Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

8:1 vyhy mq& jsrym snh `sr bnh slmh `t-byt yhvh v`t-bytv.

8:2 vhjrym `sr ntn xvrm lslmh bnh slmh `tm vyvsb sm `t-bny ysr`l.

8:3 vylk slmh xmt &vbh vyxzq jlyh.

8:4 vybn `t-tdmr bmdbr v`t kl-jry hm$knvt `sr bnh bxmt.

8:5 vybn `t-byt xvrvn hjlyvn v`t-byt xvrvn htxtvn jry m&vr xvmvt dltym vbryx.

8:6 v`t-bjlt v`t kl-jry hm$knvt `sr hyv lslmh v`t kl-jry hrkb v`t jry hprsym v`t kl-xsq slmh `sr xsq lbnvt byrvslm vblbnvn vbkl `r& mmsltv.

8:7 kl-hjm hnvtr mn-hxty vh`mry vhprzy vhxvy vhybv$y `sr l` mysr`l hmh.

8:8 mn-bnyhm `sr nvtrv `xryhm b`r& `sr l`-klvm bny ysr`l vyjlm slmh lm$ jd hyvm hzh.

8:9 vmn-bny ysr`l `sr l`-ntn slmh ljbdym lml`ktv ky-hmh `nsy mlxmh vsry slysyv vsry rkbv vprsyv.

8:10 v`lh sry hn&ybym `sr-lmlk slmh xmsym vm`tym hrdym bjm.

8:11 v`t-bt-prjh hjlh slmh mjyr dvyd lbyt `sr bnh-lh ky `mr l`- tsb `sh ly bbyt dvyd mlk-ysr`l ky-qds hmh `sr-b`h `lyhm `rvn yhvh.

8:12 `z hjlh slmh jlvt lyhvh jl mzbx yhvh `sr bnh lpny h`vlm.

8:13 vbdbr-yvm byvm lhjlvt km&vt msh lsbtvt vlxdsym vlmvjdvt slvs pjmym bsnh bxg hm&vt vbxg hsbjvt vbxg h$kvt.

8:14 vyjmd kmsp+ dvyd-`byv `t-mxlqvt hkhnym jl-jbdtm vhlvym jl- msmrvtm lhll vlsrt ngd hkhnym ldbr-yvm byvmv vhsvjrym bmxlqvtm lsjr vsjr ky kn m&vt dvyd `ys-h`lhym.

8:15 vl` $rv m&vt hmlk jl-hkhnym vhlvym lkl-dbr vl`&rvt.

8:16 vtkn kl-ml`kt slmh jd-hyvm mv$d byt-yhvh vjd-kltv slm byt yhvh.

8:17 `z hlk slmh lj&yvn-gbr v`l-`ylvt jl-spt hym b`r& `dvm.

8:18 vyslx-lv xvrm byd-jbdyv `vnyvt vjbdym yvdjy ym vyb`v jm-jbdy slmh `vpyrh vyqxv msm `rbj-m`vt vxmsym kkr zhb vyby`v `l-hmlk slmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase