Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

1:1 vytxzq slmh bn-dvyd jl-mlkvtv vyhvh `lhyv jmv vygdlhv lmjlh.

1:2 vy`mr slmh lkl-ysr`l lsry h`lpym vhm`vt vlsp+ym vlkl nsy` lkl- ysr`l r`sy h`bvt.

1:3 vylkv slmh vkl-hqhl jmv lbmh `sr bgbjvn ky-sm hyh `hl mvjd h`lhym `sr jsh msh jbd-yhvh bmdbr.

1:4 `bl `rvn h`lhym hjlh dvyd mqryt yjrym bhkyn lv dvyd ky n+h-lv `hl byrvslm.

1:5 vmzbx hnxst `sr jsh b&l`l bn-`vry bn-xvr sm lpny mskn yhvh vydrshv slmh vhqhl.

1:6 vyjl slmh sm jl-mzbx hnxst lpny yhvh `sr l`hl mvjd vyjl jlyv jlvt `lp.

1:7 blylh hhv` nr`h `lhym lslmh vy`mr lv s`l mh `tn-lk.

1:8 vy`mr slmh l`lhym `th jsyt jm-dvyd `by x$d gdvl vhmlktny txtyv.

1:9 jth yhvh `lhym y`mn dbrk jm dvyd `by ky `th hmlktny jl-jm rb kjpr h`r&.

1:10 jth xkmh vmdj tn-ly v`&`h lpny hjm-hzh v`bv`h ky-my ysp+ `t- jmk hzh hgdvl.

1:11 vy`mr-`lhym lslmh yjn `sr hyth z`t jm-lbbk vl`-s`lt jsr nk$ym vkbvd v`t nps sn`yk vgm-ymym rbym l` s`lt vts`l-lk xkmh vmdj `sr tspv+ `t-jmy `sr hmlktyk jlyv.

1:12 hxkmh vhmdj ntvn lk vjsr vnk$ym vkbvd `tn-lk `sr l`-hyh kn lmlkym `sr lpnyk v`xryk l` yhyh-kn.

1:13 vyb` slmh lbmh `sr-bgbjvn yrvslm mlpny `hl mvjd vymlk jl- ysr`l.

1:14 vy`$p slmh rkb vprsym vyhy-lv `lp v`rbj-m`vt rkb vsnym-jsr `lp prsym vynyxm bjry hrkb vjm-hmlk byrvslm.

1:15 vytn hmlk `t-hk$p v`t-hzhb byrvslm k`bnym v`t h`rzym ntn ksqmym `sr-bsplh lrb.

1:16 vmv&` h$v$ym `sr lslmh mm&rym vmqv` $xry hmlk mqv` yqxv bmxyr.

1:17 vyjlv vyv&y`v mm&rym mrkbh bss m`vt k$p v$v$ bxmsym vm`h vkn lkl-mlky hxtym vmlky `rm bydm yv&y`v.

1:18 vy`mr slmh lbnvt byt lsm yhvh vbyt lmlkvtv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase