Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

38:1 vyjn-yhvh `t-`yvb mnh$jrh vy`mr.

38:2 my zh mxsyk j&h bmlyn bly-djt.

38:3 `zr-n` kgbr xl&yk v`s`lk vhvdyjny.

38:4 `yph hyyt by$dy-`r& hgd `m-ydjt bynh.

38:5 my-sm mmdyh ky tdj `v my-n+h jlyh qv.

38:6 jl-mh `dnyh h+bjv `v my-yrh `bn pnth.

38:7 brn-yxd kvkby bqr vyryjv kl-bny `lhym.

38:8 vy$k bdltym ym bgyxv mrxm y&`.

38:9 bsvmy jnn lbsv vjrpl xtltv.

38:10 v`sbr jlyv xqy v`sym bryx vdltym.

38:11 v`mr jd-ph tbv` vl` t$yp vp`-ysyt bg`vn glyk.

38:12 hmymyk &vyt bqr ydjth sxr mqmv.

38:13 l`xz bknpvt h`r& vynjrv rsjym mmnh.

38:14 tthpk kxmr xvtm vyty&bv kmv lbvs.

38:15 vymnj mrsjym `vrm vzrvj rmh tsbr.

38:16 hb`t jd-nbky-ym vbxqr thvm hthlkt.

38:17 hnglv lk sjry-mvt vsjry &lmvt tr`h.

38:18 htbnnt jd-rxby-`r& hgd `m-ydjt klh.

38:19 `y-zh hdrk yskn-`vr vxsk `y-zh mqmv.

38:20 ky tqxnv `l-gbvlv vky-tbyn ntybvt bytv.

38:21 ydjt ky-`z tvld vm$pr ymyk rbym.

38:22 hb`t `l-`&rvt slg v`&rvt brd tr`h.

38:23 `sr-xskty ljt-&r lyvm qrb vmlxmh.

38:24 `y-zh hdrk yxlq `vr yp& qdym jly-`r&.

38:25 my-plg ls+p tjlh vdrk lxzyz qlvt.

38:26 lhm+yr jl-`r& l`-`ys mdbr l`-`dm bv.

38:27 lhsbyj s`h vms`h vlh&myx m&` ds`.

38:28 hys-lm+r `b `v my-hvlyd `gly-+l.

38:29 mb+n my y&` hqrx vkpr smym my yldv.

38:30 k`bn mym ytxb`v vpny thvm ytlkdv.

38:31 htqsr mjdnvt kymh `v-mskvt k$yl tptx.

38:32 ht&y` mzrvt bjtv vjys jl-bnyh tnxm.

38:33 hydjt xqvt smym `m-tsym ms+rv b`r&.

38:34 htrym ljb qvlk vspjt-mym tk$k.

38:35 htslx brqym vylkv vy`mrv lk hnnv.

38:36 my-st b+xvt xkmh `v my-ntn lskvy bynh.

38:37 my-y$pr sxqym bxkmh vnbly smym my yskyb.

38:38 b&qt jpr lmv&q vrgbym ydbqv.

38:39 ht&vd llby` +rp vxyt kpyrym tml`.

38:40 ky-ysxv bmjvnvt ysbv b$kh lmv-`rb.

38:41 my ykyn ljrb &ydv ky-yldv `l-`l ysvjv ytjv lbly-`kl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase