Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

48:1 vyhy `xry hdbrym h`lh vy`mr lyv$p hnh `byk xlh vyqx `t-sny bnyv jmv `t-mnsh v`t-`prym.

48:2 vygd lyjqb vy`mr hnh bnk yv$p b` `lyk vytxzq ysr`l vysb jl- hm+h.

48:3 vy`mr yjqb `l-yv$p `l sdy nr`h-`ly blvz b`r& knjn vybrk `ty.

48:4 vy`mr `ly hnny mprk vhrbytk vnttyk lqhl jmym vntty `t-h`r& hz`t lzrjk `xryk `xzt jvlm.

48:5 vjth sny-bnyk hnvldym lk b`r& m&rym jd-b`y `lyk m&rymh ly-hm `prym vmnsh kr`vbn vsmjvn yhyv-ly.

48:6 vmvldtk `sr-hvldt `xryhm lk yhyv jl sm `xyhm yqr`v bnxltm.

48:7 v`ny bb`y mpdn mth jly rxl b`r& knjn bdrk bjvd kbrt-`r& lb` `prth v`qbrh sm bdrk `prt hv` byt lxm.

48:8 vyr` ysr`l `t-bny yv$p vy`mr my-`lh.

48:9 vy`mr yv$p `l-`byv bny hm `sr-ntn-ly `lhym bzh vy`mr qxm-n` `ly v`brkm.

48:10 vjyny ysr`l kbdv mzqn l` yvkl lr`vt vygs `tm `lyv vysq lhm vyxbq lhm.

48:11 vy`mr ysr`l `l-yv$p r`h pnyk l` pllty vhnh hr`h `ty `lhym gm `t-zrjk.

48:12 vyv&` yv$p `tm mjm brkyv vystxv l`pyv `r&h.

48:13 vyqx yv$p `t-snyhm `t-`prym bymynv msm`l ysr`l v`t-mnsh bsm`lv mymyn ysr`l vygs `lyv.

48:14 vyslx ysr`l `t-ymynv vyst jl-r`s `prym vhv` h&jyr v`t-sm`lv jl-r`s mnsh skl `t-ydyv ky mnsh hbkvr.

48:15 vybrk `t-yv$p vy`mr h`lhym `sr hthlkv `bty lpnyv `brhm vy&xq h`lhym hrjh `ty mjvdy jd-hyvm hzh.

48:16 hml`k hg`l `ty mkl-rj ybrk `t-hnjrym vyqr` bhm smy vsm `bty `brhm vy&xq vydgv lrb bqrb h`r&.

48:17 vyr` yv$p ky-ysyt `byv yd-ymynv jl-r`s `prym vyrj bjynyv vytmk yd-`byv lh$yr `th mjl r`s-`prym jl-r`s mnsh.

48:18 vy`mr yv$p `l-`byv l`-kn `by ky-zh hbkr sym ymynk jl-r`sv.

48:19 vym`n `byv vy`mr ydjty bny ydjty gm-hv` yhyh-ljm vgm-hv` ygdl v`vlm `xyv hq+n ygdl mmnv vzrjv yhyh ml`-hgvym.

48:20 vybrkm byvm hhv` l`mvr bk ybrk ysr`l l`mr ysmk `lhym k`prym vkmnsh vysm `t-`prym lpny mnsh.

48:21 vy`mr ysr`l `l-yv$p hnh `nky mt vhyh `lhym jmkm vhsyb `tkm `l-`r& `btykm.

48:22 v`ny ntty lk skm `xd jl-`xyk `sr lqxty myd h`mry bxrby vbqsty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase