Index: Greek New Testament

 

Acts 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

21:1 ôs de egeneto anachthênai êmas apospasthentas ap autôn euthudromêsantes êlthomen eis tên a=kô tsb=kôn tê de exês eis tên rodon kakeithen eis patara

21:2 kai eurontes ploion diaperôn eis phoinikên epibantes anêchthêmen

21:3 b=anaphanentes ats=anaphanantes de tên kupron kai katalipontes autên euônumon epleomen eis surian kai a=katêlthomen tsb=katêchthêmen eis turon ekeise gar tsb=ên to ploion a=ên apophortizomenon ton gomon

21:4 tsb=kai aneurontes a=de at=tous mathêtas epemeinamen autou êmeras epta oitines tô paulô elegon dia tou pneumatos mê a=epibainein tsb=anabainein eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

21:5 ote de egeneto êmas exartisai tas êmeras exelthontes eporeuometha propempontôn êmas pantôn sun a=gunaixi tsb=gunaixin kai teknois eôs exô tês poleôs kai thentes ta gonata epi ton aigialon a=proseuxamenoi tsb=prosêuxametha

21:6 a=apêspasametha tsb=kai tsb=aspasamenoi allêlous a=kai a=anebêmen tsb=epebêmen eis to ploion ekeinoi de upestrepsan eis ta idia

21:7 êmeis de ton ploun dianusantes apo turou katêntêsamen eis ptolemaida kai aspasamenoi tous adelphous emeinamen êmeran mian par autois

21:8 tê de epaurion exelthontes tsb=oi tsb=peri tsb=ton tsb=paulon as=êlthomen bt=êlthon eis kaisareian kai eiselthontes eis ton oikon philippou tou euaggelistou ts=tou ontos ek tôn epta emeinamen par autô

21:9 toutô de êsan thugateres tsb=parthenoi tessares a=parthenoi prophêteuousai

21:10 epimenontôn de tsb=êmôn êmeras pleious katêlthen tis apo tês ioudaias prophêtês onomati agabos

21:11 kai elthôn pros êmas kai aras tên zônên tou paulou dêsas a=eautou tsb=te tsb=autou ts=tas ts=cheiras ts=kai tous podas ab=kai ab=tas ab=cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ê zônê autê outôs dêsousin en ierousalêm oi ioudaioi kai

21:12 ôs de êkousamen tauta parekaloumen êmeis te kai oi entopioi tou mê anabainein auton eis ierousalêm

21:13 a=tote apekrithê b=te ts=de o paulos ti poieite klaiontes kai sunthruptontes mou tên kardian egô gar ou monon dethênai alla kai apothanein eis ierousalêm etoimôs echô uper tou onomatos tou kuriou iêsou

21:14 mê peithomenou de autou êsuchasamen eipontes tsb=to tsb=thelêma tou kuriou a=to a=thelêma a=ginesthô tsb=genesthô

21:15 meta de tas êmeras tautas ab=episkeuasamenoi ts=aposkeuasamenoi anebainomen eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

21:16 sunêlthon de kai tôn mathêtôn apo kaisareias sun êmin agontes par ô xenisthômen mnasôni tini kupriô archaiô mathêtê

21:17 genomenôn de êmôn eis ierosoluma asmenôs a=apedexanto tsb=edexanto êmas oi adelphoi

21:18 tê de epiousê eisêei o paulos sun êmin pros iakôbon pantes te paregenonto oi presbuteroi

21:19 kai aspasamenos autous exêgeito kath en ekaston ôn epoiêsen o theos en tois ethnesin dia tês diakonias autou

21:20 oi de akousantes edoxazon ton tsb=kurion b=eipontes a=theon ats=eipon ats=te autô theôreis adelphe posai muriades eisin a=en a=tois a=ioudaiois tsb=ioudaiôn tôn pepisteukotôn kai pantes zêlôtai tou nomou uparchousin

21:21 katêchêthêsan de peri sou oti apostasian didaskeis apo ab=môuseôs ts=môseôs tous kata ta ethnê pantas ioudaious legôn mê peritemnein autous ta tekna mêde tois ethesin peripatein

21:22 ti oun estin pantôs tsb=dei tsb=plêthos tsb=sunelthein akousontai tsb=gar oti elêluthas

21:23 touto oun poiêson o soi legomen eisin êmin andres tessares euchên echontes eph eautôn

21:24 toutous paralabôn agnisthêti sun autois kai dapanêson ep autois ina a=xurêsontai tsb=xurêsôntai tên kephalên kai a=gnôsontai tsb=gnôsin pantes oti ôn katêchêntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos a=phulassôn ton nomon tsb=phulassôn

21:25 peri de tôn pepisteukotôn ethnôn êmeis epesteilamen krinantes tsb=mêden b=toiouto ts=toiouton tsb=têrein tsb=autous tsb=ei tsb=mê phulassesthai autous to te eidôlothuton kai tsb=to aima kai pnikton kai porneian

21:26 tote o paulos paralabôn tous andras tê echomenê êmera sun autois agnistheis eisêei eis to ieron diaggellôn tên ekplêrôsin tôn êmerôn tou agnismou eôs ou prosênechthê uper enos ekastou autôn ê prosphora

21:27 ôs de emellon ai epta êmerai sunteleisthai oi apo tês asias ioudaioi theasamenoi auton en tô ierô sunecheon panta ton ochlon kai epebalon tsb=tas tsb=cheiras ep auton a=tas a=cheiras

21:28 krazontes andres israêlitai boêtheite outos estin o anthrôpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas a=pantachê tsb=pantachou didaskôn eti te kai ellênas eisêgagen eis to ieron kai kekoinôken ton agion topon touton

21:29 êsan gar b=eôrakotes ats=proeôrakotes trophimon ton ephesion en tê polei sun autô on enomizon oti eis to ieron eisêgagen o paulos

21:30 ekinêthê te ê polis olê kai egeneto sundromê tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exô tou ierou kai eutheôs ekleisthêsan ai thurai

21:31 zêtountôn a=te tsb=de auton apokteinai anebê phasis tô chiliarchô tês speirês oti olê a=sugchunnetai tsb=sugkechutai ierousalêm

21:32 os exautês paralabôn stratiôtas kai a=ekatontarchas tsb=ekatontarchous katedramen ep autous oi de idontes ton chiliarchon kai tous stratiôtas epausanto tuptontes ton paulon

21:33 ats=tote eggisas b=de o chiliarchos epelabeto autou kai ekeleusen dethênai a=alusesi tsb=alusesin a=dusi tsb=dusin kai epunthaneto tis tsb=an eiê kai ti estin pepoiêkôs

21:34 alloi de allo ti a=epephônoun tsb=eboôn en tô ochlô mê a=dunamenou tsb=dunamenos de a=autou gnônai to asphales dia ton thorubon ekeleusen agesthai auton eis tên parembolên

21:35 ote de egeneto epi tous anabathmous sunebê bastazesthai auton upo tôn stratiôtôn dia tên bian tou ochlou

21:36 êkolouthei gar to plêthos tou laou a=krazontes tsb=krazon aire auton

21:37 mellôn te eisagesthai eis tên parembolên o paulos legei tô chiliarchô ei exestin moi eipein ats=ti pros se o de ephê ellênisti ginôskeis

21:38 ouk ara su ei o aiguptios o pro toutôn tôn êmerôn anastatôsas kai exagagôn eis tên erêmon tous tetrakischilious andras tôn sikariôn

21:39 eipen de o paulos egô anthrôpos men eimi ioudaios tarseus tês kilikias ouk asêmou poleôs politês deomai de sou epitrepson moi lalêsai pros ton laon

21:40 epitrepsantos de autou o paulos estôs epi tôn anabathmôn kateseisen tê cheiri tô laô pollês de sigês genomenês b=prosephônei ats=prosephônêsen tê ebraidi dialektô legôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase