Index: Greek New Testament

 

Acts 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

15:1 kai tines katelthontes apo tês ioudaias edidaskon tous adelphous oti ean mê a=peritmêthête tsb=peritemnêsthe tô ethei a=tô môuseôs ou dunasthe sôthênai

15:2 genomenês a=de tsb=oun staseôs kai ab=zêtêseôs ts=suzêtêseôs ouk oligês tô paulô kai tô barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autôn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalêm peri tou zêtêmatos toutou

15:3 oi men oun propemphthentes upo tês ekklêsias diêrchonto tên a=te phoinikên kai samareian ekdiêgoumenoi tên epistrophên tôn ethnôn kai epoioun charan megalên pasin tois adelphois

15:4 paragenomenoi de eis ierousalêm a=paredechthêsan tsb=apedechthêsan a=apo tsb=upo tês ekklêsias kai tôn apostolôn kai tôn presbuterôn anêggeilan te osa o theos epoiêsen met autôn

15:5 exanestêsan de tines tôn apo tês aireseôs tôn pharisaiôn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te têrein ton nomon môuseôs

15:6 sunêchthêsan a=te tsb=de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

15:7 pollês de a=zêtêseôs tsb=suzêtêseôs genomenês anastas petros eipen pros autous andres adelphoi umeis epistasthe oti aph êmerôn archaiôn tsb=o tsb=theos en a=umin tsb=êmin exelexato a=o a=theos dia tou stomatos mou akousai ta ethnê ton logon tou euaggeliou

15:8 kai o kardiognôstês theos emarturêsen autois dous tsb=autois to pneuma to agion kathôs kai êmin

15:9 kai a=outhen tsb=ouden diekrinen metaxu êmôn te kai autôn tê pistei katharisas tas kardias autôn

15:10 nun oun ti peirazete ton theon epitheinai zugon epi ton trachêlon tôn mathêtôn on oute oi pateres êmôn oute êmeis ischusamen bastasai

15:11 alla dia tês charitos ab=tou kuriou iêsou ts=christou pisteuomen sôthênai kath on tropon kakeinoi

15:12 esigêsen de pan to plêthos kai êkouon barnaba kai paulou exêgoumenôn osa epoiêsen o theos sêmeia kai terata en tois ethnesin di autôn

15:13 meta de to sigêsai autous apekrithê iakôbos legôn andres adelphoi akousate mou

15:14 sumeôn exêgêsato kathôs prôton o theos epeskepsato labein ex ethnôn laon tsb=epi tô onomati autou

15:15 kai toutô sumphônousin oi logoi tôn prophêtôn kathôs gegraptai

15:16 meta tauta anastrepsô kai anoikodomêsô tên skênên ab=dauid ts=dabid tên peptôkuian kai ta kateskammena autês anoikodomêsô kai anorthôsô autên

15:17 opôs an ekzêtêsôsin oi kataloipoi tôn anthrôpôn ton kurion kai panta ta ethnê eph ous epikeklêtai to onoma mou ep autous legei kurios tsb=o poiôn tauta tsb=panta

15:18 gnôsta ap aiônos tsb=estin tsb=tô tsb=theô tsb=panta tsb=ta tsb=erga tsb=autou

15:19 dio egô krinô mê parenochlein tois apo tôn ethnôn epistrephousin epi ton theon

15:20 alla episteilai autois tou apechesthai tsb=apo tôn alisgêmatôn tôn eidôlôn kai tês porneias kai tou pniktou kai tou aimatos

15:21 ab=môusês ts=môsês gar ek geneôn archaiôn kata polin tous kêrussontas auton echei en tais sunagôgais kata pan sabbaton anaginôskomenos

15:22 tote a=edoxe tsb=edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olê tê ekklêsia eklexamenous andras ex autôn pempsai eis antiocheian sun ats=tô paulô kai barnaba ioudan ton a=kaloumenon tsb=epikaloumenon ab=barsabban ts=barsaban kai silan andras êgoumen

15:23 grapsantes dia cheiros autôn tsb=tade oi apostoloi kai oi presbuteroi tsb=kai tsb=oi adelphoi tois kata tên antiocheian kai surian kai kilikian adelphois tois ex ethnôn chairein

15:24 epeidê êkousamen oti tines ex êmôn a=[exelthontes] tsb=exelthontes etaraxan umas logois anaskeuazontes tas psuchas umôn tsb=legontes tsb=peritemnesthai tsb=kai tsb=têrein tsb=ton tsb=nomon ois ou diesteilametha

15:25 edoxen êmin genomenois omothumadon a=eklexamenois tsb=eklexamenous andras pempsai pros umas sun tois agapêtois êmôn barnaba kai paulô

15:26 anthrôpois a=paradedôkosi tsb=paradedôkosin tas psuchas autôn uper tou onomatos tou kuriou êmôn iêsou christou

15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas ta auta

15:28 edoxen gar tô tsb=agiô pneumati a=tô a=agiô kai êmin mêden pleon epitithesthai umin baros plên a=toutôn tôn epanagkes tsb=toutôn

15:29 apechesthai eidôlothutôn kai aimatos kai a=pniktôn tsb=pniktou kai porneias ex ôn diatêrountes eautous eu praxete errôsthe

15:30 oi men oun apoluthentes a=katêlthon tsb=êlthon eis antiocheian kai sunagagontes to plêthos epedôkan tên epistolên

15:31 anagnontes de echarêsan epi tê paraklêsei

15:32 ioudas s=de abt=te kai silas kai autoi prophêtai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelphous kai epestêrixan

15:33 poiêsantes de chronon apeluthêsan met eirênês apo tôn adelphôn pros tous a=aposteilantas a=autous tsb=apostolous

15:34 ts=edoxen ts=de ts=tô ts=sila ts=epimeinai ts=autou

15:35 paulos de kai barnabas dietribon en antiocheia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterôn pollôn ton logon tou kuriou

15:36 meta de tinas êmeras eipen tsb=paulos pros barnaban a=paulos epistrepsantes dê episkepsômetha tous adelphous tsb=êmôn kata tsb=pasan polin a=pasan en ais katêggeilamen ton logon tou kuriou pôs echousin

15:37 barnabas de a=ebouleto tsb=ebouleusato sumparalabein a=kai ton iôannên ton kaloumenon markon

15:38 paulos de êxiou ton apostanta ap autôn apo pamphulias kai mê sunelthonta autois eis to ergon mê a=sumparalambanein tsb=sumparalabein touton

15:39 egeneto a=de tsb=oun paroxusmos ôste apochôristhênai autous ap allêlôn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron

15:40 paulos de epilexamenos silan exêlthen paradotheis tê chariti tou a=kuriou tsb=theou upo tôn adelphôn

15:41 diêrcheto de tên surian kai a=[tên] kilikian epistêrizôn tas ekklêsias

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase