Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

49:1 lbny jmvn kh `mr yhvh hbnym `yn lysr`l `m-yvrs `yn lv mdvj yrs mlkm `t-gd vjmv bjryv ysb.

49:2 lkn hnh ymym b`ym n`m-yhvh vhsmjty `l-rbt bny-jmvn trvjt mlxmh vhyth ltl smmh vbntyh b`s t&tnh vyrs ysr`l `t-yrsyv `mr yhvh.

49:3 hylyly xsbvn ky sddh-jy &jqnh bnvt rbh xgrnh sqym $pdnh vhtsv++nh bgdrvt ky mlkm bgvlh ylk khnyv vsryv yxdyv.

49:4 mh-tthlly bjmqym zb jmqk hbt hsvbbh hb+xh b`&rtyh my ybv` `ly.

49:5 hnny mby` jlyk pxd n`m-`dny yhvh &b`vt mkl-$bybyk vndxtm `ys lpnyv v`yn mqb& lndd.

49:6 v`xry-kn `syb `t-sbvt bny-jmvn n`m-yhvh.

49:7 l`dvm kh `mr yhvh &b`vt h`yn jvd xkmh btymn `bdh j&h mbnym n$rxh xkmtm.

49:8 n$v hpnv hjmyqv lsbt ysby ddn ky `yd jsv hb`ty jlyv jt pqdtyv.

49:9 `m-b&rym b`v lk l` ys`rv jvllvt `m-gnbym blylh hsxytv dym.

49:10 ky-`ny xspty `t-jsv glyty `t-m$tryv vnxbh l` yvkl sdd zrjv v`xyv vsknyv v`ynnv.

49:11 jzbh ytmyk `ny `xyh v`lmntyk jly tb+xv.

49:12 ky-kh `mr yhvh hnh `sr-`yn msp+m lstvt hkv$ stv ystv v`th hv` nqh tnqh l` tnqh ky sth tsth.

49:13 ky by nsbjty n`m-yhvh ky-lsmh lxrph lxrb vlqllh thyh b&rh vkl-jryh thyynh lxrbvt jvlm.

49:14 smvjh smjty m`t yhvh v&yr bgvym slvx htqb&v vb`v jlyh vqvmv lmlxmh.

49:15 ky-hnh q+n nttyk bgvym bzvy b`dm.

49:16 tpl&tk hsy` `tk zdvn lbk skny bxgvy h$lj tpsy mrvm gbjh ky- tgbyh knsr qnk msm `vrydk n`m-yhvh.

49:17 vhyth `dvm lsmh kl jbr jlyh ysm vysrq jl-kl-mkvth.

49:18 kmhpkt $dm vjmrh vsknyh `mr yhvh l`-ysb sm `ys vl`-ygvr bh bn-`dm.

49:19 hnh k`ryh yjlh mg`vn hyrdn `l-nvh `ytn ky-`rgyjh `ry&nv mjlyh vmy bxvr `lyh `pqd ky my kmvny vmy yjydny vmy-zh rjh `sr yjmd lpny.

49:20 lkn smjv j&t-yhvh `sr yj& `l-`dvm vmxsbvtyv `sr xsb `l-ysby tymn `m-l` y$xbvm &jyry h&`n `m-l` ysym jlyhm nvhm.

49:21 mqvl nplm rjsh h`r& &jqh bym-$vp nsmj qvlh.

49:22 hnh knsr yjlh vyd`h vyprs knpyv jl-b&rh vhyh lb gbvry `dvm byvm hhv` klb `sh m&rh.

49:23 ldmsq bvsh xmt v`rpd ky-smjh rjh smjv nmgv bym d`gh hsq+ l` yvkl.

49:24 rpth dmsq hpnth lnv$ vr++ hxzyqh &rh vxblym `xzth kyvldh.

49:25 `yk l`-jzbh jyr thlh qryt msvsy.

49:26 lkn yplv bxvryh brxbtyh vkl-`nsy hmlxmh ydmv byvm hhv` n`m yhvh &b`vt.

49:27 vh&ty `s bxvmt dmsq v`klh `rmnvt bn-hdd.

49:28 lqdr vlmmlkvt x&vr `sr hkh nbvkdr`&vr mlk-bbl kh `mr yhvh qvmv jlv `l-qdr vsddv `t-bny-qdm.

49:29 `hlyhm v&`nm yqxv yryjvtyhm vkl-klyhm vgmlyhm ys`v lhm vqr`v jlyhm mgvr m$byb.

49:30 n$v ndv m`d hjmyqv lsbt ysby x&vr n`m-yhvh ky-yj& jlykm nbvkdr`&r mlk-bbl j&h vxsb jlyhm mxsbh.

49:31 qvmv jlv `l-gvy slyv yvsb lb+x n`m-yhvh l`-dltym vl`-bryx lv bdd ysknv.

49:32 vhyv gmlyhm lbz vhmvn mqnyhm lsll vzrtym lkl-rvx q&v&y p`h vmkl-jbryv `by` `t-`ydm n`m-yhvh.

49:33 vhyth x&vr lmjvn tnym smmh jd-jvlm l`-ysb sm `ys vl`-ygvr bh bn-`dm.

49:34 `sr hyh dbr-yhvh `l-yrmyhv hnby` `l-jylm br`syt mlkvt &dqyh mlk-yhvdh l`mr.

49:35 kh `mr yhvh &b`vt hnny sbr `t-qst jylm r`syt gbvrtm.

49:36 vhb`ty `l-jylm `rbj rvxvt m`rbj q&vt hsmym vzrtym lkl hrxvt h`lh vl`-yhyh hgvy `sr l`-ybv` sm ndxy jvlm.

49:37 vhxtty `t-jylm lpny `ybyhm vlpny mbqsy npsm vhb`ty jlyhm rjh `t-xrvn `py n`m-yhvh vslxty `xryhm `t-hxrb jd klvty `vtm.

49:38 vsmty k$`y bjylm vh`bdty msm mlk vsrym n`m-yhvh.

49:39 vhyh b`xryt hymym `svb `t-sbyt jylm n`m-yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase