Index: Greek New Testament

 

Matthew 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

2:1 tou de iÍsou gennÍthentos en bÍthleem tÍs ioudaias en Ímerais ÍrŰdou tou basileŰs idou magoi apo anatolŰn paregenonto eis ierosoluma

2:2 legontes pou estin o techtheis basileus tŰn ioudaiŰn eidomen gar autou ton astera en tÍ anatolÍ kai Ílthomen proskunÍsai autŰ

2:3 akousas de tsb=ÍrŰdÍs o basileus a=ÍrŰdÍs etarachthÍ kai pasa ierosoluma met autou

2:4 kai sunagagŰn pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epunthaneto par autŰn pou o christos gennatai

2:5 oi de a=eipan tsb=eipon autŰ en bÍthleem tÍs ioudaias outŰs gar gegraptai dia tou prophÍtou

2:6 kai su bÍthleem gÍ iouda oudamŰs elachistÍ ei en tois Ígemosin iouda ek sou gar exeleusetai Ígoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israÍl

2:7 tote ÍrŰdÍs lathra kalesas tous magous ÍkribŰsen par autŰn ton chronon tou phainomenou asteros

2:8 kai pempsas autous eis bÍthleem eipen poreuthentes tsb=akribŰs exetasate a=akribŰs peri tou paidiou epan de eurÍte apaggeilate moi opŰs kagŰ elthŰn proskunÍsŰ autŰ

2:9 oi de akousantes tou basileŰs eporeuthÍsan kai idou o astÍr on eidon en tÍ anatolÍ proÍgen autous eŰs elthŰn a=estathÍ tsb=estÍ epanŰ ou Ín to paidion

2:10 idontes de ton astera echarÍsan charan megalÍn sphodra

2:11 kai elthontes eis tÍn oikian abs=eidon t=euron to paidion meta marias tÍs mÍtros autou kai pesontes prosekunÍsan autŰ kai anoixantes tous thÍsaurous autŰn prosÍnegkan autŰ dŰra chruson kai libanon kai smurnan

2:12 kai chrÍmatisthentes kat onar mÍ anakampsai pros ÍrŰdÍn di allÍs odou anechŰrÍsan eis tÍn chŰran autŰn

2:13 anachŰrÍsantŰn de autŰn idou aggelos kuriou phainetai kat onar tŰ iŰsÍph legŰn egertheis paralabe to paidion kai tÍn mÍtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eŰs an eipŰ soi mellei gar ÍrŰdÍs zÍtein to paidion tou apolesai auto

2:14 o de egertheis parelaben to paidion kai tÍn mÍtera autou nuktos kai anechŰrÍsen eis aigupton

2:15 kai Ín ekei eŰs tÍs teleutÍs ÍrŰdou ina plÍrŰthÍ to rÍthen upo tsb=tou kuriou dia tou prophÍtou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou

2:16 tote ÍrŰdÍs idŰn oti enepaichthÍ upo tŰn magŰn ethumŰthÍ lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bÍthleem kai en a=pasi tsb=pasin tois oriois autÍs apo dietous kai katŰterŰ kata ton chronon on ÍkribŰsen para tŰn magŰn

2:17 tote eplÍrŰthÍ to rÍthen a=dia tsb=upo ieremiou tou prophÍtou legontos

2:18 phŰnÍ en rama ÍkousthÍ tsb=thrÍnos tsb=kai klauthmos kai odurmos polus rachÍl klaiousa ta tekna autÍs kai ouk Íthelen paraklÍthÍnai oti ouk eisin

2:19 teleutÍsantos de tou ÍrŰdou idou aggelos kuriou a=phainetai kat onar tsb=phainetai tŰ iŰsÍph en aiguptŰ

2:20 legŰn egertheis paralabe to paidion kai tÍn mÍtera autou kai poreuou eis gÍn israÍl tethnÍkasin gar oi zÍtountes tÍn psuchÍn tou paidiou

2:21 o de egertheis parelaben to paidion kai tÍn mÍtera autou kai a=eisÍlthen tsb=Ílthen eis gÍn israÍl

2:22 akousas de oti archelaos basileuei tsb=epi tÍs ioudaias anti tsb=ÍrŰdou tou patros autou a=ÍrŰdou ephobÍthÍ ekei apelthein chrÍmatistheis de kat onar anechŰrÍsen eis ta merÍ tÍs galilaias

2:23 kai elthŰn katŰkÍsen eis polin legomenÍn s=nazareth abt=nazaret opŰs plÍrŰthÍ to rÍthen dia tŰn prophÍtŰn oti nazŰraios klÍthÍsetai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase