Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

1:1 `ys hyh b`r&-jv& `yvb smv vhyh h`ys hhv` tm vysr vyr` `lhym v$r mrj.

1:2 vyvldv lv sbjh bnym vslvs bnvt.

1:3 vyhy mqnhv sbjt `lpy-&`n vslst `lpy gmlym vxms m`vt &md-bqr vxms m`vt `tvnvt vjbdh rbh m`d vyhy h`ys hhv` gdvl mkl-bny-qdm.

1:4 vhlkv bnyv vjsv msth byt `ys yvmv vslxv vqr`v lslst `xytyhm l`kl vlstvt jmhm.

1:5 vyhy ky hqypv ymy hmsth vyslx `yvb vyqdsm vhskym bbqr vhjlh jlvt m$pr klm ky `mr `yvb `vly x+`v bny vbrkv `lhym blbbm kkh yjsh `yvb kl-hymym.

1:6 vyhy hyvm vyb`v bny h`lhym lhty&b jl-yhvh vybv` gm-hs+n btvkm.

1:7 vy`mr yhvh `l-hs+n m`yn tb` vyjn hs+n `t-yhvh vy`mr msv+ b`r& vmhthlk bh.

1:8 vy`mr yhvh `l-hs+n hsmt lbk jl-jbdy `yvb ky `yn kmhv b`r& `ys tm vysr yr` `lhym v$r mrj.

1:9 vyjn hs+n `t-yhvh vy`mr hxnm yr` `yvb `lhym.

1:10 hl`-`t skt bjdv vbjd-bytv vbjd kl-`sr-lv m$byb mjsh ydyv brkt vmqnhv pr& b`r&.

1:11 v`vlm slx-n` ydk vgj bkl-`sr-lv `m-l` jl-pnyk ybrkk.

1:12 vy`mr yhvh `l-hs+n hnh kl-`sr-lv bydk rq `lyv `l-tslx ydk vy&` hs+n mjm pny yhvh.

1:13 vyhy hyvm vbnyv vbntyv `klym vstym yyn bbyt `xyhm hbkvr.

1:14 vml`k b` `l-`yvb vy`mr hbqr hyv xrsvt vh`tnvt rjvt jl-ydyhm.

1:15 vtpl sb` vtqxm v`t-hnjrym hkv lpy-xrb v`ml+h rq-`ny lbdy lhgyd lk.

1:16 jvd zh mdbr vzh b` vy`mr `s `lhym nplh mn-hsmym vtbjr b&`n vbnjrym vt`klm v`ml+h rq-`ny lbdy lhgyd lk.

1:17 jvd zh mdbr vzh b` vy`mr ksdym smv slsh r`sym vyps+v jl- hgmlym vyqxvm v`t-hnjrym hkv lpy-xrb v`ml+h rq-`ny lbdy lhgyd lk.

1:18 jd zh mdbr vzh b` vy`mr bnyk vbnvtyk `klym vstym yyn bbyt `xyhm hbkvr.

1:19 vhnh rvx gdvlh b`h mjbr hmdbr vygj b`rbj pnvt hbyt vypl jl- hnjrym vymvtv v`ml+h rq-`ny lbdy lhgyd lk.

1:20 vyqm `yvb vyqrj `t-mjlv vygz `t-r`sv vypl `r&h vystxv.

1:21 vy`mr jrm y&ty mb+n `my vjrm `svb smh yhvh ntn vyhvh lqx yhy sm yhvh mbrk.

1:22 bkl-z`t l`-x+` `yvb vl`-ntn tplh l`lhym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase