Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

21:1 vyskb yhvsp+ jm-`btyv vyqbr jm-`btyv bjyr dvyd vymlk yhvrm bnv txtyv.

21:2 vlv-`xym bny yhvsp+ jzryh vyxy`l vzkryhv vjzryhv vmyk`l vsp+yhv kl-`lh bny yhvsp+ mlk-ysr`l.

21:3 vytn lhm `byhm mtnvt rbvt lk$p vlzhb vlmgdnvt jm-jry m&rvt byhvdh v`t-hmmlkh ntn lyhvrm ky-hv` hbkvr.

21:4 vyqm yhvrm jl-mmlkt `byv vytxzq vyhrg `t-kl-`xyv bxrb vgm msry ysr`l.

21:5 bn-slsym vstym snh yhvrm bmlkv vsmvnh snym mlk byrvslm.

21:6 vylk bdrk mlky ysr`l k`sr jsv byt `x`b ky bt-`x`b hyth lv `sh vyjs hrj bjyny yhvh.

21:7 vl`-`bh yhvh lhsxyt `t-byt dvyd lmjn hbryt `sr krt ldvyd vk`sr `mr ltt lv nyr vlbnyv kl-hymym.

21:8 bymyv psj `dvm mtxt yd-yhvdh vymlykv jlyhm mlk.

21:9 vyjbr yhvrm jm-sryv vkl-hrkb jmv vyhy qm lylh vyk `t-`dvm h$vbb `lyv v`t sry hrkb.

21:10 vypsj `dvm mtxt yd-yhvdh jd hyvm hzh `z tpsj lbnh bjt hhy` mtxt ydv ky jzb `t-yhvh `lhy `btyv.

21:11 gm-hv` jsh-bmvt bhry yhvdh vyzn `t-ysby yrvslm vydx `t- yhvdh.

21:12 vyb` `lyv mktb m`lyhv hnby` l`mr kh `mr yhvh `lhy dvyd `byk txt `sr l`-hlkt bdrky yhvsp+ `byk vbdrky `$` mlk-yhvdh.

21:13 vtlk bdrk mlky ysr`l vtznh `t-yhvdh v`t-ysby yrvslm khznvt byt `x`b vgm `t-`xyk byt-`byk h+vbym mmk hrgt.

21:14 hnh yhvh ngp mgph gdvlh bjmk vbbnyk vbnsyk vbkl-rkvsk.

21:15 v`th bxlyym rbym bmxlh mjyk jd-y&`v mjyk mn-hxly ymym jl- ymym.

21:16 vyjr yhvh jl-yhvrm `t rvx hplstym vhjrbym `sr jl-yd kvsym.

21:17 vyjlv byhvdh vybqjvh vysbv `t kl-hrkvs hnm&` lbyt-hmlk vgm- bnyv vnsyv vl` ns`r-lv bn ky `m-yhv`xz q+n bnyv.

21:18 v`xry kl-z`t ngpv yhvh bmjyv lxly l`yn mrp`.

21:19 vyhy lymym mymym vkjt &`t hq& lymym snym y&`v mjyv jm-xlyv vymt btxl`ym rjym vl`-jsv lv jmv srph ksrpt `btyv.

21:20 bn-slsym vstym hyh bmlkv vsmvnh snym mlk byrvslm vylk bl` xmdh vyqbrhv bjyr dvyd vl` bqbrvt hmlkym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase