Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

49:1 vyqr` yjqb `l-bnyv vy`mr h`$pv v`gydh lkm `t `sr-yqr` `tkm b`xryt hymym.

49:2 hqb&v vsmjv bny yjqb vsmjv `l-ysr`l `bykm.

49:3 r`vbn bkry `th kxy vr`syt `vny ytr s`t vytr jz.

49:4 pxz kmym `l-tvtr ky jlyt mskby `byk `z xllt y&vjy jlh.

49:5 smjvn vlvy `xym kly xm$ mkrtyhm.

49:6 b$dm `l-tb` npsy bqhlm `l-txd kbdy ky b`pm hrgv `ys vbr&nm jqrv-svr.

49:7 `rvr `pm ky jz vjbrtm ky qsth `xlqm byjqb v`py&m bysr`l.

49:8 yhvdh `th yvdvk `xyk ydk bjrp `ybyk ystxvv lk bny `byk.

49:9 gvr `ryh yhvdh m+rp bny jlyt krj rb& k`ryh vklby` my yqymnv.

49:10 l`-y$vr sb+ myhvdh vmxqq mbyn rglyv jd ky-yb` sylh vlv yqht jmym.

49:11 `$ry lgpn jyrh vlsrqh bny `tnv kb$ byyn lbsv vbdm-jnbym $vth.

49:12 xklyly jynym myyn vlbn-snym mxlb.

49:13 zbvln lxvp ymym yskn vhv` lxvp `nyt vyrktv jl-&ydn.

49:14 ysskr xmr grm rb& byn hmsptym.

49:15 vyr` mnxh ky +vb v`t-h`r& ky njmh vy+ skmv l$bl vyhy lm$- jbd.

49:16 dn ydyn jmv k`xd sb+y ysr`l.

49:17 yhy-dn nxs jly-drk spypn jly-`rx hnsk jqby-$v$ vypl rkbv `xvr.

49:18 lysvjtk qvyty yhvh.

49:19 gd gdvd ygvdnv vhv` ygd jqb.

49:20 m`sr smnh lxmv vhv` ytn mjdny-mlk.

49:21 nptly `ylh slxh hntn `mry-spr.

49:22 bn prt yv$p bn prt jly-jyn bnvt &jdh jly-svr.

49:23 vymrrhv vrbv vys+mhv bjly x&ym.

49:24 vtsb b`ytn qstv vypzv zrjy ydyv mydy `byr yjqb msm rjh `bn ysr`l.

49:25 m`l `byk vyjzrk v`t sdy vybrkk brkt smym mjl brkt thvm rb&t txt brkt sdym vrxm.

49:26 brkt `byk gbrv jl-brkt hvry jd-t`vt gbjt jvlm thyyn lr`s yv$p vlqdqd nzyr `xyv.

49:27 bnymyn z`b y+rp bbqr y`kl jd vljrb yxlq sll.

49:28 kl-`lh sb+y ysr`l snym jsr vz`t `sr-dbr lhm `byhm vybrk `vtm `ys `sr kbrktv brk `tm.

49:29 vy&v `vtm vy`mr `lhm `ny n`$p `l-jmy qbrv `ty `l-`bty `l- hmjrh `sr bsdh jprvn hxty.

49:30 bmjrh `sr bsdh hmkplh `sr jl-pny-mmr` b`r& knjn `sr qnh `brhm `t-hsdh m`t jprn hxty l`xzt-qbr.

49:31 smh qbrv `t-`brhm v`t srh `stv smh qbrv `t-y&xq v`t rbqh `stv vsmh qbrty `t-l`h.

49:32 mqnh hsdh vhmjrh `sr-bv m`t bny-xt.

49:33 vykl yjqb l&vt `t-bnyv vy`$p rglyv `l-hm+h vygvj vy`$p `l- jmyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase