Index: Greek New Testament

 

Acts 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

6:1 en de tais êmerais tautais plêthunontôn tôn mathêtôn egeneto goggusmos tôn ellênistôn pros tous ebraious oti paretheôrounto en tê diakonia tê kathêmerinê ai chêrai autôn

6:2 proskalesamenoi de oi dôdeka to plêthos tôn mathêtôn a=eipan tsb=eipon ouk areston estin êmas kataleipsantas ton logon tou theou diakonein trapezais

6:3 episkepsasthe a=de tsb=oun adelphoi andras ex umôn marturoumenous epta plêreis pneumatos tsb=agiou kai sophias ous b=katastêsômen ats=katastêsomen epi tês chreias tautês

6:4 êmeis de tê proseuchê kai tê diakonia tou logou proskarterêsomen

6:5 kai êresen o logos enôpion pantos tou plêthous kai exelexanto stephanon andra ab=plêrês ts=plêrê pisteôs kai pneumatos agiou kai philippon kai prochoron kai nikanora kai timôna kai parmenan kai nikolaon prosêluton antiochea

6:6 ous estêsan enôpion tôn apostolôn kai proseuxamenoi epethêkan autois tas cheiras

6:7 kai o logos tou theou êuxanen kai eplêthuneto o arithmos tôn mathêtôn en ierousalêm sphodra polus te ochlos tôn iereôn upêkouon tê pistei

6:8 stephanos de plêrês a=charitos tsb=pisteôs kai dunameôs epoiei terata kai sêmeia megala en tô laô

6:9 anestêsan de tines tôn ek tês sunagôgês tês legomenês libertinôn kai kurênaiôn kai alexandreôn kai tôn apo kilikias kai asias suzêtountes tô stephanô

6:10 kai ouk ischuon antistênai tê sophia kai tô pneumati ô elalei

6:11 tote upebalon andras legontas oti akêkoamen autou lalountos rêmata blasphêma eis a=môusên tsb=môsên kai ton theon

6:12 sunekinêsan te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sunêrpasan auton kai êgagon eis to sunedrion

6:13 estêsan te marturas pseudeis legontas o anthrôpos outos ou pauetai tsb=rêmata tsb=blasphêma lalôn a=rêmata kata tou topou tou agiou a=[toutou] ts=toutou kai tou nomou

6:14 akêkoamen gar autou legontos oti iêsous o nazôraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta ethê a paredôken êmin b=môsês ats=môusês

6:15 kai atenisantes eis auton a=pantes tsb=apantes oi kathezomenoi en tô sunedriô eidon to prosôpon autou ôsei prosôpon aggelou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase