Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

45:1 vl`-ykl yv$p lht`pq lkl hn&bym jlyv vyqr` hv&y`v kl-`ys mjly vl`-jmd `ys `tv bhtvdj yv$p `l-`xyv.

45:2 vytn `t-qlv bbky vysmjv m&rym vysmj byt prjh.

45:3 vy`mr yv$p `l-`xyv `ny yv$p hjvd `by xy vl`-yklv `xyv ljnvt `tv ky nbhlv mpnyv.

45:4 vy`mr yv$p `l-`xyv gsv-n` `ly vygsv vy`mr `ny yv$p `xykm `sr- mkrtm `ty m&rymh.

45:5 vjth `l-tj&bv v`l-yxr bjynykm ky-mkrtm `ty hnh ky lmxyh slxny `lhym lpnykm.

45:6 ky-zh sntym hrjb bqrb h`r& vjvd xms snym `sr `yn-xrys vq&yr.

45:7 vyslxny `lhym lpnykm lsvm lkm s`ryt b`r& vlhxyvt lkm lply+h gdlh.

45:8 vjth l`-`tm slxtm `ty hnh ky h`lhym vysymny l`b lprjh vl`dvn lkl-bytv vmsl bkl-`r& m&rym.

45:9 mhrv vjlv `l-`by v`mrtm `lyv kh `mr bnk yv$p smny `lhym l`dvn lkl-m&rym rdh `ly `l-tjmd.

45:10 vysbt b`r&-gsn vhyyt qrvb `ly `th vbnyk vbny bnyk v&`nk vbqrk vkl-`sr-lk.

45:11 vklklty `tk sm ky-jvd xms snym rjb pn-tvrs `th vbytk vkl-`sr- lk.

45:12 vhnh jynykm r`vt vjyny `xy bnymyn ky-py hmdbr `lykm.

45:13 vhgdtm l`by `t-kl-kbvdy bm&rym v`t kl-`sr r`ytm vmhrtm vhvrdtm `t-`by hnh.

45:14 vypl jl-&v`ry bnymn-`xyv vybk vbnymn bkh jl-&v`ryv.

45:15 vynsq lkl-`xyv vybk jlhm v`xry kn dbrv `xyv `tv.

45:16 vhql nsmj byt prjh l`mr b`v `xy yv$p vyy+b bjyny prjh vbjyny jbdyv.

45:17 vy`mr prjh `l-yv$p `mr `l-`xyk z`t jsv +jnv `t-bjyrkm vlkv- b`v `r&h knjn.

45:18 vqxv `t-`bykm v`t-btykm vb`v `ly v`tnh lkm `t-+vb `r& m&rym v`klv `t-xlb h`r&.

45:19 v`th &vyth z`t jsv qxv-lkm m`r& m&rym jglvt l+pkm vlnsykm vns`tm `t-`bykm vb`tm.

45:20 vjynkm `l-tx$ jl-klykm ky-+vb kl-`r& m&rym lkm hv`.

45:21 vyjsv-kn bny ysr`l vytn lhm yv$p jglvt jl-py prjh vytn lhm &dh ldrk.

45:22 lklm ntn l`ys xlpvt smlt vlbnymn ntn sls m`vt k$p vxms xlpt smlt.

45:23 vl`byv slx kz`t jsrh xmrym ns`ym m+vb m&rym vjsr `tnt ns`t br vlxm vmzvn l`byv ldrk.

45:24 vyslx `t-`xyv vylkv vy`mr `lhm `l-trgzv bdrk.

45:25 vyjlv mm&rym vyb`v `r& knjn `l-yjqb `byhm.

45:26 vygdv lv l`mr jvd yv$p xy vky-hv` msl bkl-`r& m&rym vypg lbv ky l`-h`myn lhm.

45:27 vydbrv `lyv `t kl-dbry yv$p `sr dbr `lhm vyr` `t-hjglvt `sr- slx yv$p ls`t `tv vtxy rvx yjqb `byhm.

45:28 vy`mr ysr`l rb jvd-yv$p bny xy `lkh v`r`nv b+rm `mvt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase