Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

4:1 `m-tsvb ysr`l n`m-yhvh `ly tsvb v`m-t$yr sqv&yk mpny vl` tnvd.

4:2 vnsbjt xy-yhvh b`mt bmsp+ vb&dqh vhtbrkv bv gvym vbv ythllv.

4:3 ky-kh `mr yhvh l`ys yhvdh vlyrvslm nyrv lkm nyr v`l-tzrjv `l- qv&ym.

4:4 hmlv lyhvh vh$rv jrlvt lbbkm `ys yhvdh vysby yrvslm pn-t&` k`s xmty vbjrh v`yn mkbh mpny rj mjllykm.

4:5 hgydv byhvdh vbyrvslm hsmyjv v`mrv vtqjv svpr b`r& qr`v ml`v v`mrv h`$pv vnbv`h `l-jry hmb&r.

4:6 s`v-n$ &yvnh hjyzv `l-tjmdv ky rjh `nky mby` m&pvn vsbr gdvl.

4:7 jlh `ryh m$bkv vmsxyt gvym n$j y&` mmqmv lsvm `r&k lsmh jryk t&ynh m`yn yvsb.

4:8 jl-z`t xgrv sqym $pdv vhylylv ky l`-sb xrvn `p-yhvh mmnv.

4:9 vhyh byvm-hhv` n`m-yhvh y`bd lb-hmlk vlb hsrym vnsmv hkhnym vhnby`ym ytmhv.

4:10 v`mr `hh `dny yhvh `kn hs` hs`t ljm hzh vlyrvslm l`mr slvm yhyh lkm vngjh xrb jd-hnps.

4:11 bjt hhy` y`mr ljm-hzh vlyrvslm rvx &x spyym bmdbr drk bt-jmy lv` lzrvt vlv` lhbr.

4:12 rvx ml` m`lh ybv` ly jth gm-`ny `dbr msp+ym `vtm.

4:13 hnh kjnnym yjlh vk$vph mrkbvtyv qlv mnsrym $v$yv `vy lnv ky sddnv.

4:14 kb$y mrjh lbk yrvslm lmjn tvsjy jd-mty tlyn bqrbk mxsbvt `vnk.

4:15 ky qvl mgyd mdn vmsmyj `vn mhr `prym.

4:16 hzkyrv lgvym hnh hsmyjv jl-yrvslm n&rym b`ym m`r& hmrxq vytnv jl-jry yhvdh qvlm.

4:17 ksmry sdy hyv jlyh m$byb ky-`ty mrth n`m-yhvh.

4:18 drkk vmjllyk jsv `lh lk z`t rjtk ky mr ky ngj jd-lbk.

4:19 mjy mjy `xvlh qyrvt lby hmh-ly lby l` `xrys ky qvl svpr smjty npsy trvjt mlxmh.

4:20 sbr jl-sbr nqr` ky sddh kl-h`r& pt`m sddv `hly rgj yryjty.

4:21 jd-mty `r`h-n$ `smjh qvl svpr.

4:22 ky `vyl jmy `vty l` ydjv bnym $klym hmh vl` nbvnym hmh xkmym hmh lhrj vlhy+yb l` ydjv.

4:23 r`yty `t-h`r& vhnh-thv vbhv v`l-hsmym v`yn `vrm.

4:24 r`yty hhrym vhnh rjsym vkl-hgbjvt htqlqlv.

4:25 r`yty vhnh `yn h`dm vkl-jvp hsmym nddv.

4:26 r`yty vhnh hkrml hmdbr vkl-jryv nt&v mpny yhvh mpny xrvn `pv.

4:27 ky-kh `mr yhvh smmh thyh kl-h`r& vklh l` `jsh.

4:28 jl-z`t t`bl h`r& vqdrv hsmym mmjl jl ky-dbrty zmty vl` nxmty vl`-`svb mmnh.

4:29 mqvl prs vrmh qst brxt kl-hjyr b`v bjbym vbkpym jlv kl-hjyr jzvbh v`yn-yvsb bhn `ys.

4:30 v`ty sdvd mh-tjsy ky-tlbsy sny ky-tjdy jdy-zhb ky-tqrjy bpvk jynyk lsv` ttypy m`$v-bk jgbym npsk ybqsv.

4:31 ky qvl kxvlh smjty &rh kmbkyrh qvl bt-&yvn ttypx tprs kpyh `vy-n` ly ky-jyph npsy lhrgym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase