Index: Greek New Testament

 

Matthew 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

15:1 tote proserchontai tô iêsou tsb=oi apo ierosolumôn tsb=grammateis tsb=kai pharisaioi a=kai a=grammateis legontes

15:2 ab=dia ab=ti ts=diati oi mathêtai sou parabainousin tên paradosin tôn presbuterôn ou gar niptontai tas cheiras a=[autôn] tsb=autôn otan arton esthiôsin

15:3 o de apokritheis eipen autois ab=dia ab=ti ts=diati kai umeis parabainete tên entolên tou theou dia tên paradosin umôn

15:4 o gar theos a=eipen tsb=eneteilato tsb=legôn tima ton patera ts=sou kai tên mêtera kai o kakologôn patera ê mêtera thanatô teleutatô

15:5 umeis de legete os an eipê tô patri ê tê mêtri dôron o ean ex emou ôphelêthês tsb=kai ou mê a=timêsei tsb=timêsê ton patera tsb=autou tsb=ê tsb=tên tsb=mêtera autou

15:6 kai êkurôsate a=ton tsb=tên a=logon tsb=entolên tou theou dia tên paradosin umôn

15:7 upokritai kalôs a=eprophêteusen tsb=proephêteusen peri umôn êsaias legôn

15:8 tsb=eggizei tsb=moi o laos outos tsb=tô tsb=stomati tsb=autôn tsb=kai tois cheilesin me tima ê de kardia autôn porrô apechei ap emou

15:9 matên de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrôpôn

15:10 kai proskalesamenos ton ochlon eipen autois akouete kai suniete

15:11 ou to eiserchomenon eis to stoma koinoi ton anthrôpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anthrôpon

15:12 tote proselthontes oi mathêtai a=legousin tsb=autou tsb=eipon autô oidas oti oi pharisaioi akousantes ton logon eskandalisthêsan

15:13 o de apokritheis eipen pasa phuteia ên ouk ephuteusen o patêr mou o ouranios ekrizôthêsetai

15:14 aphete autous tsb=odêgoi tsb=eisin tuphloi a=eisin a=odêgoi a=[tuphlôn] tsb=tuphlôn tuphlos de tuphlon ean odêgê amphoteroi eis bothunon pesountai

15:15 apokritheis de o petros eipen autô phrason êmin tên parabolên a=[tautên] tsb=tautên

15:16 o de tsb=iêsous eipen akmên kai umeis asunetoi este

15:17 a=ou tsb=oupô noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis tên koilian chôrei kai eis aphedrôna ekballetai

15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek tês kardias exerchetai kakeina koinoi ton anthrôpon

15:19 ek gar tês kardias exerchontai dialogismoi ponêroi phonoi moicheiai porneiai klopai pseudomarturiai blasphêmiai

15:20 tauta estin ta koinounta ton anthrôpon to de aniptois chersin phagein ou koinoi ton anthrôpon

15:21 kai exelthôn ekeithen o iêsous anechôrêsen eis ta merê turou kai sidônos

15:22 kai idou gunê chananaia apo tôn oriôn ekeinôn exelthousa a=ekrazen tsb=ekraugasen tsb=autô legousa eleêson me kurie a=uios tsb=uie ab=dauid ts=dabid ê thugatêr mou kakôs daimonizetai

15:23 o de ouk apekrithê autê logon kai proselthontes oi mathêtai autou a=êrôtoun tsb=êrôtôn auton legontes apoluson autên oti krazei opisthen êmôn

15:24 o de apokritheis eipen ouk apestalên ei mê eis ta probata ta apolôlota oikou israêl

15:25 ê de elthousa b=prosekunêsen ats=prosekunei autô legousa kurie boêthei moi

15:26 o de apokritheis eipen ouk estin kalon labein ton arton tôn teknôn kai balein tois kunariois

15:27 ê de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esthiei apo tôn psichiôn tôn piptontôn apo tês trapezês tôn kuriôn autôn

15:28 tote apokritheis o iêsous eipen autê ô gunai megalê sou ê pistis genêthêtô soi ôs theleis kai iathê ê thugatêr autês apo tês ôras ekeinês

15:29 kai metabas ekeithen o iêsous êlthen para tên thalassan tês galilaias kai anabas eis to oros ekathêto ekei

15:30 kai prosêlthon autô ochloi polloi echontes meth eautôn chôlous tuphlous tsb=kôphous kullous a=kôphous kai eterous pollous kai erripsan autous para tous podas a=autou tsb=tou tsb=iêsou kai etherapeusen autous

15:31 ôste a=ton tsb=tous a=ochlon tsb=ochlous thaumasai blepontas kôphous lalountas kullous ugieis a=kai chôlous peripatountas kai tuphlous blepontas kai edoxasan ton theon israêl

15:32 o de iêsous proskalesamenos tous mathêtas autou eipen splagchnizomai epi ton ochlon oti êdê ab=êmerai ts=êmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagôsin kai apolusai autous nêsteis ou thelô mêpote ekluthôsin en tê odô

15:33 kai legousin autô oi mathêtai tsb=autou pothen êmin en erêmia artoi tosoutoi ôste chortasai ochlon tosouton

15:34 kai legei autois o iêsous posous artous echete oi de a=eipan tsb=eipon epta kai oliga ichthudia

15:35 kai a=paraggeilas tsb=ekeleusen a=tô tsb=tois a=ochlô tsb=ochlois anapesein epi tên gên

15:36 a=elaben tsb=kai tsb=labôn tous epta artous kai tous ichthuas a=kai eucharistêsas eklasen kai a=edidou tsb=edôken tois mathêtais tsb=autou oi de mathêtai a=tois tsb=tô a=ochlois tsb=ochlô

15:37 kai ephagon pantes kai echortasthêsan kai tsb=êran to perisseuon tôn klasmatôn a=êran epta spuridas plêreis

15:38 oi de esthiontes êsan tetrakischilioi andres chôris gunaikôn kai paidiôn

15:39 kai apolusas tous ochlous enebê eis to ploion kai êlthen eis ta oria a=magadan tsb=magdala

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase