Index: Greek New Testament

 

Acts 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

2:1 kai en tô sumplêrousthai tên êmeran tês pentêkostês êsan a=pantes tsb=apantes a=omou tsb=omothumadon epi to auto

2:2 kai egeneto aphnô ek tou ouranou êchos ôsper pheromenês pnoês biaias kai eplêrôsen olon ton oikon ou êsan kathêmenoi

2:3 kai ôphthêsan autois diamerizomenai glôssai ôsei puros a=kai ekathisen tsb=te eph ena ekaston autôn

2:4 kai eplêsthêsan a=pantes tsb=apantes pneumatos agiou kai êrxanto lalein eterais glôssais kathôs to pneuma edidou tsb=autois apophtheggesthai a=autois

2:5 êsan de a=eis tsb=en ierousalêm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos ethnous tôn upo ton ouranon

2:6 genomenês de tês phônês tautês sunêlthen to plêthos kai sunechuthê oti êkouon eis ekastos tê idia dialektô lalountôn autôn

2:7 existanto de ts=pantes kai ethaumazon legontes a=ouch tsb=pros tsb=allêlous tsb=ouk idou a=apantes tsb=pantes outoi eisin oi lalountes galilaioi

2:8 kai pôs êmeis akouomen ekastos tê idia dialektô êmôn en ê egennêthêmen

2:9 parthoi kai mêdoi kai elamitai kai oi katoikountes tên mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai tên asian

2:10 phrugian te kai pamphulian aigupton kai ta merê tês libuês tês kata kurênên kai oi epidêmountes rômaioi ioudaioi te kai prosêlutoi

2:11 krêtes kai arabes akouomen lalountôn autôn tais êmeterais glôssais ta megaleia tou theou

2:12 existanto de pantes kai diêporoun allos pros allon legontes ti a=thelei tsb=an tsb=theloi touto einai

2:13 eteroi de a=diachleuazontes tsb=chleuazontes elegon oti gleukous memestômenoi eisin

2:14 statheis de a=o petros sun tois endeka epêren tên phônên autou kai apephthegxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousalêm a=pantes tsb=apantes touto umin gnôston estô kai enôtisasthe ta rêmata mou

2:15 ou gar ôs umeis upolambanete outoi methuousin estin gar ôra tritê tês êmeras

2:16 alla touto estin to eirêmenon dia tou prophêtou iôêl

2:17 kai estai en tais eschatais êmerais legei o theos ekcheô apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai prophêteusousin oi uioi umôn kai ai thugateres umôn kai oi neaniskoi umôn oraseis opsontai kai oi presbuteroi umôn a=enupniois tsb=enupnia enupniasthêsontai

2:18 b=kaige ats=kai ats=ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais êmerais ekeinais ekcheô apo tou pneumatos mou kai prophêteusousin

2:19 kai dôsô terata en tô ouranô anô kai sêmeia epi tês gês katô aima kai pur kai atmida kapnou

2:20 o êlios metastraphêsetai eis skotos kai ê selênê eis aima prin tsb=ê elthein tsb=tên êmeran kuriou tên megalên kai epiphanê

2:21 kai estai pas os an epikalesêtai to onoma kuriou sôthêsetai

2:22 andres israêlitai akousate tous logous toutous iêsoun ton nazôraion andra a=apodedeigmenon apo tou theou tsb=apodedeigmenon eis umas a=dunamesi tsb=dunamesin kai a=terasi tsb=terasin kai sêmeiois ois epoiêsen di autou o theos en mesô umôn kathôs tsb=kai a

2:23 touton tê ôrismenê boulê kai prognôsei tou theou ekdoton tsb=labontes dia a=cheiros tsb=cheirôn anomôn prospêxantes a=aneilate tsb=aneilete

2:24 on o theos anestêsen lusas tas ôdinas tou thanatou kathoti ouk ên dunaton krateisthai auton up autou

2:25 ab=dauid ts=dabid gar legei eis auton a=proorômên tsb=proôrômên ton kurion enôpion mou dia pantos oti ek dexiôn mou estin ina mê saleuthô

2:26 dia touto a=êuphranthê tsb=euphranthê ê kardia mou kai êgalliasato ê glôssa mou eti de kai ê sarx mou kataskênôsei ep elpidi

2:27 oti ouk egkataleipseis tên psuchên mou eis a=adên tsb=adou oude dôseis ton osion sou idein diaphthoran

2:28 egnôrisas moi odous zôês plêrôseis me euphrosunês meta tou prosôpou sou

2:29 andres adelphoi exon eipein meta parrêsias pros umas peri tou patriarchou ab=dauid ts=dabid oti kai eteleutêsen kai etaphê kai to mnêma autou estin en êmin achri tês êmeras tautês

2:30 prophêtês oun uparchôn kai eidôs oti orkô ômosen autô o theos ek karpou tês osphuos autou tsb=to tsb=kata tsb=sarka tsb=anastêsein tsb=ton tsb=christon kathisai epi a=ton tsb=tou a=thronon tsb=thronou autou

2:31 proidôn elalêsen peri tês anastaseôs tou christou oti a=oute a=egkateleiphthê tsb=ou tsb=kateleiphthê tsb=ê tsb=psuchê tsb=autou eis a=adên tsb=adou a=oute tsb=oude ê sarx autou eiden diaphthoran

2:32 touton ton iêsoun anestêsen o theos ou pantes êmeis esmen martures

2:33 tê dexia oun tou theou upsôtheis tên te epaggelian tou tsb=agiou pneumatos a=tou a=agiou labôn para tou patros execheen touto o tsb=nun umeis a=[kai] blepete kai akouete

2:34 ou gar ab=dauid ts=dabid anebê eis tous ouranous legei de autos eipen a=[o] tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou

2:35 eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou

2:36 asphalôs oun ginôsketô pas oikos israêl oti kai kurion a=auton kai christon a=epoiêsen tsb=auton o theos tsb=epoiêsen touton ton iêsoun on umeis estaurôsate

2:37 akousantes de katenugêsan a=tên tsb=tê a=kardian tsb=kardia eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti a=poiêsômen tsb=poiêsomen andres adelphoi

2:38 petros de tsb=ephê pros autous metanoêsate a=[phêsin] kai baptisthêtô ekastos umôn epi tô onomati iêsou christou eis aphesin a=tôn amartiôn a=umôn kai a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe tên dôrean tou agiou pneumatos

2:39 umin gar estin ê epaggelia kai tois teknois umôn kai pasin tois eis makran osous an proskalesêtai kurios o theos êmôn

2:40 eterois te logois pleiosin a=diemarturato tsb=diemartureto kai parekalei a=autous legôn sôthête apo tês geneas tês skolias tautês

2:41 oi men oun tsb=asmenôs apodexamenoi ton logon autou ebaptisthêsan kai prosetethêsan a=en tê êmera ekeinê psuchai ôsei trischiliai

2:42 êsan de proskarterountes tê didachê tôn apostolôn kai tê koinônia tsb=kai tê klasei tou artou kai tais proseuchais

2:43 a=egineto tsb=egeneto de pasê psuchê phobos polla te terata kai sêmeia dia tôn apostolôn egineto

2:44 pantes de oi pisteuontes êsan epi to auto kai eichon apanta koina

2:45 kai ta ktêmata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin kathoti an tis chreian eichen

2:46 kath êmeran te proskarterountes omothumadon en tô ierô klôntes te kat oikon arton metelambanon trophês en agalliasei kai aphelotêti kardias

2:47 ainountes ton theon kai echontes charin pros olon ton laon o de kurios prosetithei tous sôzomenous kath êmeran tsb=tê tsb=ekklêsia tsb=3:1 epi to auto a=3:1 tsb=de petros a=de kai iôannês anebainon eis to ieron epi tên ôran tês proseuchês tên ab=enatên ts

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase