Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

11:1 vyb` rxbjm yrvslm vyqhl `t-byt yhvdh vbnymn m`h vsmvnym `lp bxvr jsh mlxmh lhlxm jm-ysr`l lhsyb `t-hmmlkh lrxbjm.

11:2 vyhy dbr-yhvh `l-smjyhv `ys-h`lhym l`mr.

11:3 `mr `l-rxbjm bn-slmh mlk yhvdh v`l kl-ysr`l byhvdh vbnymn l`mr.

11:4 kh `mr yhvh l`-tjlv vl`-tlxmv jm-`xykm svbv `ys lbytv ky m`ty nhyh hdbr hzh vysmjv `t-dbry yhvh vysbv mlkt `l-yrbjm.

11:5 vysb rxbjm byrvslm vybn jrym lm&vr byhvdh.

11:6 vybn `t-byt-lxm v`t-jy+m v`t-tqvj.

11:7 v`t-byt-&vr v`t-svkv v`t-jdlm.

11:8 v`t-gt v`t-mrsh v`t-zyp.

11:9 v`t-`dvrym v`t-lkys v`t-jzqh.

11:10 v`t-&rjh v`t-`ylvn v`t-xbrvn `sr byhvdh vbbnymn jry m&rvt.

11:11 vyxzq `t-hm&rvt vytn bhm ngydym v`&rvt m`kl vsmn vyyn.

11:12 vbkl-jyr vjyr &nvt vrmxym vyxzqm lhrbh m`d vyhy-lv yhvdh vbnymn.

11:13 vhkhnym vhlvym `sr bkl-ysr`l hty&bv jlyv mkl-gbvlm.

11:14 ky-jzbv hlvym `t-mgrsyhm v`xztm vylkv lyhvdh vlyrvslm ky- hznyxm yrbjm vbnyv mkhn lyhvh.

11:15 vyjmd-lv khnym lbmvt vlsjyrym vljglym `sr jsh.

11:16 v`xryhm mkl sb+y ysr`l hntnym `t-lbbm lbqs `t-yhvh `lhy ysr`l b`v yrvslm lzbvx lyhvh `lhy `bvtyhm.

11:17 vyxzqv `t-mlkvt yhvdh vy`m&v `t-rxbjm bn-slmh lsnym slvs ky hlkv bdrk dvyd vslmh lsnym slvs.

11:18 vyqx-lv rxbjm `sh `t-mxlt bn-yrymvt bn-dvyd `byhyl bt-`ly`b bn-ysy.

11:19 vtld lv bnym `t-yjvs v`t-smryh v`t-zhm.

11:20 v`xryh lqx `t-mjkh bt-`bslvm vtld lv `t-`byh v`t-jty v`t- zyz` v`t-slmyt.

11:21 vy`hb rxbjm `t-mjkh bt-`bslvm mkl-nsyv vpylgsyv ky nsym smvnh-jsrh ns` vpylgsym ssym vyvld jsrym vsmvnh bnym vssym bnvt.

11:22 vyjmd lr`s rxbjm `t-`byh bn-mjkh lngyd b`xyv ky lhmlykv.

11:23 vybn vypr& mkl-bnyv lkl-`r&vt yhvdh vbnymn lkl jry hm&rvt vytn lhm hmzvn lrb vys`l hmvn nsym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase