Index: Greek New Testament

 

Matthew 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

20:1 omoia gar estin ê basileia tôn ouranôn anthrôpô oikodespotê ostis exêlthen ama prôi misthôsasthai ergatas eis ton ampelôna autou

20:2 b=kai sumphônêsas ats=de meta tôn ergatôn ek dênariou tên êmeran apesteilen autous eis ton ampelôna autou

20:3 kai exelthôn peri ts=tên tritên ôran eiden allous estôtas en tê agora argous

20:4 ab=kai ab=ekeinois ts=kakeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelôna kai o ean ê dikaion dôsô umin

20:5 oi de apêlthon palin a=[de] exelthôn peri ektên kai ab=enatên ts=ennatên ôran epoiêsen ôsautôs

20:6 peri de tên endekatên tsb=ôran exelthôn euren allous estôtas tsb=argous kai legei autois ti ôde estêkate olên tên êmeran argoi

20:7 legousin autô oti oudeis êmas emisthôsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelôna tsb=kai tsb=o tsb=ean tsb=ê tsb=dikaion tsb=lêpsesthe

20:8 opsias de genomenês legei o kurios tou ampelônos tô epitropô autou kaleson tous ergatas kai apodos autois ton misthon arxamenos apo tôn eschatôn eôs tôn prôtôn

20:9 kai elthontes oi peri tên endekatên ôran elabon ana dênarion

20:10 a=kai elthontes tsb=de oi prôtoi enomisan oti a=pleion tsb=pleiona a=lêmpsontai tsb=lêpsontai kai elabon a=[to] tsb=kai tsb=autoi ana dênarion a=kai a=autoi

20:11 labontes de egogguzon kata tou oikodespotou

20:12 legontes tsb=oti outoi oi eschatoi mian ôran epoiêsan kai isous êmin autous epoiêsas tois a=bastasasi tsb=bastasasin to baros tês êmeras kai ton kausôna

20:13 o de apokritheis tsb=eipen eni autôn a=eipen etaire ouk adikô se ouchi dênariou sunephônêsas moi

20:14 aron to son kai upage thelô de toutô tô eschatô dounai ôs kai soi

20:15 a=[ê] tsb=ê ouk exestin moi tsb=poiêsai o thelô a=poiêsai en tois emois a=ê tsb=ei o ophthalmos sou ponêros estin oti egô agathos eimi

20:16 outôs esontai oi eschatoi prôtoi kai oi prôtoi eschatoi tsb=polloi tsb=gar tsb=eisin tsb=klêtoi tsb=oligoi tsb=de tsb=eklektoi

20:17 kai anabainôn o iêsous eis ierosoluma parelaben tous dôdeka a=[mathêtas] tsb=mathêtas kat idian a=kai en tê odô tsb=kai eipen autois

20:18 idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrôpou paradothêsetai tois archiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton thanatô

20:19 kai paradôsousin auton tois ethnesin eis to empaixai kai mastigôsai kai staurôsai kai tê tritê êmera a=egerthêsetai tsb=anastêsetai

20:20 tote prosêlthen autô ê mêtêr tôn uiôn zebedaiou meta tôn uiôn autês proskunousa kai aitousa ti a=ap tsb=par autou

20:21 o de eipen autê ti theleis legei autô eipe ina kathisôsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiôn sou kai eis ex euônumôn ab=sou en tê basileia sou

20:22 apokritheis de o iêsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potêrion o egô mellô pinein b=ê ts=kai tsb=to tsb=baptisma tsb=o tsb=egô tsb=baptizomai tsb=baptisthênai legousin autô dunametha

20:23 tsb=kai legei autois to men potêrion mou piesthe tsb=kai tsb=to tsb=baptisma tsb=o tsb=egô tsb=baptizomai tsb=baptisthêsesthe to de kathisai ek dexiôn mou kai ex euônumôn tsb=mou ouk estin emon a=[touto] dounai all ois êtoimastai upo tou patros mou

20:24 kai akousantes oi deka êganaktêsan peri tôn duo adelphôn

20:25 o de iêsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi archontes tôn ethnôn katakurieuousin autôn kai oi megaloi katexousiazousin autôn

20:26 ouch outôs tsb=de estai en umin all os ean thelê en umin megas genesthai ab=estai ts=estô umôn diakonos

20:27 kai os a=an tsb=ean thelê en umin einai prôtos a=estai tsb=estô umôn doulos

20:28 ôsper o uios tou anthrôpou ouk êlthen diakonêthênai alla diakonêsai kai dounai tên psuchên autou lutron anti pollôn

20:29 kai ekporeuomenôn autôn apo ierichô êkolouthêsen autô ochlos polus

20:30 kai idou duo tuphloi kathêmenoi para tên odon akousantes oti iêsous paragei ekraxan legontes eleêson êmas a=[kurie] tsb=kurie uios ab=dauid ts=dabid

20:31 o de ochlos epetimêsen autois ina siôpêsôsin oi de meizon a=ekraxan tsb=ekrazon legontes eleêson êmas kurie uios ab=dauid ts=dabid

20:32 kai stas o iêsous ephônêsen autous kai eipen ti thelete poiêsô umin

20:33 legousin autô kurie ina a=anoigôsin tsb=anoichthôsin tsb=êmôn oi ophthalmoi a=êmôn

20:34 splagchnistheis de o iêsous êpsato tôn a=ommatôn tsb=ophthalmôn autôn kai eutheôs aneblepsan tsb=autôn tsb=oi tsb=ophthalmoi kai êkolouthêsan autô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase