Index: Greek New Testament

 

Acts 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

28:1 kai diasôthentes tote a=epegnômen tsb=epegnôsan oti melitê ê nêsos kaleitai

28:2 oi a=te tsb=de barbaroi pareichon ou tên tuchousan philanthrôpian êmin a=apsantes tsb=anapsantes gar puran proselabonto pantas êmas dia ton ueton ton ephestôta kai dia to psuchos

28:3 sustrepsantos de tou paulou phruganôn a=ti plêthos kai epithentos epi tên puran echidna a=apo tsb=ek tês thermês b=diexelthousa ats=exelthousa kathêpsen tês cheiros autou

28:4 ôs de eidon oi barbaroi kremamenon to thêrion ek tês cheiros autou tsb=elegon pros allêlous a=elegon pantôs phoneus estin o anthrôpos outos on diasôthenta ek tês thalassês ê dikê zên ouk eiasen

28:5 o men oun apotinaxas to thêrion eis to pur epathen ouden kakon

28:6 oi de prosedokôn auton mellein pimprasthai ê katapiptein aphnô nekron epi polu de autôn prosdokôntôn kai theôrountôn mêden atopon eis auton ginomenon a=metabalomenoi tsb=metaballomenoi elegon tsb=theon auton einai a=theon

28:7 en de tois peri ton topon ekeinon upêrchen chôria tô prôtô tês nêsou onomati popliô os anadexamenos êmas treis êmeras philophronôs exenisen

28:8 egeneto de ton patera tou popliou puretois kai a=dusenteriô tsb=dusenteria sunechomenon katakeisthai pros on o paulos eiselthôn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autô iasato auton

28:9 toutou a=de tsb=oun genomenou kai oi loipoi oi tsb=echontes tsb=astheneias en tê nêsô a=echontes a=astheneias prosêrchonto kai etherapeuonto

28:10 oi kai pollais timais etimêsan êmas kai anagomenois epethento ta pros a=tas tsb=tên a=chreias tsb=chreian

28:11 meta de treis mênas b=êchthêmen ats=anêchthêmen en ploiô parakecheimakoti en tê nêsô alexandrinô parasêmô dioskourois

28:12 kai katachthentes eis surakousas epemeinamen êmeras treis

28:13 othen a=perielontes tsb=perielthontes katêntêsamen eis rêgion kai meta mian êmeran epigenomenou notou deuteraioi êlthomen eis potiolous

28:14 ou eurontes adelphous pareklêthêmen a=par tsb=ep autois epimeinai êmeras epta kai outôs eis tên rômên a=êlthamen tsb=êlthomen

28:15 kakeithen oi adelphoi akousantes ta peri êmôn a=êlthan tsb=exêlthon eis apantêsin êmin a=achri tsb=achris appiou phorou kai triôn tabernôn ous idôn o paulos eucharistêsas tô theô a=elabe tsb=elaben tharsos

28:16 ote de a=eisêlthomen tsb=êlthomen eis rômên tsb=o tsb=ekatontarchos tsb=paredôken tsb=tous tsb=desmious tsb=tô b=stratopedarchô ts=stratopedarchê tsb=tô tsb=de tsb=paulô epetrapê a=tô a=paulô menein kath eauton sun tô phulassonti auton stratiôtê

28:17 egeneto de meta êmeras treis sugkalesasthai a=auton tsb=ton tsb=paulon tous ontas tôn ioudaiôn prôtous sunelthontôn de autôn elegen pros autous a=egô andres adelphoi tsb=egô ouden enantion poiêsas tô laô ê tois a=ethesi tsb=ethesin tois patrôois desmios e

28:18 oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mêdemian aitian thanatou uparchein en emoi

28:19 antilegontôn de tôn ioudaiôn ênagkasthên epikalesasthai kaisara ouch ôs tou ethnous mou echôn ti a=katêgorein tsb=katêgorêsai

28:20 dia tautên oun tên aitian parekalesa umas idein kai proslalêsai eneken gar tês elpidos tou israêl tên alusin tautên perikeimai

28:21 oi de pros auton a=eipan tsb=eipon êmeis oute grammata peri sou edexametha apo tês ioudaias oute paragenomenos tis tôn adelphôn apêggeilen ê elalêsen ti peri sou ponêron

28:22 axioumen de para sou akousai a phroneis peri men gar tês aireseôs tautês gnôston tsb=estin êmin a=estin oti pantachou antilegetai

28:23 taxamenoi de autô êmeran a=êlthon tsb=êkon pros auton eis tên xenian pleiones ois exetitheto diamarturomenos tên basileian tou theou peithôn te autous tsb=ta peri tou iêsou apo te tou nomou a=môuseôs tsb=môseôs kai tôn prophêtôn apo prôi eôs esperas

28:24 kai oi men epeithonto tois legomenois oi de êpistoun

28:25 asumphônoi de ontes pros allêlous apeluonto eipontos tou paulou rêma en oti kalôs to pneuma to agion elalêsen dia êsaiou tou prophêtou pros tous pateras a=umôn tsb=êmôn

28:26 a=legôn tsb=legon poreuthêti pros ton laon touton kai ab=eipon ts=eipe akoê akousete kai ou mê sunête kai blepontes blepsete kai ou mê idête

28:27 epachunthê gar ê kardia tou laou toutou kai tois ôsin bareôs êkousan kai tous ophthalmous autôn ekammusan mêpote idôsin tois ophthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tê kardia sunôsin kai epistrepsôsin kai ab=iasomai ts=iasômai autous

28:28 gnôston oun estô umin oti tois ethnesin apestalê a=touto to sôtêrion tou theou autoi kai akousontai

28:29 tsb=kai tsb=tauta tsb=autou tsb=eipontos tsb=apêlthon tsb=oi tsb=ioudaioi tsb=pollên tsb=echontes tsb=en tsb=eautois tsb=suzêtêsin

28:30 a=enemeinen tsb=emeinen de tsb=o tsb=paulos dietian olên en idiô misthômati kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton

28:31 kêrussôn tên basileian tou theou kai didaskôn ta peri tou kuriou iêsou christou meta pasês parrêsias akôlutôs

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase