Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

12:1 v`lh hb`ym `l-dvyd l&yqlg jvd j&vr mpny s`vl bn-qys vhmh bgbvrym jzry hmlxmh.

12:2 nsqy qst mymynym vmsm`lym b`bnym vbx&ym bqst m`xy s`vl mbnymn.

12:3 hr`s `xyjzr vyv`s bny hsmjh hgbjty vyzv`l vpl+ bny jzmvt vbrkh vyhv` hjntty.

12:4 vysmjyh hgbjvny gbvr bslsym vjl-hslsym.

12:5 vyrmyh vyxzy`l vyvxnn vyvzbd hgdrty.

12:6 `ljvzy vyrymvt vbjlyh vsmryhv vsp+yhv hxrypy.

12:7 `lqnh vysyhv vjzr`l vyvjzr vysbjm hqrxym.

12:8 vyvj`lh vzbdyh bny yrxm mn-hgdvr.

12:9 vmn-hgdy nbdlv `l-dvyd lm&d mdbrh gbry hxyl `nsy &b` lmlxmh jrky &nh vrmx vpny `ryh pnyhm vk&b`ym jl-hhrym lmhr.

12:10 jzr hr`s jbdyh hsny `ly`b hslsy.

12:11 msmnh hrbyjy yrmyh hxmsy.

12:12 jty hssy `ly`l hsbjy.

12:13 yvxnn hsmyny `lzbd htsyjy.

12:14 yrmyhv hjsyry mkbny jsty jsr.

12:15 `lh mbny-gd r`sy h&b` `xd lm`h hq+n vhgdvl l`lp.

12:16 `lh hm `sr jbrv `t-hyrdn bxds hr`svn vhv` mml` jl-kl-gdytyv vybryxv `t-kl-hjmqym lmzrx vlmjrb.

12:17 vyb`v mn-bny bnymn vyhvdh jd-lm&d ldvyd.

12:18 vy&` dvyd lpnyhm vyjn vy`mr lhm `m-lslvm b`tm `ly ljzrny yhyh-ly jlykm lbb lyxd v`m-lrmvtny l&ry bl` xm$ bkpy yr` `lhy `bvtynv vyvkx.

12:19 vrvx lbsh `t-jmsy r`s hslvsym lk dvyd vjmk bn-ysy slvm slvm lk vslvm ljzrk ky jzrk `lhyk vyqblm dvyd vytnm br`sy hgdvd.

12:20 vmmnsh nplv jl-dvyd bb`v jm-plstym jl-s`vl lmlxmh vl` jzrm ky bj&h slxhv $rny plstym l`mr br`synv ypvl `l-`dnyv s`vl.

12:21 blktv `l-&yqlg nplv jlyv mmnsh jdnx vyvzbd vydyj`l vmyk`l vyvzbd v`lyhv` v<y r`sy h`lpym `sr lmnsh.

12:22 vhmh jzrv jm-dvyd jl-hgdvd ky-gbvry xyl klm vyhyv srym b&b`.

12:23 ky ljt-yvm byvm yb`v jl-dvyd ljzrv jd-lmxnh gdvl kmxnh `lhym.

12:24 v`lh m$pry r`sy hxlv& l&b` b`v jl-dvyd xbrvnh lh$b mlkvt s`vl `lyv kpy yhvh.

12:25 bny yhvdh ns`y &nh vrmx sst `lpym vsmvnh m`vt xlv&y &b`.

12:26 mn-bny smjvn gbvry xyl l&b` sbjt `lpym vm`h.

12:27 mn-bny hlvy `rbjt `lpym vss m`vt.

12:28 vyhvydj hngyd l`hrn vjmv slst `lpym vsbj m`vt.

12:29 v&dvq njr gbvr xyl vbyt-`byv srym jsrym vsnym.

12:30 vmn-bny bnymn `xy s`vl slst `lpym vjd-hnh mrbytm smrym msmrt byt s`vl.

12:31 vmn-bny `prym jsrym `lp vsmvnh m`vt gbvry xyl `nsy smvt lbyt `bvtm.

12:32 vmx&y m+h mnsh smvnh jsr `lp `sr nqbv bsmvt lbv` lhmlyk `t- dvyd.

12:33 vmbny ysskr yvdjy bynh ljtym ldjt mh-yjsh ysr`l r`syhm m`tym vkl-`xyhm jl-pyhm.

12:34 mzblvn yv&`y &b` jrky mlxmh bkl-kly mlxmh xmsym `lp vljdr bl`-lb vlb.

12:35 vmnptly srym `lp vjmhm b&nh vxnyt slsym vsbjh `lp.

12:36 vmn-hdny jrky mlxmh jsrym-vsmvnh `lp vss m`vt.

12:37 vm`sr yv&`y &b` ljrk mlxmh `rbjym `lp.

12:38 vmjbr lyrdn mn-hr`vbny vhgdy vx&y sb+ mnsh bkl kly &b` mlxmh m`h vjsrym `lp.

12:39 kl-`lh `nsy mlxmh jdry mjrkh blbb slm b`v xbrvnh lhmlyk `t- dvyd jl-kl-ysr`l vgm kl-sryt ysr`l lb `xd lhmlyk `t-dvyd.

12:40 vyhyv-sm jm-dvyd ymym slvsh `klym vsvtym ky-hkynv lhm `xyhm.

12:41 vgm hqrvbym-`lyhm jd-ysskr vzblvn vnptly mby`ym lxm bxmvrym vbgmlym vbprdym vbbqr m`kl qmx dblym v&mvqym vyyn-vsmn vbqr v&`n lrb ky smxh bysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase