Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

14:1 `dm ylvd `sh q&r ymym vsbj-rgz.

14:2 k&y& y&` vyml vybrx k&l vl` yjmvd.

14:3 `p-jl-zh pqxt jynk v`ty tby` bmsp+ jmk.

14:4 my-ytn +hvr m+m` l` `xd.

14:5 `m xrv&ym ymyv m$pr-xdsyv `tk xqv jsyt vl` yjbvr.

14:6 sjh mjlyv vyxdl jd-yr&h kskyr yvmv.

14:7 ky ys lj& tqvh `m-ykrt vjvd yxlyp vynqtv l` txdl.

14:8 `m-yzqyn b`r& srsv vbjpr ymvt gzjv.

14:9 mryx mym yprx vjsh q&yr kmv-n+j.

14:10 vgbr ymvt vyxls vygvj `dm v`yv.

14:11 `zlv-mym mny-ym vnhr yxrb vybs.

14:12 v`ys skb vl`-yqvm jd-blty smym l` yqy&v vl`-yjrv msntm.

14:13 my ytn bs`vl t&pnny t$tyrny jd-svb `pk tsyt ly xq vtzkrny.

14:14 `m-ymvt gbr hyxyh kl-ymy &b`y `yxl jd-bv` xlypty.

14:15 tqr` v`nky `jnk lmjsh ydyk tk$p.

14:16 ky-jth &jdy t$pvr l`-tsmvr jl-x+`ty.

14:17 xtm b&rvr psjy vt+pl jl-jvny.

14:18 v`vlm hr-nvpl ybvl v&vr yjtq mmqmv.

14:19 `bnym sxqv mym ts+p-$pyxyh jpr-`r& vtqvt `nvs h`bdt.

14:20 ttqphv ln&x vyhlk msnh pnyv vtslxhv.

14:21 ykbdv bnyv vl` ydj vy&jrv vl`-ybyn lmv.

14:22 `k-bsrv jlyv yk`b vnpsv jlyv t`bl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase