Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

28:1 bn-jsrym snh `xz bmlkv vss-jsrh snh mlk byrvslm vl`-jsh hysr bjyny yhvh kdvyd `byv.

28:2 vylk bdrky mlky ysr`l vgm m$kvt jsh lbjlym.

28:3 vhv` hq+yr bgy` bn-hnm vybjr `t-bnyv b`s ktjbvt hgvym `sr hrys yhvh mpny bny ysr`l.

28:4 vyzbx vyq+r bbmvt vjl-hgbjvt vtxt kl-j& rjnn.

28:5 vytnhv yhvh `lhyv byd mlk `rm vykv-bv vysbv mmnv sbyh gdvlh vyby`v drmsq vgm byd-mlk ysr`l ntn vyk-bv mkh gdvlh.

28:6 vyhrg pqx bn-rmlyhv byhvdh m`h vjsrym `lp byvm `xd hkl bny- xyl bjzbm `t-yhvh `lhy `bvtm.

28:7 vyhrg zkry gbvr `prym `t-mjsyhv bn-hmlk v`t-jzryqm ngyd hbyt v`t-`lqnh msnh hmlk.

28:8 vysbv bny-ysr`l m`xyhm m`tym `lp nsym bnym vbnvt vgm-sll rb bzzv mhm vyby`v `t-hsll lsmrvn.

28:9 vsm hyh nby` lyhvh jdd smv vy&` lpny h&b` hb` lsmrvn vy`mr lhm hnh bxmt yhvh `lhy-`bvtykm jl-yhvdh ntnm bydkm vthrgv-bm bzjp jd lsmym hgyj.

28:10 vjth bny-yhvdh vyrvslm `tm `mrym lkbs ljbdym vlspxvt lkm hl` rq-`tm jmkm `smvt lyhvh `lhykm.

28:11 vjth smjvny vhsybv hsbyh `sr sbytm m`xykm ky xrvn `p-yhvh jlykm.

28:12 vyqmv `nsym mr`sy bny-`prym jzryhv bn-yhvxnn brkyhv bn- mslmvt vyxzqyhv bn-slm vjms` bn-xdly jl-hb`ym mn-h&b`.

28:13 vy`mrv lhm l`-tby`v `t-hsbyh hnh ky l`smt yhvh jlynv `tm `mrym lh$yp jl-x+`tynv vjl-`smtynv ky-rbh `smh lnv vxrvn `p jl- ysr`l.

28:14 vyjzb hxlv& `t-hsbyh v`t-hbzh lpny hsrym vkl-hqhl.

28:15 vyqmv h`nsym `sr-nqbv bsmvt vyxzyqv bsbyh vkl-mjrmyhm hlbysv mn-hsll vylbsvm vynjlvm vy`klvm vysqvm vy$kvm vynhlvm bxmrym lkl-kvsl vyby`vm yrxv jyr-htmrym `&l `xyhm vysvbv smrvn.

28:16 bjt hhy` slx hmlk `xz jl-mlky `svr ljzr lv.

28:17 vjvd `dvmym b`v vykv byhvdh vysbv-sby.

28:18 vplstym ps+v bjry hsplh vhngb lyhvdh vylkdv `t-byt-sms v`t- `ylvn v`t-hgdrvt v`t-svkv vbnvtyh v`t-tmnh vbnvtyh v`t-gmzv v`t- bntyh vysbv sm.

28:19 ky-hknyj yhvh `t-yhvdh bjbvr `xz mlk-ysr`l ky hpryj byhvdh vmjvl mjl byhvh.

28:20 vyb` jlyv tlgt pln`$r mlk `svr vy&r lv vl` xzqv.

28:21 ky-xlq `xz `t-byt yhvh v`t-byt hmlk vhsrym vytn lmlk `svr vl` ljzrh lv.

28:22 vbjt h&r lv vyv$p lmjvl byhvh hv` hmlk `xz.

28:23 vyzbx l`lhy drmsq hmkym bv vy`mr ky `lhy mlky-`rm hm mjzrym `vtm lhm `zbx vyjzrvny vhm hyv-lv lhksylv vlkl-ysr`l.

28:24 vy`$p `xz `t-kly byt-h`lhym vyq&& `t-kly byt-h`lhym vy$gr `t- dltvt byt-yhvh vyjs lv mzbxvt bkl-pnh byrvslm.

28:25 vbkl-jyr vjyr lyhvdh jsh bmvt lq+r l`lhym `xrym vykj$ `t- yhvh `lhy `btyv.

28:26 vytr dbryv vkl-drkyv hr`snym vh`xrvnym hnm ktvbym jl-$pr mlky-yhvdh vysr`l.

28:27 vyskb `xz jm-`btyv vyqbrhv bjyr byrvslm ky l` hby`hv lqbry mlky ysr`l vymlk yxzqyhv bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase