Index: Greek New Testament

 

Matthew 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

11:1 kai egeneto ote etelesen o iêsous diatassôn tois dôdeka mathêtais autou metebê ekeithen tou didaskein kai kêrussein en tais polesin autôn

11:2 o de iôannês akousas en tô desmôtêriô ta erga tou christou pempsas a=dia tsb=duo tôn mathêtôn autou

11:3 eipen autô su ei o erchomenos ê eteron prosdokômen

11:4 kai apokritheis o iêsous eipen autois poreuthentes apaggeilate iôannê a akouete kai blepete

11:5 tuphloi anablepousin kai chôloi peripatousin leproi katharizontai kai kôphoi akouousin a=kai nekroi egeirontai kai ptôchoi euaggelizontai

11:6 kai makarios estin os ean mê skandalisthê en emoi

11:7 toutôn de poreuomenôn êrxato o iêsous legein tois ochlois peri iôannou ti a=exêlthate tsb=exêlthete eis tên erêmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon

11:8 alla ti a=exêlthate tsb=exêlthete idein anthrôpon en malakois tsb=imatiois êmphiesmenon idou oi ta malaka phorountes en tois oikois tôn b=basileiôn ats=basileôn eisin

11:9 alla ti a=exêlthate tsb=exêlthete idein prophêtên nai legô umin kai perissoteron prophêtou

11:10 outos tsb=gar estin peri ou gegraptai idou egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon sou emprosthen sou

11:11 amên legô umin ouk egêgertai en gennêtois gunaikôn meizôn iôannou tou baptistou o de mikroteros en tê basileia tôn ouranôn meizôn autou estin

11:12 apo de tôn êmerôn iôannou tou baptistou eôs arti ê basileia tôn ouranôn biazetai kai biastai arpazousin autên

11:13 pantes gar oi prophêtai kai o nomos eôs iôannou a=eprophêteusan tsb=proephêteusan

11:14 kai ei thelete dexasthai autos estin êlias o mellôn erchesthai

11:15 o echôn ôta tsb=akouein akouetô

11:16 tini de omoiôsô tên genean tautên omoia estin ab=paidiois ts=paidariois tsb=en tsb=agorais kathêmenois a=en a=tais a=agorais a=a a=prosphônounta tsb=kai tsb=prosphônousin tois a=eterois tsb=etairois tsb=autôn

11:17 tsb=kai legousin êulêsamen umin kai ouk ôrchêsasthe ethrênêsamen tsb=umin kai ouk ekopsasthe

11:18 êlthen gar iôannês mête esthiôn mête pinôn kai legousin daimonion echei

11:19 êlthen o uios tou anthrôpou esthiôn kai pinôn kai legousin idou anthrôpos phagos kai oinopotês telônôn philos kai amartôlôn kai edikaiôthê ê sophia apo tôn a=ergôn tsb=teknôn autês

11:20 tote êrxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou metenoêsan

11:21 ouai soi chorazin ouai soi abs=bêthsaida t=bêthsaidan oti ei en turô kai sidôni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkô kai spodô metenoêsan

11:22 plên legô umin turô kai sidôni anektoteron estai en êmera kriseôs ê umin

11:23 kai su a=kapharnaoum tsb=kapernaoum a=mê tsb=ê eôs tsb=tou ouranou a=upsôthêsê tsb=upsôtheisa eôs adou a=katabêsê tsb=katabibasthêsê oti ei en sodomois a=egenêthêsan tsb=egenonto ai dunameis ai genomenai en soi a=emeinen tsb=emeinan an mechri tês sêmeron

11:24 plên legô umin oti gê sodomôn anektoteron estai en êmera kriseôs ê soi

11:25 en ekeinô tô kairô apokritheis o iêsous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tês gês oti a=ekrupsas tsb=apekrupsas tauta apo sophôn kai sunetôn kai apekalupsas auta nêpiois

11:26 nai o patêr oti outôs tsb=egeneto eudokia a=egeneto emprosthen sou

11:27 panta moi paredothê upo tou patros mou kai oudeis epiginôskei ton uion ei mê o patêr oude ton patera tis epiginôskei ei mê o uios kai ô ean boulêtai o uios apokalupsai

11:28 deute pros me pantes oi kopiôntes kai pephortismenoi kagô anapausô umas

11:29 arate ton zugon mou eph umas kai mathete ap emou oti a=praus tsb=praos eimi kai tapeinos tê kardia kai eurêsete anapausin tais psuchais umôn

11:30 o gar zugos mou chrêstos kai to phortion mou elaphron estin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase