôs kai ôphthê simôni

24:35 kai autoi exêgounto ta en tê odô kai ôs egnôsthê autois en tê klasei tou artou

24:36 tauta de autôn lalountôn autos tsb=o tsb=iêsous estê en mesô autôn kai legei autois eirênê umin

24:37 ptoêthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theôrein

24:38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai ab=dia ab=ti ts=diati dialogismoi anabainousin en a=tê tsb=tais a=kardia tsb=kardiais umôn

24:39 idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti tsb=autos egô eimi a=autos psêlaphêsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathôs eme theôreite echonta

24:40 kai touto eipôn a=edeixen tsb=epedeixen autois tas cheiras kai tous podas

24:41 eti de apistountôn autôn apo tês charas kai thaumazontôn eipen autois echete ti brôsimon enthade

24:42 oi de epedôkan autô ichthuos optou meros tsb=kai tsb=apo tsb=melissiou tsb=kêriou

24:43 kai labôn enôpion autôn ephagen

24:44 eipen de a=pros a=autous tsb=autois outoi oi logoi a=mou ous elalêsa pros umas eti ôn sun umin oti dei plêrôthênai panta ta gegrammena en tô nomô a=môuseôs tsb=môseôs kai a=tois prophêtais kai psalmois peri emou

24:45 tote diênoixen autôn ton noun tou sunienai tas graphas

24:46 kai eipen autois oti outôs gegraptai tsb=kai tsb=outôs tsb=edei pathein ton christon kai anastênai ek nekrôn tê tritê êmera

24:47 kai kêruchthênai epi tô onomati autou metanoian a=eis tsb=kai aphesin amartiôn eis panta ta ethnê a=arxamenoi tsb=arxamenon apo ierousalêm

24:48 umeis tsb=de tsb=este martures toutôn

24:49 kai a=[idou] tsb=idou egô apostellô tên epaggelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en tê polei tsb=ierousalêm eôs ou endusêsthe tsb=dunamin ex upsous a=dunamin

24:50 exêgagen de autous a=[exô] tsb=exô eôs a=pros tsb=eis bêthanian kai eparas tas cheiras autou eulogêsen autous

24:51 kai egeneto en tô eulogein auton autous diestê ap autôn kai anephereto eis ton ouranon

24:52 kai autoi proskunêsantes auton upestrepsan eis ierousalêm meta charas megalês

24:53 kai êsan ab=dia ab=pantos ts=diapantos en tô ierô tsb=ainountes tsb=kai eulogountes ton theon tsb=amên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase