Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1:1 `dm st `nvs.

1:2 qynn mhll`l yrd.

1:3 xnvk mtvslx lmk.

1:4 nx sm xm vypt.

1:5 bny ypt gmr vmgvg vmdy vyvn vtbl vmsk vtyr$.

1:6 vbny gmr `sknz vdypt vtvgrmh.

1:7 vbny yvn `lysh vtrsysh ktym vrvdnym.

1:8 bny xm kvs vm&rym pv+ vknjn.

1:9 vbny kvs $b` vxvylh v$bt` vrjm` v$btk` vbny rjm` sb` vddn.

1:10 vkvs yld `t-nmrvd hv` hxl lhyvt gbvr b`r&.

1:11 vm&rym yld `t-lvdyym v`t-jnmym v`t-lhbym v`t-nptxym.

1:12 v`t-ptr$ym v`t-k$lxym `sr y&`v msm plstym v`t-kptrym.

1:13 vknjn yld `t-&ydvn bkrv v`t-xt.

1:14 v`t-hybv$y v`t-h`mry v`t hgrgsy.

1:15 v`t-hxvy v`t-hjrqy v`t-h$yny.

1:16 v`t-h`rvdy v`t-h&mry v`t-hxmty.

1:17 bny sm jylm v`svr v`rpksd vlvd v`rm vjv& vxvl vgtr vmsk.

1:18 v`rpksd yld `t-slx vslx yld `t-jbr.

1:19 vljbr yld sny bnym sm h`xd plg ky bymyv nplgh h`r& vsm `xyv yq+n.

1:20 vyq+n yld `t-`lmvdd v`t-slp v`t-x&rmvt v`t-yrx.

1:21 v`t-hdvrm v`t-`vzl v`t-dqlh.

1:22 v`t-jybl v`t-`bym`l v`t-sb`.

1:23 v`t-`vpyr v`t-xvylh v`t-yvbb kl-`lh bny yq+n.

1:24 sm `rpksd slx.

1:25 jbr plg rjv.

1:26 srvg nxvr trx.

1:27 `brm hv` `brhm.

1:28 bny `brhm y&xq vysmj`l.

1:29 `lh tldvtm bkvr ysmj`l nbyvt vqdr v`db`l vmbsm.

1:30 msmj vdvmh ms` xdd vtym`.

1:31 y+vr npys vqdmh `lh hm bny ysmj`l.

1:32 vbny q+vrh pylgs `brhm yldh `t-zmrn vyqsn vmdn vmdyn vysbq vsvx vbny yqsn sb` vddn.

1:33 vbny mdyn jyph vjpr vxnvk v`bydj v`ldjh kl-`lh bny q+vrh.

1:34 vyvld `brhm `t-y&xq bny y&xq jsv vysr`l.

1:35 bny jsv `lypz rjv`l vyjvs vyjlm vqrx.

1:36 bny `lypz tymn v`vmr &py vgjtm qnz vtmnj vjmlq.

1:37 bny rjv`l nxt zrx smh vmzh.

1:38 vbny sjyr lv+n vsvbl v&bjvn vjnh vdysn v`&r vdysn.

1:39 vbny lv+n xry vhvmm v`xvt lv+n tmnj.

1:40 bny svbl jlyn vmnxt vjybl spy v`vnm vbny &bjvn `yh vjnh.

1:41 bny jnh dysvn vbny dysvn xmrn v`sbn vytrn vkrn.

1:42 bny-`&r blhn vzjvn yjqn bny dysvn jv& v`rn.

1:43 v`lh hmlkym `sr mlkv b`r& `dvm lpny mlk-mlk lbny ysr`l blj bn-bjvr vsm jyrv dnhbh.

1:44 vymt blj vymlk txtyv yvbb bn-zrx mb&rh.

1:45 vymt yvbb vymlk txtyv xvsm m`r& htymny.

1:46 vymt xvsm vymlk txtyv hdd bn-bdd hmkh `t-mdyn bsdh mv`b vsm jyrv jyvt.

1:47 vymt hdd vymlk txtyv smlh mmsrqh.

1:48 vymt smlh vymlk txtyv s`vl mrxbvt hnhr.

1:49 vymt s`vl vymlk txtyv bjl xnn bn-jkbvr.

1:50 vymt bjl xnn vymlk txtyv hdd vsm jyrv pjy vsm `stv mhy+b`l bt-m+rd bt my zhb.

1:51 vymt hdd vyhyv `lvpy `dvm `lvp tmnj `lvp jlyh `lvp ytt.

1:52 `lvp `hlybmh `lvp `lh `lvp pynn.

1:53 `lvp qnz `lvp tymn `lvp mb&r.

1:54 `lvp mgdy`l `lvp jyrm `lh `lvpy `dvm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase