Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

51:1 kh `mr yhvh hnny mjyr jl-bbl v`l-ysby lb qmy rvx msxyt.

51:2 vslxty lbbl zrym vzrvh vybqqv `t-`r&h ky-hyv jlyh m$byb byvm rjh.

51:3 `l-ydrk ydrk hdrk qstv v`l-ytjl b$rynv v`l-txmlv `l-bxryh hxrymv kl-&b`h.

51:4 vnplv xllym b`r& ksdym vmdqrym bxv&vtyh.

51:5 ky l`-`lmn ysr`l vyhvdh m`lhyv myhvh &b`vt ky `r&m ml`h `sm mqdvs ysr`l.

51:6 n$v mtvk bbl vml+v `ys npsv `l-tdmv bjvnh ky jt nqmh hy` lyhvh gmvl hv` mslm lh.

51:7 kv$-zhb bbl byd-yhvh mskrt kl-h`r& myynh stv gvym jl-kn ythllv gvym.

51:8 pt`m nplh bbl vtsbr hylylv jlyh qxv &ry lmk`vbh `vly trp`.

51:9 rp`nv `t-bbl vl` nrpth jzbvh vnlk `ys l`r&v ky-ngj `l-hsmym msp+h vns` jd-sxqym.

51:10 hv&y` yhvh `t-&dqtynv b`v vn$prh b&yvn `t-mjsh yhvh `lhynv.

51:11 hbrv hx&ym ml`v hsl+ym hjyr yhvh `t-rvx mlky mdy ky-jl-bbl mzmtv lhsxyth ky-nqmt yhvh hy` nqmt hyklv.

51:12 `l-xvmt bbl s`v-n$ hxzyqv hmsmr hqymv smrym hkynv h`rbym ky gm-zmm yhvh gm-jsh `t `sr-dbr `l-ysby bbl.

51:13 sknty jl-mym rbym rbt `v&rt b` q&k `mt b&jk.

51:14 nsbj yhvh &b`vt bnpsv ky `m-ml`tyk `dm kylq vjnv jlyk hydd.

51:15 jsh `r& bkxv mkyn tbl bxkmtv vbtbvntv n+h smym.

51:16 lqvl ttv hmvn mym bsmym vyjl ns`ym mq&h-`r& brqym lm+r jsh vy&` rvx m`&rtyv.

51:17 nbjr kl-`dm mdjt hbys kl-&rp mp$l ky sqr n$kv vl`-rvx bm.

51:18 hbl hmh mjsh tjtjym bjt pqdtm y`bdv.

51:19 l`-k`lh xlq yjqvb ky-yv&r hkl hv` vsb+ nxltv yhvh &b`vt smv.

51:20 mp&-`th ly kly mlxmh vnp&ty bk gvym vhsxty bk mmlkvt.

51:21 vnp&ty bk $v$ vrkbv vnp&ty bk rkb vrkbv.

51:22 vnp&ty bk `ys v`sh vnp&ty bk zqn vnjr vnp&ty bk bxvr vbtvlh.

51:23 vnp&ty bk rjh vjdrv vnp&ty bk `kr v&mdv vnp&ty bk pxvt v$gnym.

51:24 vslmty lbbl vlkl yvsby ksdym `t kl-rjtm `sr-jsv b&yvn ljynykm n`m yhvh.

51:25 hnny `lyk hr hmsxyt n`m-yhvh hmsxyt `t-kl-h`r& vn+yty `t-ydy jlyk vglgltyk mn-h$ljym vnttyk lhr srph.

51:26 vl`-yqxv mmk `bn lpnh v`bn lmv$dvt ky-smmvt jvlm thyh n`m- yhvh.

51:27 s`v-n$ b`r& tqjv svpr bgvym qdsv jlyh gvym hsmyjv jlyh mmlkvt `rr+ mny v`sknz pqdv jlyh +p$r hjlv-$v$ kylq $mr.

51:28 qdsv jlyh gvym `t-mlky mdy `t-pxvtyh v`t-kl-$gnyh v`t kl-`r& mmsltv.

51:29 vtrjs h`r& vtxl ky qmh jl-bbl mxsbvt yhvh lsvm `t-`r& bbl lsmh m`yn yvsb.

51:30 xdlv gbvry bbl lhlxm ysbv bm&dvt nsth gbvrtm hyv lnsym h&ytv mskntyh nsbrv bryxyh.

51:31 r& lqr`t-r& yrv& vmgyd lqr`t mgyd lhgyd lmlk bbl ky-nlkdh jyrv mq&h.

51:32 vhmjbrvt ntpsv v`t-h`gmym srpv b`s v`nsy hmlxmh nbhlv.

51:33 ky kh `mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l bt-bbl kgrn jt hdrykh jvd mj+ vb`h jt-hq&yr lh.

51:34 `klnv hmmnv nbvkdr`&r mlk bbl h&ygnv kly ryq bljnv ktnyn ml` krsv mjdny hdyxnv.

51:35 xm$y vs`ry jl-bbl t`mr ysbt &yvn vdmy `l-ysby ksdym t`mr yrvslm.

51:36 lkn kh `mr yhvh hnny-rb `t-rybk vnqmty `t-nqmtk vhxrbty `t- ymh vhbsty `t-mqvrh.

51:37 vhyth bbl lglym mjvn-tnym smh vsrqh m`yn yvsb.

51:38 yxdv kkprym ys`gv njrv kgvry `ryvt.

51:39 bxmm `syt `t-mstyhm vhskrtym lmjn yjlzv vysnv snt-jvlm vl` yqy&v n`m yhvh.

51:40 `vrydm kkrym l+bvx k`ylym jm-jtvdym.

51:41 `yk nlkdh ssk vttps thlt kl-h`r& `yk hyth lsmh bbl bgvym.

51:42 jlh jl-bbl hym bhmvn glyv nk$th.

51:43 hyv jryh lsmh `r& &yh vjrbh `r& l`-ysb bhn kl-`ys vl`-yjbr bhn bn-`dm.

51:44 vpqdty jl-bl bbbl vh&`ty `t-bljv mpyv vl`-ynhrv `lyv jvd gvym gm-xvmt bbl nplh.

51:45 &`v mtvkh jmy vml+v `ys `t-npsv mxrvn `p-yhvh.

51:46 vpn-yrk lbbkm vtyr`v bsmvjh hnsmjt b`r& vb` bsnh hsmvjh v`xryv bsnh hsmvjh vxm$ b`r& vmsl jl-msl.

51:47 lkn hnh ymym b`ym vpqdty jl-p$yly bbl vkl-`r&h tbvs vkl- xllyh yplv btvkh.

51:48 vrnnv jl-bbl smym v`r& vkl `sr bhm ky m&pvn ybv`-lh hsvddym n`m-yhvh.

51:49 gm-bbl lnpl xlly ysr`l gm-lbbl nplv xlly kl-h`r&.

51:50 pl+ym mxrb hlkv `l-tjmdv zkrv mrxvq `t-yhvh vyrvslm tjlh jl- lbbkm.

51:51 bsnv ky-smjnv xrph k$th klmh pnynv ky b`v zrym jl-mqdsy byt yhvh.

51:52 lkn hnh-ymym b`ym n`m-yhvh vpqdty jl-p$ylyh vbkl-`r&h y`nq xll.

51:53 ky-tjlh bbl hsmym vky tb&r mrvm jzh m`ty yb`v sddym lh n`m- yhvh.

51:54 qvl zjqh mbbl vsbr gdvl m`r& ksdym.

51:55 ky-sdd yhvh `t-bbl v`bd mmnh qvl gdvl vhmv glyhm kmym rbym ntn s`vn qvlm.

51:56 ky b` jlyh jl-bbl svdd vnlkdv gbvryh xtth qstvtm ky `l gmlvt yhvh slm yslm.

51:57 vhskrty sryh vxkmyh pxvtyh v$gnyh vgbvryh vysnv snt-jvlm vl` yqy&v n`m-hmlk yhvh &b`vt smv.

51:58 kh-`mr yhvh &b`vt xmvt bbl hrxbh jrjr ttjrjr vsjryh hgbhym b`s y&tv vygjv jmym bdy-ryq vl`mym bdy-`s vyjpv.

51:59 hdbr `sr-&vh yrmyhv hnby` `t-sryh bn-nryh bn-mx$yh blktv `t- &dqyhv mlk-yhvdh bbl bsnt hrbjyt lmlkv vsryh sr mnvxh.

51:60 vyktb yrmyhv `t kl-hrjh `sr-tbv` `l-bbl `l-$pr `xd `t kl- hdbrym h`lh hktbym `l-bbl.

51:61 vy`mr yrmyhv `l-sryh kb`k bbl vr`yt vqr`t `t kl-hdbrym h`lh.

51:62 v`mrt yhvh `th dbrt `l-hmqvm hzh lhkrytv lblty hyvt-bv yvsb lm`dm vjd-bhmh ky-smmvt jvlm thyh.

51:63 vhyh kkltk lqr` `t-h$pr hzh tqsr jlyv `bn vhslktv `l-tvk prt.

51:64 v`mrt kkh tsqj bbl vl`-tqvm mpny hrjh `sr `nky mby` jlyh vyjpv jd-hnh dbry yrmyhv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase