Index: Greek New Testament

 

Matthew 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

14:1 en ekeinŰ tŰ kairŰ Íkousen ÍrŰdÍs o a=tetraarchÍs tsb=tetrarchÍs tÍn akoÍn iÍsou

14:2 kai eipen tois paisin autou outos estin iŰannÍs o baptistÍs autos ÍgerthÍ apo tŰn nekrŰn kai dia touto ai dunameis energousin en autŰ

14:3 o gar ÍrŰdÍs kratÍsas ton iŰannÍn edÍsen a=[auton] tsb=auton kai tsb=etheto en phulakÍ a=apetheto dia ÍrŰdiada tÍn gunaika philippou tou adelphou autou

14:4 elegen gar tsb=autŰ o iŰannÍs a=autŰ ouk exestin soi echein autÍn

14:5 kai thelŰn auton apokteinai ephobÍthÍ ton ochlon oti Űs prophÍtÍn auton eichon

14:6 a=genesiois tsb=genesiŰn de a=genomenois tsb=agomenŰn tou ÍrŰdou ŰrchÍsato Í thugatÍr tÍs ÍrŰdiados en tŰ mesŰ kai Íresen tŰ ÍrŰdÍ

14:7 othen meth orkou ŰmologÍsen autÍ dounai o ean aitÍsÍtai

14:8 Í de probibastheisa upo tÍs mÍtros autÍs dos moi phÍsin Űde epi pinaki tÍn kephalÍn iŰannou tou baptistou

14:9 kai a=lupÍtheis tsb=elupÍthÍ o basileus dia tsb=de tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen dothÍnai

14:10 kai pempsas apekephalisen a=[ton] tsb=ton iŰannÍn en tÍ phulakÍ

14:11 kai ÍnechthÍ Í kephalÍ autou epi pinaki kai edothÍ tŰ korasiŰ kai Ínegken tÍ mÍtri autÍs

14:12 kai proselthontes oi mathÍtai autou Íran to a=ptŰma tsb=sŰma kai ethapsan a= tsb=auto kai elthontes apÍggeilan tŰ iÍsou

14:13 tsb=kai akousas a=de o iÍsous anechŰrÍsen ekeithen en ploiŰ eis erÍmon topon kat idian kai akousantes oi ochloi ÍkolouthÍsan autŰ pezÍ apo tŰn poleŰn

14:14 kai exelthŰn tsb=o tsb=iÍsous eiden polun ochlon kai esplagchnisthÍ ep ab=autois ts=autous kai etherapeusen tous arrŰstous autŰn

14:15 opsias de genomenÍs prosÍlthon autŰ oi mathÍtai tsb=autou legontes erÍmos estin o topos kai Í Űra ÍdÍ parÍlthen apoluson tous ochlous ina apelthontes eis tas kŰmas agorasŰsin eautois brŰmata

14:16 o de a=[iÍsous] tsb=iÍsous eipen autois ou chreian echousin apelthein dote autois umeis phagein

14:17 oi de legousin autŰ ouk echomen Űde ei mÍ pente artous kai duo ichthuas

14:18 o de eipen pherete moi tsb=autous Űde a=autous

14:19 kai keleusas tous ochlous anaklithÍnai epi a=tou a=chortou tsb=tous tsb=chortous ts=kai labŰn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogÍsen kai klasas edŰken tois mathÍtais tous artous oi de mathÍtai tois ochlois

14:20 kai ephagon pantes kai echortasthÍsan kai Íran to perisseuon tŰn klasmatŰn dŰdeka kophinous plÍreis

14:21 oi de esthiontes Ísan andres Űsei pentakischilioi chŰris gunaikŰn kai paidiŰn

14:22 kai eutheŰs Ínagkasen tsb=o tsb=iÍsous tous mathÍtas ts=autou embÍnai eis to ploion kai proagein auton eis to peran eŰs ou apolusÍ tous ochlous

14:23 kai apolusas tous ochlous anebÍ eis to oros kat idian proseuxasthai opsias de genomenÍs monos Ín ekei

14:24 to de ploion ÍdÍ a=stadious a=pollous a=apo tsb=meson tÍs a=gÍs tsb=thalassÍs a=apeichen tsb=Ín basanizomenon upo tŰn kumatŰn Ín gar enantios o anemos

14:25 tetartÍ de phulakÍ tÍs nuktos a=Ílthen tsb=apÍlthen pros autous tsb=o tsb=iÍsous peripatŰn tsb=epi tsb=tÍs tsb=thalassÍs tsb=14:26 tsb=kai tsb=idontes tsb=auton tsb=oi tsb=mathÍtai epi tÍn thalassan a=14:26 a=oi a=de a=mathÍtai a=idontes a=auton a=epi a=t

14:26 []

14:27 a=euthus tsb=eutheŰs de elalÍsen a=[o a=iÍsous] autois tsb=o tsb=iÍsous legŰn tharseite egŰ eimi mÍ phobeisthe

14:28 apokritheis de autŰ o petros eipen kurie ei su ei keleuson me a=elthein pros se tsb=elthein epi ta udata

14:29 o de eipen elthe kai katabas apo tou ploiou a=[o] tsb=o petros periepatÍsen epi ta udata a=kai a=Ílthen tsb=elthein pros ton iÍsoun

14:30 blepŰn de ton anemon a=[ischuron] tsb=ischuron ephobÍthÍ kai arxamenos katapontizesthai ekraxen legŰn kurie sŰson me

14:31 eutheŰs de o iÍsous ekteinas tÍn cheira epelabeto autou kai legei autŰ oligopiste eis ti edistasas

14:32 kai a=anabantŰn tsb=embantŰn autŰn eis to ploion ekopasen o anemos

14:33 oi de en tŰ ploiŰ tsb=elthontes prosekunÍsan autŰ legontes alÍthŰs theou uios ei

14:34 kai diaperasantes Ílthon a=epi tsb=eis tÍn gÍn a=eis gennÍsaret

14:35 kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis olÍn tÍn perichŰron ekeinÍn kai prosÍnegkan autŰ pantas tous kakŰs echontas

14:36 kai parekaloun auton ina monon apsŰntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi Ípsanto diesŰthÍsan

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase