Index: Greek New Testament

 

Acts 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

9:1 o de saulos eti empneôn apeilês kai phonou eis tous mathêtas tou kuriou proselthôn tô archierei

9:2 êtêsato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagôgas opôs ean tinas eurê tês odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agagê eis ierousalêm

9:3 en de tô poreuesthai egeneto auton eggizein tê damaskô tsb=kai exaiphnês a=te tsb=periêstrapsen auton a=periêstrapsen phôs a=ek tsb=apo tou ouranou

9:4 kai pesôn epi tên gên êkousen phônên legousan autô saoul saoul ti me diôkeis

9:5 eipen de tis ei kurie o de tsb=kurios tsb=eipen egô eimi iêsous on su diôkeis ts=sklêron ts=soi ts=pros ts=kentra ts=laktizein

9:6 ab=alla ts=tremôn ts=te ts=kai ts=thambôn ts=eipen ts=kurie ts=ti ts=me ts=theleis ts=poiêsai ts=kai ts=o ts=kurios ts=pros ts=auton anastêthi kai eiselthe eis tên polin kai lalêthêsetai soi a=o ti se dei poiein

9:7 oi de andres oi sunodeuontes autô eistêkeisan ab=eneoi ts=enneoi akouontes men tês phônês mêdena de theôrountes

9:8 êgerthê de tsb=o saulos apo tês gês aneôgmenôn b=te ats=de tôn ophthalmôn autou a=ouden tsb=oudena eblepen cheiragôgountes de auton eisêgagon eis damaskon

9:9 kai ên êmeras treis mê blepôn kai ouk ephagen oude epien

9:10 ên de tis mathêtês en damaskô onomati ananias kai eipen pros auton tsb=o tsb=kurios en oramati a=o a=kurios anania o de eipen idou egô kurie

9:11 o de kurios pros auton anastas poreuthêti epi tên rumên tên kaloumenên eutheian kai zêtêson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

9:12 kai eiden tsb=en tsb=oramati andra a=[en a=oramati] tsb=onomati ananian a=onomati eiselthonta kai epithenta autô a=[tas] a=cheiras tsb=cheira opôs anablepsê

9:13 apekrithê de ts=o ananias kurie a=êkousa tsb=akêkoa apo pollôn peri tou andros toutou osa kaka tsb=epoiêsen tois agiois sou a=epoiêsen en ierousalêm

9:14 kai ôde echei exousian para tôn archiereôn dêsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou

9:15 eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos eklogês tsb=moi estin a=moi outos tou bastasai to onoma mou enôpion ethnôn a=te kai basileôn uiôn te israêl

9:16 egô gar upodeixô autô osa dei auton uper tou onomatos mou pathein

9:17 apêlthen de ananias kai eisêlthen eis tên oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me ats=iêsous o ophtheis soi en tê odô ê êrchou opôs anablepsês kai plêsthês pneumatos agiou

9:18 kai eutheôs a=apepesan a=autou tsb=apepeson apo tôn ophthalmôn a=ôs tsb=autou tsb=ôsei lepides aneblepsen te b=[parachrêma] ts=parachrêma kai anastas ebaptisthê

9:19 kai labôn trophên enischusen egeneto de tsb=o tsb=saulos meta tôn en damaskô mathêtôn êmeras tinas

9:20 kai eutheôs en tais sunagôgais ekêrussen ton a=iêsoun tsb=christon oti outos estin o uios tou theou

9:21 existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthêsas a=eis tsb=en ierousalêm tous epikaloumenous to onoma touto kai ôde eis touto b=elêluthen ats=elêluthei ina dedemenous autous agagê epi tous archiereis

9:22 saulos de mallon enedunamouto kai a=sunechunnen tsb=sunechunen a=[tous] tsb=tous ioudaious tous katoikountas en damaskô sumbibazôn oti outos estin o christos

9:23 ôs de eplêrounto êmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

9:24 egnôsthê de tô saulô ê epiboulê autôn a=paretêrounto a=de a=kai tsb=paretêroun tsb=te tas pulas êmeras te kai nuktos opôs auton anelôsin

9:25 labontes de tsb=auton oi mathêtai a=autou nuktos tsb=kathêkan dia tou teichous a=kathêkan a=auton chalasantes en spuridi

9:26 paragenomenos de tsb=o tsb=saulos b=en ats=eis ierousalêm a=epeirazen tsb=epeirato kollasthai tois mathêtais kai pantes ephobounto auton mê pisteuontes oti estin mathêtês

9:27 barnabas de epilabomenos auton êgagen pros tous apostolous kai diêgêsato autois pôs en tê odô eiden ton kurion kai oti elalêsen autô kai pôs en damaskô eparrêsiasato en tô onomati tou iêsou

9:28 kai ên met autôn eisporeuomenos b=[kai ts=kai b=ekporeuomenos] ts=ekporeuomenos b=eis ts=en tsb=ierousalêm kai a=ekporeuomenos a=eis a=ierousalêm parrêsiazomenos en tô onomati tou kuriou tsb=iêsou

9:29 elalei te kai sunezêtei pros tous ellênistas oi de epecheiroun tsb=auton anelein a=auton

9:30 epignontes de oi adelphoi katêgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

9:31 a=ê tsb=ai men oun a=ekklêsia tsb=ekklêsiai kath olês tês ioudaias kai galilaias kai samareias a=eichen tsb=eichon eirênên a=oikodomoumenê tsb=oikodomoumenai kai a=poreuomenê tsb=poreuomenai tô phobô tou kuriou kai tê paraklêsei tou agiou pneumatos a=eplê

9:32 egeneto de petron dierchomenon dia pantôn katelthein kai pros tous agious tous katoikountas a=ludda tsb=luddan

9:33 euren de ekei anthrôpon tina tsb=ainean onomati a=ainean ex etôn oktô katakeimenon epi a=krabattou tsb=krabbatô os ên paralelumenos

9:34 kai eipen autô o petros ainea iatai se iêsous tsb=o christos anastêthi kai strôson seautô kai eutheôs anestê

9:35 kai a=eidan tsb=eidon auton pantes oi katoikountes a=ludda tsb=luddan kai ton b=assarôna as=sarôna t=sarônan oitines epestrepsan epi ton kurion

9:36 en ioppê de tis ên mathêtria onomati b=tabêtha ats=tabitha ê diermêneuomenê legetai dorkas autê ên plêrês tsb=agathôn ergôn a=agathôn kai eleêmosunôn ôn epoiei

9:37 egeneto de en tais êmerais ekeinais asthenêsasan autên apothanein lousantes de tsb=autên ethêkan a=[autên] en uperôô

9:38 eggus de ousês a=luddas tsb=luddês tê ioppê oi mathêtai akousantes oti petros estin en autê apesteilan ats=duo ats=andras pros auton parakalountes mê a=oknêsês tsb=oknêsai dielthein eôs a=êmôn tsb=autôn

9:39 anastas de petros sunêlthen autois on paragenomenon anêgagon eis to uperôon kai parestêsan autô pasai ai chêrai klaiousai kai epideiknumenai chitônas kai imatia osa epoiei met autôn ousa ê dorkas

9:40 ekbalôn de exô pantas o petros a=kai theis ta gonata prosêuxato kai epistrepsas pros to sôma eipen b=tabêtha ats=tabitha anastêthi ê de ênoixen tous ophthalmous autês kai idousa ton petron anekathisen

9:41 dous de autê cheira anestêsen autên phônêsas de tous agious kai tas chêras parestêsen autên zôsan

9:42 gnôston de egeneto kath olês tês ioppês kai tsb=polloi episteusan a=polloi epi ton kurion

9:43 egeneto de êmeras ikanas meinai tsb=auton en ioppê para tini simôni bursei

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase