Index: Greek New Testament

 

Luke 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

23:1 kai anastan apan to plêthos autôn ab=êgagon ts=êgagen auton epi ton pilaton

23:2 êrxanto de katêgorein autou legontes touton a=euramen tsb=euromen diastrephonta to ethnos a=êmôn kai kôluonta tsb=kaisari phorous a=kaisari didonai a=kai legonta eauton christon basilea einai

23:3 o de pilatos a=êrôtêsen tsb=epêrôtêsen auton legôn su ei o basileus tôn ioudaiôn o de apokritheis autô ephê su legeis

23:4 o de pilatos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous ouden euriskô aition en tô anthrôpô toutô

23:5 oi de epischuon legontes oti anaseiei ton laon didaskôn kath olês tês ioudaias a=kai arxamenos apo tês galilaias eôs ôde

23:6 pilatos de akousas tsb=galilaian epêrôtêsen ei o anthrôpos galilaios estin

23:7 kai epignous oti ek tês exousias êrôdou estin anepempsen auton pros êrôdên onta kai auton en ierosolumois en tautais tais êmerais

23:8 o de êrôdês idôn ton iêsoun echarê lian ên gar tsb=thelôn ex a=ikanôn a=chronôn a=thelôn tsb=ikanou idein auton dia to akouein tsb=polla peri autou kai êlpizen ti sêmeion idein up autou ginomenon

23:9 epêrôta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autô

23:10 eistêkeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonôs katêgorountes autou

23:11 exouthenêsas de auton a=[kai] o êrôdês sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalôn tsb=auton esthêta lampran anepempsen auton tô pilatô

23:12 egenonto de philoi o te a=êrôdês tsb=pilatos kai o a=pilatos tsb=êrôdês en autê tê êmera met allêlôn proupêrchon gar en echthra ontes pros a=autous tsb=eautous

23:13 pilatos de sugkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon

23:14 eipen pros autous prosênegkate moi ton anthrôpon touton ôs apostrephonta ton laon kai idou egô enôpion umôn anakrinas a=outhen tsb=ouden euron en tô anthrôpô toutô aition ôn katêgoreite kat autou

23:15 all oude êrôdês a=anepempsen tsb=anepempsa gar tsb=umas tsb=pros auton a=pros a=êmas kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon autô

23:16 paideusas oun auton apolusô

23:17 tsb=anagkên tsb=de tsb=eichen tsb=apoluein tsb=autois tsb=kata tsb=eortên tsb=ena

23:18 a=anekragon tsb=anekraxan de pamplêthei legontes aire touton apoluson de êmin ats=ton barabban

23:19 ostis ên dia stasin tina genomenên en tê polei kai phonon a=blêtheis a=en a=tê a=phulakê tsb=beblêmenos tsb=eis tsb=phulakên

23:20 palin a=de tsb=oun o pilatos prosephônêsen a=autois thelôn apolusai ton iêsoun

23:21 oi de epephônoun legontes a=staurou tsb=staurôson a=staurou tsb=staurôson auton

23:22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiêsen outos ouden aition thanatou euron en autô paideusas oun auton apolusô

23:23 oi de epekeinto phônais megalais aitoumenoi auton staurôthênai kai katischuon ai phônai autôn tsb=kai tsb=tôn tsb=archiereôn

23:24 a=kai tsb=o tsb=de pilatos epekrinen genesthai to aitêma autôn

23:25 apelusen de ts=autois ton dia stasin kai phonon beblêmenon eis tsb=tên phulakên on êtounto ton de iêsoun paredôken tô thelêmati autôn

23:26 kai ôs apêgagon auton epilabomenoi a=simôna a=tina a=kurênaion a=erchomenon tsb=simônos tsb=tinos tsb=kurênaiou ts=tou tsb=erchomenou ap agrou epethêkan autô ton stauron pherein opisthen tou iêsou

23:27 êkolouthei de autô polu plêthos tou laou kai gunaikôn ai tsb=kai ekoptonto kai ethrênoun auton

23:28 strapheis de pros autas a=[o] tsb=o iêsous eipen thugateres ierousalêm mê klaiete ep eme plên eph eautas klaiete kai epi ta tekna umôn

23:29 oti idou erchontai êmerai en ais erousin makariai ai steirai kai a=ai koiliai ai ouk egennêsan kai mastoi oi ouk a=ethrepsan tsb=ethêlasan

23:30 tote arxontai legein tois oresin pesete eph êmas kai tois bounois kalupsate êmas

23:31 oti ei en tô ugrô xulô tauta poiousin en tô xêrô ti genêtai

23:32 êgonto de kai eteroi tsb=duo kakourgoi a=duo sun autô anairethênai

23:33 kai ote a=êlthon tsb=apêlthon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurôsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiôn on de ex aristerôn

23:34 a=[[o tsb=o de iêsous elegen pater aphes autois ou gar oidasin ti a=poiousin]] tsb=poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon a=klêrous tsb=klêron

23:35 kai eistêkei o laos theôrôn exemuktêrizon de kai oi archontes tsb=sun tsb=autois legontes allous esôsen sôsatô eauton ei outos estin o christos tsb=o tou theou a=o eklektos

23:36 a=enepaixan tsb=enepaizon de autô kai oi stratiôtai proserchomenoi tsb=kai oxos prospherontes autô

23:37 kai legontes ei su ei o basileus tôn ioudaiôn sôson seauton

23:38 ên de kai epigraphê tsb=gegrammenê ep autô tsb=grammasin tsb=ellênikois tsb=kai tsb=rômaikois tsb=kai tsb=ebraikois tsb=outos tsb=estin o basileus tôn ioudaiôn a=outos

23:39 eis de tôn kremasthentôn kakourgôn eblasphêmei auton legôn a=ouchi tsb=ei su ei o christos sôson seauton kai êmas

23:40 apokritheis de o eteros a=epitimôn tsb=epetima autô a=ephê tsb=legôn oude phobê su ton theon oti en tô autô krimati ei

23:41 kai êmeis men dikaiôs axia gar ôn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen

23:42 kai elegen tsb=tô iêsou mnêsthêti mou tsb=kurie otan elthês a=eis tsb=en a=tên tsb=tê a=basileian tsb=basileia sou

23:43 kai eipen autô tsb=o tsb=iêsous amên tsb=legô soi a=legô sêmeron met emou esê en tô paradeisô

23:44 a=kai ên a=êdê tsb=de ôsei ôra ektê kai skotos egeneto eph olên tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

23:45 a=tou a=êliou a=eklipontos tsb=kai tsb=eskotisthê tsb=o tsb=êlios tsb=kai eschisthê a=de to katapetasma tou naou meson

23:46 kai phônêsas phônê megalê o iêsous eipen pater eis cheiras sou a=paratithemai tsb=parathêsomai to pneuma mou a=touto tsb=kai a=de tsb=tauta eipôn exepneusen

23:47 idôn de o a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos to genomenon a=edoxazen tsb=edoxasen ton theon legôn ontôs o anthrôpos outos dikaios ên

23:48 kai pantes oi sumparagenomenoi ochloi epi tên theôrian tautên a=theôrêsantes tsb=theôrountes ta genomena tuptontes tsb=eautôn ta stêthê upestrephon

23:49 eistêkeisan de pantes oi gnôstoi a=autô a=apo tsb=autou makrothen kai gunaikes ai a=sunakolouthousai tsb=sunakolouthêsasai autô apo tês galilaias orôsai tauta

23:50 kai idou anêr onomati iôsêph bouleutês uparchôn a=[kai] anêr agathos kai dikaios

23:51 outos ouk ên sugkatatetheimenos tê boulê kai tê praxei autôn apo arimathaias poleôs tôn ioudaiôn os tsb=kai prosedecheto tsb=kai tsb=autos tên basileian tou theou

23:52 outos proselthôn tô pilatô êtêsato to sôma tou iêsou

23:53 kai kathelôn tsb=auto enetulixen auto sindoni kai ethêken a=auton tsb=auto en mnêmati laxeutô ou ouk ên tsb=oudepô oudeis a=oupô keimenos

23:54 kai êmera ên a=paraskeuês tsb=paraskeuê ats=kai sabbaton epephôsken

23:55 katakolouthêsasai de a=ai ts=kai gunaikes aitines êsan sunelêluthuiai tsb=autô ek tês galilaias a=autô etheasanto to mnêmeion kai ôs etethê to sôma autou

23:56 upostrepsasai de êtoimasan arômata kai mura kai to men sabbaton êsuchasan kata tên entolên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase