Index: Greek New Testament

 

Acts 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

20:1 meta de to pausasthai ton thorubon a=metapempsamenos tsb=proskalesamenos o paulos tous mathêtas kai a=parakalesas aspasamenos exêlthen a=poreuesthai tsb=poreuthênai eis tsb=tên makedonian

20:2 dielthôn de ta merê ekeina kai parakalesas autous logô pollô êlthen eis tên ellada

20:3 poiêsas te mênas treis genomenês tsb=autô epiboulês a=autô upo tôn ioudaiôn mellonti anagesthai eis tên surian egeneto a=gnômês tsb=gnômê tou upostrephein dia makedonias

20:4 suneipeto de autô tsb=achri tsb=tês tsb=asias sôpatros a=purrou beroiaios thessalonikeôn de aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de tuchikos kai trophimos

20:5 outoi a=de b=proselthontes ats=proelthontes emenon êmas en trôadi

20:6 êmeis de exepleusamen meta tas êmeras tôn azumôn apo philippôn kai êlthomen pros autous eis tên trôada ab=achri ts=achris êmerôn pente a=opou tsb=ou dietripsamen êmeras epta

20:7 en de tê mia tôn sabbatôn sunêgmenôn a=êmôn tsb=tôn tsb=mathêtôn ts=tou klasai arton o paulos dielegeto autois mellôn exienai tê epaurion pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou

20:8 êsan de lampades ikanai en tô uperôô ou ab=êmen ts=êsan sunêgmenoi

20:9 a=kathezomenos tsb=kathêmenos de tis neanias onomati eutuchos epi tês thuridos katapheromenos upnô bathei dialegomenou tou paulou epi pleion katenechtheis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katô kai êrthê nekros

20:10 katabas de o paulos epepesen autô kai sumperilabôn eipen mê thorubeisthe ê gar psuchê autou en autô estin

20:11 anabas de kai klasas a=ton arton kai geusamenos eph ikanon te omilêsas a=achri tsb=achris augês outôs exêlthen

20:12 êgagon de ton paida zônta kai pareklêthêsan ou metriôs

20:13 êmeis de b=proselthontes ats=proelthontes epi to ploion anêchthêmen a=epi tsb=eis tên asson ekeithen mellontes analambanein ton paulon outôs gar tsb=ên diatetagmenos a=ên mellôn autos pezeuein

20:14 ôs de a=suneballen tsb=sunebalen êmin eis tên asson analabontes auton êlthomen eis mitulênên

20:15 kakeithen apopleusantes tê epiousê katêntêsamen a=antikrus tsb=antikru chiou tê de etera parebalomen eis samon tsb=kai tsb=meinantes tsb=en tsb=trôgulliô tê a=de echomenê êlthomen eis milêton

20:16 a=kekrikei tsb=ekrinen gar o paulos parapleusai tên epheson opôs mê genêtai autô chronotribêsai en tê asia espeuden gar ei dunaton a=eiê tsb=ên autô tên êmeran tês pentêkostês genesthai eis ierosoluma

20:17 apo de tês milêtou pempsas eis epheson metekalesato tous presbuterous tês ekklêsias

20:18 ôs de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasthe apo prôtês êmeras aph ês epebên eis tên asian pôs meth umôn ton panta chronon egenomên

20:19 douleuôn tô kuriô meta pasês tapeinophrosunês kai tsb=pollôn dakruôn kai peirasmôn tôn sumbantôn moi en tais epiboulais tôn ioudaiôn

20:20 ôs ouden upesteilamên tôn sumpherontôn tou mê anaggeilai umin kai didaxai umas dêmosia kai kat oikous

20:21 diamarturomenos ioudaiois te kai ellêsin tên eis tsb=ton theon metanoian kai pistin tsb=tên eis ton kurion êmôn iêsoun ts=christon

20:22 kai nun idou tsb=egô dedemenos a=egô tô pneumati poreuomai eis ierousalêm ta en autê sunantêsonta moi mê eidôs

20:23 plên oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai a=moi legon oti desma tsb=me kai thlipseis a=me menousin

20:24 all oudenos a=logou tsb=logon poioumai tsb=oude tsb=echô tên psuchên tsb=mou timian emautô ôs teleiôsai ton dromon mou tsb=meta tsb=charas kai tên diakonian ên elabon para tou kuriou iêsou diamarturasthai to euaggelion tês charitos tou theou

20:25 kai nun idou egô oida oti ouketi opsesthe to prosôpon mou umeis pantes en ois diêlthon kêrussôn tên basileian tsb=tou tsb=theou

20:26 ab=dioti ts=dio marturomai umin en tê sêmeron êmera oti katharos a=eimi tsb=egô apo tou aimatos pantôn

20:27 ou gar upesteilamên tou mê anaggeilai tsb=umin pasan tên boulên tou theou a=umin

20:28 prosechete tsb=oun eautois kai panti tô poimniô en ô umas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tên ekklêsian tou b=kuriou b=kai theou ên periepoiêsato dia tou tsb=idiou aimatos a=tou a=idiou

20:29 egô tsb=gar oida tsb=touto oti eiseleusontai meta tên aphixin mou lukoi bareis eis umas mê pheidomenoi tou poimniou

20:30 kai ex umôn autôn anastêsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous mathêtas opisô autôn

20:31 dio grêgoreite mnêmoneuontes oti trietian nukta kai êmeran ouk epausamên meta dakruôn nouthetôn ena ekaston

20:32 kai abs=ta abs=nun t=tanun paratithemai umas tsb=adelphoi tô theô kai tô logô tês charitos autou tô dunamenô a=oikodomêsai tsb=epoikodomêsai kai dounai a=tên tsb=umin klêronomian en tois êgiasmenois pasin

20:33 arguriou ê chrusiou ê imatismou oudenos epethumêsa

20:34 autoi ts=de ginôskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met emou upêretêsan ai cheires autai

20:35 panta upedeixa umin oti outôs kopiôntas dei antilambanesthai tôn asthenountôn mnêmoneuein te tôn logôn tou kuriou iêsou oti autos eipen makarion estin ts=didonai mallon ab=didonai ê lambanein

20:36 kai tauta eipôn theis ta gonata autou sun pasin autois prosêuxato

20:37 ikanos de tsb=egeneto klauthmos a=egeneto pantôn kai epipesontes epi ton trachêlon tou paulou katephiloun auton

20:38 odunômenoi malista epi tô logô ô eirêkei oti ouketi mellousin to prosôpon autou theôrein proepempon de auton eis to ploion

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase