Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

4:1 v`th bn-`dm qx-lk lbnh vntth `vth lpnyk vxqvt jlyh jyr `t- yrvslm.

4:2 vntth jlyh m&vr vbnyt jlyh dyq vspkt jlyh $llh vntth jlyh mxnvt vsym-jlyh krym $byb.

4:3 v`th qx-lk mxbt brzl vntth `vth qyr brzl bynk vbyn hjyr vhkynth `t-pnyk `lyh vhyth bm&vr v&rt jlyh `vt hy` lbyt ysr`l.

4:4 v`th skb jl-&dk hsm`ly vsmt `t-jvn byt-ysr`l jlyv m$pr hymym `sr tskb jlyv ts` `t-jvnm.

4:5 v`ny ntty lk `t-sny jvnm lm$pr ymym sls-m`vt vtsjym yvm vns`t jvn byt-ysr`l.

4:6 vklyt `t-`lh vskbt jl-&dk hymvny snyt vns`t `t-jvn byt-yhvdh `rbjym yvm yvm lsnh yvm lsnh nttyv lk.

4:7 v`l-m&vr yrvslm tkyn pnyk vzrjk xsvph vnb`t jlyh.

4:8 vhnh ntty jlyk jbvtym vl`-thpk m&dk `l-&dk jd-klvtk ymy m&vrk.

4:9 v`th qx-lk x+yn vsjrym vpvl vjdsym vdxn vk$mym vntth `vtm bkly `xd vjsyt `vtm lk llxm m$pr hymym `sr-`th svkb jl-&dk sls- m`vt vtsjym yvm t`klnv.

4:10 vm`klk `sr t`klnv bmsqvl jsrym sql lyvm mjt jd-jt t`klnv.

4:11 vmym bmsvrh tsth ssyt hhyn mjt jd-jt tsth.

4:12 vjgt sjrym t`klnh vhy` bglly &`t h`dm tjgnh ljynyhm.

4:13 vy`mr yhvh kkh y`klv bny-ysr`l `t-lxmm +m` bgvym `sr `dyxm sm.

4:14 v`mr `hh `dny yhvh hnh npsy l` m+m`h vnblh v+rph l`-`klty mnjvry vjd-jth vl`-b` bpy bsr pgvl.

4:15 vy`mr `ly r`h ntty lk `t-&pvjy hbqr txt glly h`dm vjsyt `t- lxmk jlyhm.

4:16 vy`mr `ly bn-`dm hnny sbr m+h-lxm byrvslm v`klv-lxm bmsql vbd`gh vmym bmsvrh vbsmmvn ystv.

4:17 lmjn yx$rv lxm vmym vnsmv `ys v`xyv vnmqv bjvnm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase