Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

9:1 vmlkt-sb` smjh `t-smj slmh vtbv` ln$vt `t-slmh bxydvt byrvslm bxyl kbd m`d vgmlym ns`ym bsmym vzhb lrb v`bn yqrh vtbv` `l- slmh vtdbr jmv `t kl-`sr hyh jm-lbbh.

9:2 vygd-lh slmh `t-kl-dbryh vl`-njlm dbr mslmh `sr l` hgyd lh.

9:3 vtr` mlkt-sb` `t xkmt slmh vhbyt `sr bnh.

9:4 vm`kl slxnv vmvsb jbdyv vmjmd msrtyv vmlbvsyhm vmsqyv vmlbvsyhm vjlytv `sr yjlh byt yhvh vl`-hyh jvd bh rvx.

9:5 vt`mr `l-hmlk `mt hdbr `sr smjty b`r&y jl-dbryk vjl-xkmtk.

9:6 vl`-h`mnty ldbryhm jd `sr-b`ty vtr`ynh jyny vhnh l` hgd-ly x&y mrbyt xkmtk y$pt jl-hsmvjh `sr smjty.

9:7 `sry `nsyk v`sry jbdyk `lh hjmdym lpnyk tmyd vsmjym `t-xkmtk.

9:8 yhy yhvh `lhyk brvk `sr xp& bk lttk jl-k$`v lmlk lyhvh `lhyk b`hbt `lhyk `t-ysr`l lhjmydv ljvlm vytnk jlyhm lmlk ljsvt msp+ v&dqh.

9:9 vttn lmlk m`h vjsrym kkr zhb vbsmym lrb m`d v`bn yqrh vl` hyh kbsm hhv` `sr-ntnh mlkt-sb` lmlk slmh.

9:10 vgm-jbdy xyrm vjbdy slmh `sr-hby`v zhb m`vpyr hby`v j&y `lgvmym v`bn yqrh.

9:11 vyjs hmlk `t-j&y h`lgvmym m$lvt lbyt-yhvh vlbyt hmlk vknrvt vnblym lsrym vl`-nr`v khm lpnym b`r& yhvdh.

9:12 vhmlk slmh ntn lmlkt-sb` `t-kl-xp&h `sr s`lh mlbd `sr-hby`h `l-hmlk vthpk vtlk l`r&h hy` vjbdyh.

9:13 vyhy msql hzhb `sr-b` lslmh bsnh `xt ss m`vt vssym vss kkry zhb.

9:14 lbd m`nsy htrym vh$xrym mby`ym vkl-mlky jrb vpxvt h`r& mby`ym zhb vk$p lslmh.

9:15 vyjs hmlk slmh m`tym &nh zhb sxv+ ss m`vt zhb sxv+ yjlh jl- h&nh h`xt.

9:16 vsls-m`vt mgnym zhb sxv+ sls m`vt zhb yjlh jl-hmgn h`xt vytnm hmlk bbyt yjr hlbnvn.

9:17 vyjs hmlk k$`-sn gdvl vy&phv zhb +hvr.

9:18 vss mjlvt lk$` vkbs bzhb lk$` m`xzym vydvt mzh vmzh jl-mqvm hsbt vsnym `ryvt jmdym `&l hydvt.

9:19 vsnym jsr `ryvt jmdym sm jl-ss hmjlvt mzh vmzh l`-njsh kn lkl-mmlkh.

9:20 vkl kly msqh hmlk slmh zhb vkl kly byt-yjr hlbnvn zhb $gvr `yn k$p nxsb bymy slmh lm`vmh.

9:21 ky-`nyvt lmlk hlkvt trsys jm jbdy xvrm `xt lslvs snym tbv`nh `nyvt trsys ns`vt zhb vk$p snhbym vqvpym vtvkyym.

9:22 vygdl hmlk slmh mkl mlky h`r& ljsr vxkmh.

9:23 vkl mlky h`r& mbqsym `t-pny slmh lsmj `t-xkmtv `sr-ntn h`lhym blbv.

9:24 vhm mby`ym `ys mnxtv kly k$p vkly zhb vslmvt nsq vbsmym $v$ym vprdym dbr-snh bsnh.

9:25 vyhy lslmh `rbjt `lpym `ryvt $v$ym vmrkbvt vsnym-jsr `lp prsym vynyxm bjry hrkb vjm-hmlk byrvslm.

9:26 vyhy mvsl bkl-hmlkym mn-hnhr vjd-`r& plstym vjd gbvl m&rym.

9:27 vytn hmlk `t-hk$p byrvslm k`bnym v`t h`rzym ntn ksqmym `sr- bsplh lrb.

9:28 vmv&y`ym $v$ym mm&rym lslmh vmkl-h`r&vt.

9:29 vs`r dbry slmh hr`snym vh`xrvnym hl`-hm ktvbym jl-dbry ntn hnby` vjl-nbv`t `xyh hsylvny vbxzvt yjdy hxzh jl-yrbjm bn-nb+.

9:30 vymlk slmh byrvslm jl-kl-ysr`l `rbjym snh.

9:31 vyskb slmh jm-`btyv vyqbrhv bjyr dvyd `byv vymlk rxbjm bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase