Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

1:1 dbry yrmyhv bn-xlqyhv mn-hkhnym `sr bjntvt b`r& bnymn.

1:2 `sr hyh dbr-yhvh `lyv bymy y`syhv bn-`mvn mlk yhvdh bsls-jsrh snh lmlkv.

1:3 vyhy bymy yhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh jd-tm jsty jsrh snh l&dqyhv bn-y`syhv mlk yhvdh jd-glvt yrvslm bxds hxmysy.

1:4 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

1:5 b+rm `&vrk bb+n ydjtyk vb+rm t&` mrxm hqdstyk nby` lgvym nttyk.

1:6 v`mr `hh `dny yhvh hnh l`-ydjty dbr ky-njr `nky.

1:7 vy`mr yhvh `ly `l-t`mr njr `nky ky jl-kl-`sr `slxk tlk v`t kl- `sr `&vk tdbr.

1:8 `l-tyr` mpnyhm ky-`tk `ny lh&lk n`m-yhvh.

1:9 vyslx yhvh `t-ydv vygj jl-py vy`mr yhvh `ly hnh ntty dbry bpyk.

1:10 r`h hpqdtyk hyvm hzh jl-hgvym vjl-hmmlkvt lntvs vlntv& vlh`byd vlhrv$ lbnvt vln+vj.

1:11 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr mh-`th r`h yrmyhv v`mr mql sqd `ny r`h.

1:12 vy`mr yhvh `ly hy+bt lr`vt ky-sqd `ny jl-dbry ljstv.

1:13 vyhy dbr-yhvh `ly snyt l`mr mh `th r`h v`mr $yr npvx `ny r`h vpnyv mpny &pvnh.

1:14 vy`mr yhvh `ly m&pvn tptx hrjh jl kl-ysby h`r&.

1:15 ky hnny qr` lkl-mspxvt mmlkvt &pvnh n`m-yhvh vb`v vntnv `ys k$`v ptx sjry yrvslm vjl kl-xvmtyh $byb vjl kl-jry yhvdh.

1:16 vdbrty msp+y `vtm jl kl-rjtm `sr jzbvny vyq+rv l`lhym `xrym vystxvv lmjsy ydyhm.

1:17 v`th t`zr mtnyk vqmt vdbrt `lyhm `t kl-`sr `nky `&vk `l-txt mpnyhm pn-`xtk lpnyhm.

1:18 v`ny hnh nttyk hyvm ljyr mb&r vljmvd brzl vlxmvt nxst jl-kl- h`r& lmlky yhvdh lsryh lkhnyh vljm h`r&.

1:19 vnlxmv `lyk vl`-yvklv lk ky-`tk `ny n`m-yhvh lh&ylk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase