Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

36:1 vyhy bsnh hrbyjt lyhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh hyh hdbr hzh `l- yrmyhv m`t yhvh l`mr.

36:2 qx-lk mglt-$pr vktbt `lyh `t kl-hdbrym `sr-dbrty `lyk jl- ysr`l vjl-yhvdh vjl-kl-hgvym myvm dbrty `lyk mymy y`syhv vjd hyvm hzh.

36:3 `vly ysmjv byt yhvdh `t kl-hrjh `sr `nky xsb ljsvt lhm lmjn ysvbv `ys mdrkv hrjh v$lxty ljvnm vlx+`tm.

36:4 vyqr` yrmyhv `t-brvk bn-nryh vyktb brvk mpy yrmyhv `t kl-dbry yhvh `sr-dbr `lyv jl-mglt-$pr.

36:5 vy&vh yrmyhv `t-brvk l`mr `ny j&vr l` `vkl lbv` byt yhvh.

36:6 vb`t `th vqr`t bmglh `sr-ktbt-mpy `t-dbry yhvh b`zny hjm byt yhvh byvm &vm vgm b`zny kl-yhvdh hb`ym mjryhm tqr`m.

36:7 `vly tpl txntm lpny yhvh vysbv `ys mdrkv hrjh ky-gdvl h`p vhxmh `sr-dbr yhvh `l-hjm hzh.

36:8 vyjs brvk bn-nryh kkl `sr-&vhv yrmyhv hnby` lqr` b$pr dbry yhvh byt yhvh.

36:9 vyhy bsnh hxmsyt lyhvyqym bn-y`syhv mlk-yhvdh bxds htsjy qr`v &vm lpny yhvh kl-hjm byrvslm vkl-hjm hb`ym mjry yhvdh byrvslm.

36:10 vyqr` brvk b$pr `t-dbry yrmyhv byt yhvh blskt gmryhv bn-spn h$pr bx&r hjlyvn ptx sjr byt-yhvh hxds b`zny kl-hjm.

36:11 vysmj mkyhv bn-gmryhv bn-spn `t-kl-dbry yhvh mjl h$pr.

36:12 vyrd byt-hmlk jl-lskt h$pr vhnh-sm kl-hsrym yvsbym `lysmj h$pr vdlyhv bn-smjyhv v`lntn bn-jkbvr vgmryhv bn-spn v&dqyhv bn- xnnyhv vkl-hsrym.

36:13 vygd lhm mkyhv `t kl-hdbrym `sr smj bqr` brvk b$pr b`zny hjm.

36:14 vyslxv kl-hsrym `l-brvk `t-yhvdy bn-ntnyhv bn-slmyhv bn-kvsy l`mr hmglh `sr qr`t bh b`zny hjm qxnh bydk vlk vyqx brvk bn- nryhv `t-hmglh bydv vyb` `lyhm.

36:15 vy`mrv `lyv sb n` vqr`nh b`znynv vyqr` brvk b`znyhm.

36:16 vyhy ksmjm `t-kl-hdbrym pxdv `ys `l-rjhv vy`mrv `l-brvk hgyd ngyd lmlk `t kl-hdbrym h`lh.

36:17 v`t-brvk s`lv l`mr hgd-n` lnv `yk ktbt `t-kl-hdbrym h`lh mpyv.

36:18 vy`mr lhm brvk mpyv yqr` `ly `t kl-hdbrym h`lh v`ny ktb jl- h$pr bdyv.

36:19 vy`mrv hsrym `l-brvk lk h$tr `th vyrmyhv v`ys `l-ydj `yph `tm.

36:20 vyb`v `l-hmlk x&rh v`t-hmglh hpqdv blskt `lysmj h$pr vygydv b`zny hmlk `t kl-hdbrym.

36:21 vyslx hmlk `t-yhvdy lqxt `t-hmglh vyqxh mlskt `lysmj h$pr vyqr`h yhvdy b`zny hmlk vb`zny kl-hsrym hjmdym mjl hmlk.

36:22 vhmlk yvsb byt hxrp bxds htsyjy v`t-h`x lpnyv mbjrt.

36:23 vyhy kqrv` yhvdy sls dltvt v`rbjh yqrjh btjr h$pr vhslk `l- h`s `sr `l-h`x jd-tm kl-hmglh jl-h`s `sr jl-h`x.

36:24 vl` pxdv vl` qrjv `t-bgdyhm hmlk vkl-jbdyv hsmjym `t kl- hdbrym h`lh.

36:25 vgm `lntn vdlyhv vgmryhv hpgjv bmlk lblty srp `t-hmglh vl` smj `lyhm.

36:26 vy&vh hmlk `t-yrxm`l bn-hmlk v`t-sryhv bn-jzry`l v`t-slmyhv bn-jbd`l lqxt `t-brvk h$pr v`t yrmyhv hnby` vy$trm yhvh.

36:27 vyhy dbr-yhvh `l-yrmyhv `xry srp hmlk `t-hmglh v`t-hdbrym `sr ktb brvk mpy yrmyhv l`mr.

36:28 svb qx-lk mglh `xrt vktb jlyh `t kl-hdbrym hr`snym `sr hyv jl-hmglh hr`snh `sr srp yhvyqym mlk-yhvdh.

36:29 vjl-yhvyqym mlk-yhvdh t`mr kh `mr yhvh `th srpt `t-hmglh hz`t l`mr mdvj ktbt jlyh l`mr b`-ybv` mlk-bbl vhsxyt `t-h`r& hz`t vhsbyt mmnh `dm vbhmh.

36:30 lkn kh-`mr yhvh jl-yhvyqym mlk yhvdh l`-yhyh-lv yvsb jl-k$` dvd vnbltv thyh mslkt lxrb byvm vlqrx blylh.

36:31 vpqdty jlyv vjl-zrjv vjl-jbdyv `t-jvnm vhb`ty jlyhm vjl-ysby yrvslm v`l-`ys yhvdh `t kl-hrjh `sr-dbrty `lyhm vl` smjv.

36:32 vyrmyhv lqx mglh `xrt vytnh `l-brvk bn-nryhv h$pr vyktb jlyh mpy yrmyhv `t kl-dbry h$pr `sr srp yhvyqym mlk-yhvdh b`s vjvd nv$p jlyhm dbrym rbym khmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase