Index: Greek New Testament

 

Acts 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

11:1 Íkousan de oi apostoloi kai oi adelphoi oi ontes kata tÍn ioudaian oti kai ta ethnÍ edexanto ton logon tou theou

11:2 tsb=kai ote a=de anebÍ petros eis a=ierousalÍm tsb=ierosoluma diekrinonto pros auton oi ek peritomÍs

11:3 legontes oti a=eisÍlthes pros andras akrobustian echontas tsb=eisÍlthes kai sunephages autois

11:4 arxamenos de tsb=o petros exetitheto autois kathexÍs legŰn

11:5 egŰ ÍmÍn en polei ioppÍ proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti Űs othonÍn megalÍn tessarsin archais kathiemenÍn ek tou ouranou kai Ílthen a=achri tsb=achris emou

11:6 eis Ín atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda tÍs gÍs kai ta thÍria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

11:7 Íkousa de a=kai phŰnÍs legousÍs moi anastas petre thuson kai phage

11:8 eipon de mÍdamŰs kurie oti tsb=pan koinon Í akatharton oudepote eisÍlthen eis to stoma mou

11:9 apekrithÍ de tsb=moi phŰnÍ ek deuterou ek tou ouranou a o theos ekatharisen su mÍ koinou

11:10 touto de egeneto epi tris kai tsb=palin anespasthÍ a=palin apanta eis ton ouranon

11:11 kai idou exautÍs treis andres epestÍsan epi tÍn oikian en Í a=Ímen tsb=ÍmÍn apestalmenoi apo kaisareias pros me

11:12 eipen de tsb=moi to pneuma a=moi sunelthein autois mÍden a=diakrinanta tsb=diakrinomenon Ílthon de sun emoi kai oi ex adelphoi outoi kai eisÍlthomen eis ton oikon tou andros

11:13 apÍggeilen a=de tsb=te Ímin pŰs eiden a=[ton] tsb=ton aggelon en tŰ oikŰ autou stathenta kai eiponta tsb=autŰ aposteilon eis ioppÍn tsb=andras kai metapempsai simŰna ton epikaloumenon petron

11:14 os lalÍsei rÍmata pros se en ois sŰthÍsÍ su kai pas o oikos sou

11:15 en de tŰ arxasthai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous Űsper kai eph Ímas en archÍ

11:16 emnÍsthÍn de tou rÍmatos a=tou kuriou Űs elegen iŰannÍs men ebaptisen udati umeis de baptisthÍsesthe en pneumati agiŰ

11:17 ei oun tÍn isÍn dŰrean edŰken autois o theos Űs kai Ímin pisteusasin epi ton kurion iÍsoun christon egŰ tsb=de tis ÍmÍn dunatos kŰlusai ton theon

11:18 akousantes de tauta Ísuchasan kai a=edoxasan tsb=edoxazon ton theon legontes a=ara tsb=arage kai tois ethnesin o theos tÍn metanoian tsb=edŰken eis zŰÍn a=edŰken

11:19 oi men oun diasparentes apo tÍs thlipseŰs tÍs genomenÍs epi stephanŰ diÍlthon eŰs phoinikÍs kai kuprou kai antiocheias mÍdeni lalountes ton logon ei mÍ monon ioudaiois

11:20 Ísan de tines ex autŰn andres kuprioi kai kurÍnaioi oitines a=elthontes tsb=eiselthontes eis antiocheian elaloun a=kai pros tous ellÍnistas euaggelizomenoi ton kurion iÍsoun

11:21 kai Ín cheir kuriou met autŰn polus te arithmos a=o pisteusas epestrepsen epi ton kurion

11:22 ÍkousthÍ de o logos eis ta Űta tÍs ekklÍsias tÍs a=ousÍs en a=ierousalÍm tsb=ierosolumois peri autŰn kai exapesteilan barnaban a=[dielthein] tsb=dielthein eŰs antiocheias

11:23 os paragenomenos kai idŰn tÍn charin a=[tÍn] tou theou echarÍ kai parekalei pantas tÍ prothesei tÍs kardias prosmenein tŰ kuriŰ

11:24 oti Ín anÍr agathos kai plÍrÍs pneumatos agiou kai pisteŰs kai prosetethÍ ochlos ikanos tŰ kuriŰ

11:25 exÍlthen de eis tarson tsb=o tsb=barnabas anazÍtÍsai saulon

11:26 kai eurŰn ts=auton Ígagen tsb=auton eis antiocheian egeneto de a=autois a=kai tsb=autous eniauton olon sunachthÍnai ats=en tÍ ekklÍsia kai didaxai ochlon ikanon chrÍmatisai te a=prŰtŰs tsb=prŰton en antiocheia tous mathÍtas christianous

11:27 en tautais de tais Ímerais katÍlthon apo ierosolumŰn prophÍtai eis antiocheian

11:28 anastas de eis ex autŰn onomati agabos esÍmanen dia tou pneumatos limon a=megalÍn tsb=megan mellein esesthai eph olÍn tÍn oikoumenÍn a=Ítis tsb=ostis tsb=kai egeneto epi klaudiou tsb=kaisaros

11:29 tŰn de mathÍtŰn kathŰs ab=euporeito ts=Íuporeito tis Űrisan ekastos autŰn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tÍ ioudaia adelphois

11:30 o kai epoiÍsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros barnaba kai saulou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase